.
´
´
а
с
а
в
в
а
ш
а
р
н
и´
р
,
п
е´
т
л
я
(
н
а
п
р
.
д
в
е
р
н
а
я
)
´
´
´
а
с
а
х
а
н
а
1
)
н
е
т
е
р
п
и´
м
ы
й
;
н
е
т
е´
р
-
.
´
п
я
щ
и
й
;
2
)
н
е
т
е
р
п
е
л
и´
в
ы
й
-
´
а
с
а
х
а
н
а
й
а
н
е
т
е
р
п
и´
м
о
с
т
ь
;
н
е
.
´
т
е
р
п
е´
н
и
е
.
.
а
с
а
х
а
м
ā
н
а
с
м
-
´
´
´
*
а
с
а
х
ā
й
а
1
)
о
д
и
н
о
к
и
й
;
2
)
н
е
.
´
,
´
с
р
а
в
н
е´
н
н
ы
й
б
е
с
п
о
д
о
б
н
ы
й
-
´
а
с
а
х
ā
й
а
т
ā
в
а
н
е
с
р
а
в
н
е´
н
.
н
о
с
т
ь
-
´
,
´
а
с
а
х
й
а
н
е
в
ы
н
о
с
и´
м
ы
й
н
е
с
т
е
р
п
и´
.
м
ы
й
.
´
а
с
ā
ñ
г
а
т
и
к
а
н
е
о
б
щ
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
,
´
а
с
ā
д
х
а
к
а
б
е
з
р
е
з
у
л
ь
т
а
т
н
ы
й
.
´
´
б
е
с
п
л
о
д
н
ы
й
,
н
е
у
д
а
ч
н
ы
й
,
´
а
с
ā
д
х
а
н
ī
й
а
н
е
и
с
п
о
л
н
и´
м
ы
й
.
´
н
е
о
с
у
щ
е
с
т
в
и´
м
ь
й
-
а
с
ā
д
х
а
н
ī
й
а
т
ā
в
а
н
е
в
ы
.
´
,
´
п
о
л
н
и´
м
о
с
т
ь
н
е
о
с
у
ш
е
с
т
в
и´
м
о
с
т
ь
´
´
а
с
ā
д
х
ā
р
а
а
1
)
н
е
о
б
ы
ч
н
ы
й
;
-
,
´
´
с
п
е
ц
и
а
л
ь
н
ы
й
;
2
)
н
е
с
п
р
а
в
е
д
л
и´
в
ы
й
п
р
и
.
´
с
т
р
а
с
т
н
ы
й
-
а
с
ā
д
х
ā
р
а
а
к
а
м
а
н
е
с
п
р
а
.
´
,
´
в
е
д
л
и´
в
о
с
т
ь
п
р
и
с
т
р
а
с
т
н
о
с
т
ь
.
,
´
а
с
ā
д
х
у
п
л
о
х
о
й
з
л
о
й
-
,
´
а
с
а
д
х
й
а
1
)
н
е
и
з
л
е
ч
и´
м
ы
й
с
м
е
р
.
´
´
т
е´
л
ь
н
ы
й
;
2
)
н
е
п
о
п
р
а
в
и´
м
ы
й
-
´
а
с
ā
м
а
г
р
ī
н
е
у
м
о
л
и´
м
ы
й
;
н
е
п
р
и
.
´
м
и
р
и´
м
ы
й
-
´
а
с
ā
м
а
г
р
ī
т
ā
в
а
н
е
у
м
о
л
и´
.
´
м
о
с
т
ь
;
н
е
п
р
и
м
и
р
и´
м
о
с
т
ь
-
´
а
с
ā
м
а
й
и
к
а
н
е
с
в
о
е
в
р
е
м
е
н
.
н
ы
й
,
´
´
а
с
ā
м
ā
н
й
а
н
е
о
б
ы
к
н
о
в
е´
н
н
ы
й
.
´
н
е
о
б
ы
ч
н
ь
й
-
´
´
а
с
ā
м
й
а
н
е
п
о
х
о
ж
и
й
,
н
е
с
х
о
д
.
н
ы
й
,
´
а
с
ā
м
й
а
т
ā
в
а
н
е
с
х
о
д
с
т
в
о
.
´
р
а
з
л
и´
ч
и
е
.
.
-
а
с
ā
м
й
а
й
а
с
м
-
´
а
с
ā
р
а
1
)
б
е
с
п
л
о
д
н
ы
й
,
б
е
з
р
е
з
у
л
ь
-
,
´
;
´
т
а
т
н
ы
й
2
)
н
е
д
е
й
с
т
в
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
н
е
э
ф
ф
е
к
.
´
т
и´
в
н
ы
й
´
´
´
а
с
ā
р
а
к
а
м
а
1
)
б
е
с
п
л
о
д
н
о
с
т
ь
-
.
´
´
.
2
)
п
е
р
е
н
б
е
з
ж
ч
з
н
е
н
н
о
с
т
ь

අසව асавва шарни´´р, пе´´тля (напр.

дверная) .

අසහන асахана 1) нетерпи´´мый;´ нете´´р-

пящий; 2) нетерпели´´вый.

අසහනය асаханайа нетерпи´´мость; не-

терпе´´ние.

අසහමාන асахамāна см. අසහන.

අසහාය´ асахāйа 1) одино´к´ий; 2) не-

сравне´´нный, бесподо´бный.

අසහායතාව аса хāйатāва несравне´´ н-

ность.

අසහ асахйа невыноси´´мый, нестерпи´´-

мый.

අසාංගක асāñгатика необщи´´тельный.

අසාධක асāдхака безрезульта´тный,

беспло´дный, неуда´чный.

අසාධය асāдханīйа неисполни´´мый,

неосуществи´´мь й.

අසාධයතාව асāдханī йатāва невы-

полни´´мость, неосушестви´´мость.

අසාධාරණ асāдхāраṅа 1) необы´чный;´

специа´льный; 2) несправедли´´вый, при-

стра´ стный .

අසාධාරණකම асāдхāраṅакама неспра-

ведли´´вость, пристра´стность.

අසාධ асāдху плохо´й, злой.

අසාධ асадхйа 1) неизлечи´´мый, смер-

те´´льный; 2) непоправи´´мый.

අසාම асāмагрī неумоли´´мый; непри-

мири´´мый.

අසාමතාව асāмагрīтā ва неу моли´´ -

мость; непримири´´мость.

අසාමක асāмайика несвоевре´ мен-

ный.

අසාමාන асāмāнйа необык´нове´´нный,

необы´ чнь й.

අසාම асāмйа непохо´жий, несхо´д-

ный.

අසාමතාව асāмйатā ва несх о´дство,

разли´´ чие.

- අසාමය асāмйайа см. අසාමතාව.

අසාර асāра 1) беспло´дный, безрезуль-

та´тный; 2) недействи´´тельный, неэффек-

ти´´вный .

අසාරකම асāрак´ама 1) беспло´дность-´

2) перен. безж´ч´зненность.