*
*
-
´
´
ඵ
ā
к
ā
ш
*
а
к
а
в
у
л
у
в
а
о
к
н
ю
в
´
´
´
´
к
р
ы
ш
е
д
о
м
а
,
с
л
у
х
о
в
о
е
о
к
н
о
*
ā
к
ā
ш
*
а
т
а
ñ
г
ā
в
а
с
м
.
හ
´
´
ā
к
ā
ш
а
г
а
т
а
д
о
с
т
и´
г
ш
и
й
н
ё
б
а
´
´
*
ā
к
ā
ш
*
а
н
а
р
а
л
е
т
а
ю
ш
и
й
в
в
о
з
-
.
´
д
у
х
е
,
в
н
е´
б
е
´
ā
к
ā
ш
а
т
а
л
а
й
а
1
)
н
е´
б
о
-
2
*
.
´
´
´
´
т
л
ю
щ
а
д
к
а
н
а
к
р
ы
ш
е
д
о
м
а
´
*
а
к
ā
ш
*
а
м
а
а
л
а
й
а
.
´
н
е
б
ё
с
н
ы
й
с
в
о
д
´
ā
к
ā
ш
а
й
а
1
)
н
е´
б
*
-
2
)
а
т
м
о
с
*
.
´
ф
е´
р
а
ā
к
ā
ш
*
а
й
ā
т
р
ā
к
ā
р
а
й
а
.
´
´
.
м
а
э
р
п
н
а
в
т
,
л
ё
т
ч
и
к
-
´
*
*
ā
к
ā
ш
а
в
а
р
*
а
н
е
б
е´
с
н
о
г
о
л
у
*
.
´
´
*
б
о
й
,
л
а
з
у
р
н
ы
й
´
*
ā
к
а
š
а
в
а
с
т
у
м
е
т
е
о
р
*
л
о
г
и´
*
´
´
*
ч
е
с
к
и
й
-
~
м
е
т
е
о
р
*
л
о
г
и´
-
.
´
´
*
ч
е
с
к
а
я
с
т
а
н
ц
и
я
*
ā
к
ā
ш
*
а
в
и
д
и
ā
к
ā
р
а
й
ā
.
´
.
*
м
м
е
т
е
о
р
о
л
о
г
´
*
ā
к
ā
ш
*
а
в
и
д
й
ā
в
а
м
е
т
е
о
р
п
л
о
*
.
1
т
и
п
´
1
*
ā
к
а
ш
*
а
в
и
š
*
у
в
а
и
а
н
е
б
е´
с
-
.
´
1
н
ы
й
э
к
в
а
т
о
р
.
´
1
ā
к
ā
ш
а
в
э
и
л
л
а
р
а
к
е
т
а
´
*
ā
к
ā
ш
а
с
т
х
а
р
а
с
п
о
л
о
ж
е
н
н
ы
й
.
´
´
1
н
а
н
е´
б
е
,
н
е
б
е´
с
н
ы
й
.
.
*
ā
к
ā
с
а
с
м
´
*
ā
к
и
р
н
а
н
а
п
о
л
н
е
н
н
ы
й
*
п
е
р
е
*
´
´
´
*
п
о
л
н
е
н
н
ы
й
-
~
н
а
п
о
л
н
я
т
ь
с
п
;
п
е
р
е
*
.
´
*
п
ю
л
н
я
т
ь
с
п
´
ā
к
у
ñ
н
а
н
а
и
а
1
)
с
в
и
в
а
н
и
е
,
.
´
´
´
´
с
к
р
у
ч
и
в
а
н
и
е
-
2
)
с
ж
а
т
и
е
,
с
о
к
р
а
щ
е´
н
и
е
´
´
ā
к
у
ñ
н
и
т
а
1
)
с
в
и
т
ы
й
,
с
к
р
у
ч
е
н
*
.
´
´
н
ы
й
´
2
)
с
ж
а
т
ы
й
´
ā
к
у
л
а
1
*
1
*
с
м
у
ш
ё
н
н
ы
й
,
п
о
с
т
а
в
*
´
´
´
´
л
е
н
н
ы
й
в
т
у
п
и
к
-
~
с
м
у
щ
*
а
т
ь
,
´
´
´
´
с
т
а
в
и
т
ь
в
т
у
п
и
к
-
*
)
х
а
о
т
и
ч
е
с
к
и
й
-
3
)
б
е
с
*
´
´
´
с
в
и
з
н
ы
й
*
2
*
1
)
с
м
у
ш
е
н
и
е
,
з
а
м
е
ш
а
т
е
л
ь
*
´
´
´
с
т
в
о
-
2
)
х
а
о
с
,
б
е
с
п
о
р
я
д
о
к
*
3
)
з
а
*
а
д
к
а
,
.
´
´
т
о
л
о
в
о
л
о
м
к
а
´
ā
к
у
л
а
т
в
а
й
а
1
)
с
м
у
ш
е
н
и
е
,
´
´
´
´
н
е
д
о
у
м
ё
н
и
е
-
2
)
з
а
т
р
у
д
н
е´
н
и
е
,
д
и
л
е´
м
м
а
*
´
´
3
)
п
у
т
а
н
и
ц
а
,
б
е
с
п
о
р
я
д
о
к
*
- අා 


අාකාශකවඵව āкāшакавулува ок´ню´ в

кры´ше до´ма, слухово´е окно´

අාකාශ ගංගාව āкāша таñгāва см අහ

ගහ.

අාකාශගත āкāшагата дости´´гший нё´ба

අාකාශඩර āкāшанара лета´юший в во´з-

духе, в не´´бе.

අාකාශතලය āкāшаталайа 1) не´´бо- 2

тлюща´дк´а на кры´ше до´ма.

අකාශ මඩලය´ акāша маṅḋалайа

небё´сный свод.

අාකාශය āкāшайа 1) не´´б - 2) атмос

фе´´ ра.

අෘකාශයා  ාකාරයා āкāшайāтрāкāрайа

м. аэрпна´вт, лётчик´.

අාකාශවණ āкāшавар а небе´´сно-голу

бо´й, лазу´рный.

අාකාශව āкаšавасту метеор логи´´

ческий-´ ~ පෂණාගාරය метеор логи´´-

ческ´ая ста´нция.

අාකාශදාකාරයා āкāшавидиāкāрайā

м. метеоро´лог.

අාකාශදාව āкāшавидйāва метеорпло´

1 тип.

1 අාකාශවය āкашавиšуваиа небе´´с-

1 ный эква´тор.

1 අාකාශවල āкāшавэḋилла раке´та.

අාකාශථ āкāшастха располо´женный

1 на не´´бе, небе´´сный.

අාකාස āкāса см. අාකාශ.

අාණ āкирна напо´лненный пере

по´лненный-´ ~ වනවා наполня´тьсп; пере

пюлня´тьсп.

අාංවනය āкуñнанаиа 1) свива´ние,

скру´чивание-´ 2) сжа´тие, сокраще´´ние.

අා ංත āкуñнита 1) сви´тый, скру´чен

ный´ 2) сж´а´тый.

අාල āкула 1 1 смушённый, поста´в

ленный в тупи´к´-´ ~ කරනවා смуща´ть,

ста´вить в тупи´к´- ) хаоти´ческий- 3) бес

сви´зный 2 1) смуше´ние, замеша´тель

ство- 2) хао´с, беспоря´док 3) за а´дка,

толоволо´мк´а.

අෘලවය āкулатвайа 1) смуше´ние,

недоумё´ние-´ 2) затрудне´´ние, диле´´мма

3) пу´таница, беспоря´док