-
-
8
´
ā
к
у
л
ā
к
у
л
а
1
)
о
ч
е
н
ь
с
м
у
щ
ё
н
-
.
´
´
н
ы
й
;
2
)
о
ч
е
н
ь
з
а
п
у
т
а
н
н
ы
й
´
,
´
а
к
у
л
и
т
а
1
)
с
п
у
т
а
н
н
ы
й
з
а
п
у
-
´
.
-
´
´
т
а
н
н
ы
й
;
2
)
п
о
г
р
у
ж
ё
н
н
ы
й
(
в
о
ч
т
о
л
)
;
.
´
п
о
г
р
у
ж
ё
н
н
ы
й
в
с
о
н
´
ā
к
у
л
и
к
р
у
т
а
с
м
е´
ш
а
н
н
ы
й
,
.
´
с
п
у
т
а
н
н
ы
й
.
´
´
.
ā
к
у
в
ā
м
1
)
м
ы
ш
ь
;
2
)
к
р
ы
с
а
´
´
ā
к
р
у
т
и
п
ю
х
о
ж
и
й
,
с
х
о
д
н
ы
й
п
о
-
´
´
´
´
ф
ю
р
м
е
;
и
м
е´
ю
*
ц
и
й
ф
о
р
м
у
р
у
.
´
к
и´
´
´
а
к
р
у
т
и
д
ж
а
с
т
р
у
к
т
у
р
н
ы
й
;
.
´
с
т
р
о
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
.
´
а
к
р
у
т
и
п
а
т
р
а
й
а
б
л
а
н
к
´
´
ā
к
р
у
т
и
й
а
1
)
ф
о
р
м
а
,
в
н
е´
ш
н
и
й
.
´
´
´
в
и
д
;
2
)
м
о
д
е´
л
ь
,
м
а
к
е´
т
-
ā
к
р
у
т
й
ā
д
Ə
ш
*
а
й
а
и
з
м
е
.
´
´
´
н
е´
н
и
е
ф
ю
р
м
ы
,
п
р
е
в
р
а
щ
е´
н
и
е
-
´
ā
к
р
у
š
а
п
р
и
т
я
н
у
т
ы
й
,
п
р
и
.
в
л
е
ч
ё
н
н
ы
й
´
´
ā
к
р
у
š
и
й
а
1
)
п
р
и
т
я
ж
е´
н
и
е
*
.
´
,
´
´
т
я
г
о
т
е´
н
и
е
;
2
)
в
л
е
ч
е´
н
и
е
с
т
р
е
м
л
е´
н
и
е
´
а
к
ō
а
н
а
й
а
1
)
н
а
н
е
с
е´
н
и
е
.
´
´
´
´
´
,
´
у
д
а
р
о
в
п
о
б
о
и
;
2
)
с
т
и´
р
к
а
о
д
е´
ж
д
ы
.
´
´
ā
к
ō
и
т
а
б
и´
т
ы
й
,
п
о
б
и´
т
ы
й
-
´
ā
к
р
а
м
а
1
)
п
р
е
в
о
с
х
о
д
я
щ
и
й
,
п
р
е
´
´
´
´
в
ы
ш
ч
а
ю
щ
и
й
;
2
)
в
р
а
ж
д
е´
б
н
ы
й
;
н
а
с
т
у
п
а
т
е
л
ь
-
.
´
,
н
ы
й
а
г
р
е
с
с
и´
в
н
ы
й
.
.
ā
к
р
а
м
а
а
с
м
-
´
*
ā
к
р
а
м
а
а
к
а
р
ī
а
г
р
е
с
с
и´
в
´
´
н
ы
й
;
~
а
г
р
е
с
с
и´
в
н
ы
е
д
е´
й
с
т
в
и
я
;
~
.
´
а
г
р
е
с
с
и´
в
н
ы
й
п
а
к
т
´
а
к
р
а
м
а
а
й
а
1
)
в
ы
х
о
д
з
а
´
´
´
´
у
с
т
а
н
о
в
л
е
н
н
ы
е
п
р
е
д
е´
л
ы
,
п
р
е
в
ы
ш
е´
н
и
е
;
´
´
,
´
2
)
н
а
п
а
д
е´
н
и
е
а
г
р
е´
с
с
и
я
;
3
)
п
о
к
о
р
е´
н
и
е
,
´
´
п
о
д
ч
и
н
е´
н
и
е
;
~
а
)
в
ы
х
о
д
и´
т
ь
з
а
´
´
´
´
у
с
т
а
н
о
в
л
е
н
н
ы
е
п
р
е
д
е´
л
ы
,
п
р
е
в
ы
ш
а
т
ь
;
´
´
´
´
б
)
н
а
п
а
д
а
т
ь
,
а
т
а
к
о
в
ы
в
а
т
ь
;
в
)
п
о
к
о
р
я
т
ь
,
.
´
п
о
д
ч
и
н
я
т
ь
.
´
ā
к
р
а
м
а
и
к
а
а
г
р
е
с
с
и´
в
н
ы
й
-
´
.
*
ā
к
р
а
м
а
и
к
а
й
а
м
а
г
р
е´
с
.
с
о
р
´
ā
к
р
ā
н
т
а
п
о
б
е
ж
д
ё
н
н
ы
й
,
п
о
-
-
´
к
о
р
ё
н
н
ы
й
-
~
п
о
к
о
р
я
т
ь
с
я
,
с
д
а
.
´
в
а
т
ь
с
я
.
´
а
к
р
ā
м
а
к
а
а
г
р
е
с
с
и´
в
н
ы
й
අාක - - 8


අා ලාල āкулāкула 1) о´чень смущён-

ный; 2) о´чень запу´танный.

අාත акулита 1) спу´танный, запу´-

танный;´ 2) погруж´ённый (во что-л.);´ ා

ත погруж´ённый в сон.

අා කෘත āкуликрута сме´´шанный,

спу´танный.

අාවා āкувā м. 1) мышь;´ 2) кры´са.

අාකෘ āкрути пюхо´жий, схо´дный по

фю´рме;´ හතාකෘ име´´юций фо´рму ру-

ки´´.

අාකෘජ акрутиджа структу´рный ;´

строи´´тельный.

අාකෘප ය акрутипатрайа бланк´.

අාකෘය āкрутийа 1) фо´рма, вне´´шний

вид;´ 2) моде´´ль, маке´´т.

අාකෘතාශය āкрутйāдƏшайа изме-

не´´ние фю´рмы, превраще´´ние.

අාකෘට āкруšṫа притя´нутый, при-

влечённый.

අාකෘය āкруšṫийа 1) притяж´е´´ние

тяготе´´ние; 2) влече´´ние, стремле´´ние.

අාකටනය акōṫанайа 1) нанесе´´ние

уда´ров, побо´и; 2) сти´´рк´а оде´´ж´ды.

අාකත āкōṫита би´´тый, поби´´тый.

අා ම āкрама 1) превосходя´щий, пре-

вышча´ющий; 2) враж´де´´бный; наступа´тель-

ный, агресси´´вный.

අාකමණ āкрамаṅа см. අාකම.

අාමණකා āкрамаṅакарī агресси´´в-

ный; ~ යා агресси´´вные де´´йствия; ~

හවල агресси´´вный пакт.

අාකමණය акрамаṅайа 1) вы´ход за

устано´вленные преде´´лы, превыше´´ ние;´

2) нападе´´ние, агре´´ ссия ; 3) покоре´´ние,

подчине´´ние; ~ කරනවා а) выходи´´ть за

устано´вленные преде´´ лы, превыша´ ть;´

б) напада´ть, атако´вывать; в) пок´оря´ть,

подчиня´ ть.

අාකමක āкрамаṅика агресси´´вный.

අා මකයා āкрамаṅикайа м. агре´´с-

сор.

අාකාත āкрāнта побеж´дённый, по-

корённый- ~ වනවා покоря´ться, сда-

ва´ться.

අාකාමක акрāмака агресси´´вный.