*
*
*
8
-
ā
г
а
м
ā
н
у
к
у
л
а
с
о
о
т
в
е´
т
с
т
.
´
´
в
у
ю
щ
и
й
р
е
л
и´
г
и
и
,
р
е
л
и
г
и
о
з
н
ы
й
.
´
-
ā
г
а
м
и
к
а
р
е
л
и
г
и
о
э
н
ы
й
´
´
ā
г
а
м
и
а
д
о
с
т
у
п
н
ы
й
,
д
о
с
т
и
ж
и´
*
.
м
ы
й
´
ā
г
а
м
й
а
т
ā
в
а
д
о
с
т
у
п
н
о
с
т
ь
,
.
´
´
д
о
с
т
и
ж
и´
м
о
с
т
ь
.
´
´
ā
г
ā
м
и
б
у
д
у
щ
и
й
,
н
а
с
т
у
п
а
ю
щ
и
й
.
´
ā
г
ā
м
и
к
а
и
м
м
и
г
р
и´
р
о
в
а
в
ш
и
й
.
´
ā
г
ā
р
а
д
ā
х
а
й
а
п
о
д
ж
о
г
.
´
ā
г
ā
р
а
й
а
д
о
м
,
с
т
р
о
е´
н
и
е
.
´
,
´
ā
г
ā
р
и
к
а
д
о
м
а
ш
н
и
й
с
е
м
е´
й
н
ы
й
.
´
ā
г
у
н
ā
р
и
п
р
е
с
т
у
п
н
ы
й
-
´
´
*
ā
г
р
а
х
а
й
а
1
)
с
х
в
а
т
ы
в
а
н
и
е
,
з
а
х
-
´
´
´
в
а
т
;
2
)
п
р
и
в
е´
р
ж
е
н
н
о
с
т
ь
-
3
)
т
в
ё
р
д
о
е
у
б
е
ж
.
´
д
е´
н
и
е
´
´
ā
г
х
ā
т
а
н
а
й
а
1
)
р
е
з
н
я
,
и
з
б
и
е´
*
.
´
н
и
е
;
2
)
з
а
б
о
й
(
с
к
о
т
а
)
.
´
ā
г
х
ā
т
а
с
т
х
ā
н
а
й
а
б
о
й
н
я
´
´
ā
т
х
р
ā
а
й
а
о
б
о
н
я
н
и
е
;
~
´
´
´
´
ч
у
в
с
т
в
о
в
а
т
ь
з
а
п
а
х
,
о
б
о
н
я
т
ь
;
н
о
х
а
т
ь
;
.
´
~
п
а
х
н
у
т
ь
.
´
´
ā
н
а
м
а
н
а
и
а
м
ы
т
ь
ё
,
с
т
и´
р
к
а
-
´
*
ā
н
а
р
а
а
и
а
п
о
в
е
д
е
н
и
е
,
м
а
н
е´
.
р
ы
´
´
ā
н
а
р
и
т
а
1
)
о
п
ы
т
н
ы
й
,
у
м
ё
л
ы
й
;
.
´
2
)
и
с
п
о
л
ь
з
у
е
м
ы
й
.
´
.
ā
н
а
р
и
и
ā
м
у
ч
и
т
е
л
ь
´
´
´
ā
н
ā
р
а
л
ю
б
е´
з
н
ы
й
,
в
е
ж
л
и
в
ы
й
-
-
´
´
п
р
и
в
е´
т
с
т
в
е
н
н
ы
й
;
~
п
р
и
в
е´
т
с
т
в
о
.
´
в
а
т
ь
,
з
д
о
р
о
в
а
т
ь
с
я
-
´
ā
н
ā
р
а
г
у
а
й
а
п
р
и
в
е´
т
л
и
.
´
´
в
о
с
т
ь
,
в
е´
ж
л
и
в
о
с
т
ь
´
ā
н
ā
р
а
д
х
а
р
м
а
й
а
п
р
а
в
и
л
а
.
´
´
в
е´
ж
л
и
в
о
с
т
и
´
ā
ч
ā
р
а
п
а
т
р
а
и
а
в
и
з
и´
т
н
а
я
.
´
´
к
а
р
т
о
ч
к
а
ā
н
ā
р
а
м
у
р
а
к
а
*
.
´
´
ā
й
а
м
а
п
о
ч
ё
т
н
ы
й
к
а
р
а
у
л
´
ā
н
а
р
а
й
а
1
)
п
р
и
в
е´
т
с
т
в
и
е
;
2
)
-
´
´
´
о
б
ы
ч
а
й
-
3
)
п
р
а
к
т
и
к
а
,
п
р
и
м
е
н
е´
н
и
е
;
4
)
п
о
.
в
е
д
е´
н
и
е
´
ā
ч
ä
р
а
в
а
н
т
а
п
р
и
в
е´
т
л
и
в
ы
й
;
.
´
в
е´
ж
л
и
в
ы
й
-
ā
н
ā
р
а
в
а
н
т
а
к
а
м
а
п
р
и
.
´
´
´
в
е´
т
л
и
в
о
с
т
ь
;
в
е´
ж
л
и
в
о
с
т
ь
8


අාගමාල āгамāнукула соотве´тст-

вующий рели´´гии, религио´зный.

-අාගක āгамика религио´эный.

අාගම āгамиа досту´пный, достижи´´

мый.

අාගමතාව āгамйатāва досту´пность,

достиж´и´´ мость.

අාගා āгāми бу´дущий, наступа´ющий.

අාගාක āгāмика иммигри´´ровавший.

අාගාරහය āгāрадā хайа поджо´г.

අාගාරය āгāрайа дом, строе´´ние.

අාගාක āгāрика дома´шний, семе´´йный.

අාවා āгунāри престу´пный.

අාහය´ āграхайа 1) схва´тывание, зах-

ва´т; 2) приве´рженность-´ 3) твёрдое убеж´-

де´´ н ие.

අාඝාතනය āгхāтанайа 1) резня´, избие´´

ние; 2) забо´й (скота).

අාඝාතථානය āгхāтастхāнайа бо´йня.

අාඝාණය āтхрāṅайа обоня´ние;´ ~ කර

නවා чу´вствовать за´пах, обоня´ть; но´хать;

~ වනවා па´хнуть.

අාවමනය āнаманаиа мытьё, сти´´рк´а.

අාවරණය āнараṅаиа поведе´ние, мане´-

ры.

අාවත āнарита 1) о´пытный, умё´лый;

2) испо´льзуемый.

අාවයා āнарииā м. учи´тель.

අාවාර āнāра любе´´зный, ве´ж´ливый-

приве´´тственный; ~ කරනවා приве´´тство-

вать, здоро´ваться.

අාවාරණය ā нā рагуṅайа приве´´тли-

вость, ве´´ж´ливость.

අාවාරධමය āнāрадхармайа пра´вила

ве´´ж´ливости.

අාවාරපතය ā чā рапатраиа визи´´тная

ка´рточк´а.

අාවාරරකඩායම ā нā рамуракаṅ

ḋāйама почётный к´арау´л.

අාවාරය āнарайа 1) приве´´тствие; 2)

обы´чай- 3) пра´ктик´а, примене´ние; 4) по-

веде´ние.

අාවාරවත ā чäраванта приве´´тливый;

ве´´ жливый.

අාවාරවතකම āнāравантакама при-

ве´´тливость;´ ве´ж´ливость.