7
-
-
´
1
ā
т
м
а
н
ā
ш
а
к
а
с
а
м
о
у
б
и´
й
с
т
.
1
в
е
н
н
ы
й
1
ā
т
м
а
д
х
а
р
м
а
ш
ā
*
.
´
.
1
с
т
р
а
ñ
а
й
а
м
п
с
и
х
о
л
о
г
1
а
т
м
а
н
и
х
а
т
а
м
ā
н
а
й
а
.
´
´
1
с
а
м
о
у
н
и
ж
е´
н
и
е
.
1
*
ā
т
м
а
н
Ə
п
а
д
а
й
а
г
р
а
м
.
´
1
м
е
д
и
о
п
а
с
с
и´
в
-
1
ā
т
м
а
п
а
р
и
т
и
ā
г
а
й
а
п
р
е´
.
´
,
1
д
а
н
н
о
с
т
ь
с
а
м
о
п
о
ж
е´
р
т
в
о
в
а
н
и
е
*
ā
т
м
а
п
а
р
и
т
р
ā
а
й
а
с
а
*
-
.
´
*
м
о
с
п
а
с
е´
н
и
е
п
ā
т
м
а
у
н
а
р
у
т
п
а
т
.
´
´
*
т
и
й
а
п
е
р
е
с
е
л
е´
н
и
е
д
у
ш
и
-
*
ā
т
м
а
п
р
а
б
х
ā
в
а
т
с
а
м
о
с
в
е
.
´
*
т
я
щ
и
й
с
я
*
ā
т
м
а
б
а
н
д
х
а
н
а
*
.
´
.
*
д
р
у
š
и
и
ā
м
с
п
и
р
и
т
у
а
л
и´
с
т
-
*
ā
т
м
а
б
а
н
д
х
а
н
а
й
а
с
п
и
.
´
*
р
и
т
у
а
л
и
з
м
.
´
*
ā
т
м
а
б
х
ā
в
а
и
а
р
о
д
*
р
о
д
с
т
в
о
-
ā
т
м
а
м
ā
н
и
т
ā
в
а
с
а
м
о
.
´
,
´
м
н
е´
н
и
е
н
а
д
м
е´
н
н
о
с
т
ь
-
а
т
м
а
м
б
х
а
р
и
т
в
а
й
а
э
г
о
.
´
т
и´
з
м
.
´
ā
т
м
а
й
а
д
у
х
,
д
у
ш
а
ā
т
м
а
р
а
к
š
ā
в
а
1
)
с
а
м
о
с
о
-
.
´
´
,
´
х
р
а
н
е
н
и
е
*
2
)
ж
и
з
н
ь
о
б
р
а
з
ж
и´
з
н
и
-
ā
т
м
а
в
а
ñ
н
а
н
а
й
а
с
а
м
о
о
б
.
´
м
а
н
-
а
т
м
а
в
а
р
а
н
ā
в
а
с
а
м
о
.
´
в
о
с
х
в
а
л
ё
н
и
е
-
´
´
*
ā
т
м
а
в
а
ш
*
й
а
й
а
с
а
м
о
о
б
л
а
д
а
.
´
´
н
и
е
,
в
ы
д
е
р
ж
к
а
ā
т
м
а
в
и
ч
ā
р
а
д
р
у
š
.
´
.
и
й
ā
м
с
п
и
р
и
т
у
а
л
и´
с
т
´
ā
т
м
а
в
и
д
й
ā
в
а
с
а
м
о
п
о
з
н
а
*
.
н
и
е
-
´
ā
т
м
а
в
и
ш
в
ā
с
а
й
а
у
в
е´
р
е
н
.
´
н
о
с
т
ь
в
с
е
б
е´
-
ā
т
м
а
в
и
с
т
а
р
а
й
а
п
с
и
х
о
.
´
л
о
г
и
я
.
ā
т
м
а
ш
а
к
т
и
й
а
с
м
.
-
´
´
ā
т
м
а
ш
и
к
š
и
т
а
в
ы
у
ч
и
в
.
´
ш
и
й
с
я
с
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
7 - අා 


1 අාමනාශක āтманāшака самоуби´´йст-

1 венный.

1 අාමධමශාඥයා āтмадхармашā

1 страñайа м. психо´лог.

1 අාමහතමානය атманихатамāнайа

1 самоуниж´е´´ние.

1 අාමපදය āтманƏпадайа грам.

1 медиопасси´´ в.

1 අාමපතාගය āтмапаритиāгайа пре´-

1 данность, самопоже´´ртвование.

අාමපාණය āтмапаритрāṅайа са

моспасе´´ние. -

අාමනරැපය āтмапунарутпат

тийа переселе´´ние души´.

අාමහාව āтмапрабхāват самосве-

тя´щийся.

අා මබධනදෘයා āтмабандхана

друšṫииā м. спиритуали´´ст.

අාමබඩනය āтмабандханайа спи-

ритуали´зм.

අාමභාවය āтмабхāваиа род родство´.

අා මමාතාව āтмамāнитā ва само-

мне´´ние, надме´´нность.

අා මභ වය атмамбхаритвайа эго-

ти´´зм.

අාමය āтмайа дух, душа´.

අමරෂාව āтмаракšāва 1) самосо-

хране´ние 2) жизнь, о´браз жи´´зни.

අාමවංඩනය āтмаваñнанайа самооб-

ма´ н.

අාමවණනාව атмаварṅанāва само-

восх валё´ние.

අාමවශය´ āтмавашйайа самооблада´-

ние, вы´держк´а.

අා මවාරදෘයා āтмавичāрадруš

ṫийā м. спиритуали´´ст.

අාමදාව āтмавидйāва самопозна´

ние.

අා මවාසය āтмавишвāсайа уве´´рен-

ность в себе´´.

අාමතරය āтмавистарайа психо-

л о´гия.

අාමශය āтмашактийа см. අාම

වාසය.

අාමත āтмашик´šита вы´учив-

шийся самостоя´тельно.