-
*
п
-
´
*
*
ā
н
а
н
т
й
а
б
е
с
к
о
н
е´
ч
н
ы
й
,
н
е
.
´
о
г
р
а
н
и´
ч
е
н
н
ы
й
´
а
н
а
н
т
и
а
и
а
б
е
с
к
о
н
е´
ч
н
о
с
т
ь
,
.
´
н
е
о
г
р
а
н
и´
ч
е
н
н
о
с
т
ь
-
´
´
ā
н
а
н
д
а
р
а
д
о
с
т
н
ы
й
,
с
ч
а
с
т
л
и´
.
´
в
ы
й
,
д
о
в
о
л
ь
н
ы
й
-
ā
н
а
н
д
а
д
ж
а
н
а
к
а
д
о
с
т
а
в
´
´
´
´
л
я
ю
щ
и
й
у
д
о
в
о
л
ь
с
т
в
и
е
,
р
а
д
о
с
т
ь
;
п
р
и
я
т
-
.
н
ы
й
´
´
ā
н
а
н
д
а
т
ā
в
а
в
о
с
т
о
р
г
,
р
а
-
.
д
о
с
т
ь
´
´
ā
н
а
н
д
а
н
а
й
а
н
а
с
л
а
ж
д
е´
н
и
е
,
´
´
у
д
о
в
о
л
ь
с
т
в
и
е
;
~
*
п
р
и
в
о
д
и
т
ь
в
.
´
´
в
о
с
т
о
р
г
,
в
о
с
х
и
щ
а
т
ь
´
ā
н
а
н
д
и
т
а
в
о
с
т
о
р
ж
е
н
н
ы
й
,
.
в
о
с
х
и
щ
ё
н
н
ы
й
.
´
ā
н
а
м
а
н
а
и
а
п
л
а
н
,
п
р
о
е´
к
т
-
´
´
ā
н
а
й
а
1
)
в
д
о
х
;
2
)
п
о
л
к
а
;
3
)
в
е
.
´
´
´
р
ё
в
к
а
д
л
я
б
е
л
ь
я
;
4
)
с
е
т
ь
.
´
а
н
а
й
а
н
а
и
а
в
в
о
з
,
и´
м
п
о
р
т
´
ā
н
ā
д
и
м
н
о
г
о
ч
и
с
л
е
н
н
ы
й
,
н
е
с
м
е´
т
-
.
н
ы
й
.
´
ā
н
ā
п
ā
н
а
й
а
в
д
о
х
и
в
ы
д
о
х
´
´
´
´
´
ā
н
и
й
а
у
к
о
л
,
у
д
а
р
к
о
л
ю
щ
и
м
и
л
и
.
´
´
´
р
е´
ж
у
*
ц
и
м
п
р
е
д
м
е´
т
о
м
-
´
ā
н
и
с
а
ñ
с
а
й
а
д
е´
й
с
т
в
и
е
,
о
п
е
.
´
р
а
ц
и
я
.
´
ā
н
и
т
а
в
ы
з
в
а
н
н
ы
й
,
п
р
и
ч
и
н
ё
н
н
ы
й
-
´
,
´
´
ā
н
у
п
у
р
в
а
и
а
п
о
р
я
д
о
к
п
о
с
л
е´
.
д
о
в
а
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
.
´
´
ā
н
у
б
х
ā
в
а
й
а
с
и
л
а
,
в
л
и
я
н
и
е
-
´
ā
н
у
š
а
ñ
г
и
к
а
л
о
г
и´
ч
е
с
к
и
в
ы
.
´
´
´
т
е
к
а
ю
щ
и
й
,
н
е
и
з
б
е´
ж
н
ы
й
,
´
´
*
ā
н
у
š
а
ñ
г
и
к
а
й
а
с
л
е´
д
с
т
в
и
е
.
´
р
е
з
у
л
ь
т
а
т
-
´
ā
н
э
д
ж
а
в
а
н
е
в
о
з
м
у
т
и´
м
ы
й
,
с
п
о
.
´
к
о
й
н
ы
й
-
´
а
н
т
а
р
а
з
а
к
л
ю
ч
ё
н
н
ы
й
;
с
о
д
е
р
.
´
´
´
ж
а
щ
и
й
в
с
е
б
´
,
в
н
у
т
р
е
н
н
и
й
-
´
´
ā
н
т
а
р
ā
в
а
в
р
е
д
,
п
о
в
р
е
ж
д
е´
´
.
.
н
и
е
´
´
´
ā
н
т
р
и
к
а
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
п
к
в
н
у
т
*
.
р
е
н
н
о
с
т
я
м
;
~
т
и
ф
,
´
а
н
д
ō
л
а
в
и
б
р
и´
р
у
ю
щ
и
й
к
о
-
.
´
´
´
л
е´
б
л
ю
щ
и
й
с
п
,
к
а
ч
а
ю
щ
и
й
с
п
´
ā
н
д
ō
л
а
н
а
й
а
в
и
б
р
а
ц
и
я
,
*
අාන - п


අානත āнантйа бесконе´´чный, не-

ограни´´ ченный .

අානතය анантиаиа бесконе´´чность,

неограни´´ ченность.

අානද āнанда ра´достный, счастли´´-

вый, дово´льный.

අානදජනක āнандаджанака достав-

ля´ющий удово´льствие, ра´дость; прия´т-

ный .

අානදතාව āнандатāва восто´рг, ра´-

дость .

අානදනය āнанданайа наслаж´де´´ние,

удово´льствие; ~ කරනවා приводи´ть в

восто´рг, восхища´ть.

අානත āнандита восто´рженный,

восхищённый.

අානමානය āнаманаиа план, прое´´ кт.

අානය āнайа 1) вдох; 2) по´лк´а; 3) ве-

рёвк´а для белья´;´ 4) сеть.

අානයනය анайанаиа ввоз, и´´мпорт.

අානා āнāди многочи´сленный, несме´т-

ный .

අානාපානය āнāпāнайа вдох и вы´дох.

අාය āнийа ук´о´л, уда´р к´о´лющим или

ре´´ ж´у цим предме´´том.

අාසංසය āнисаñсайа де´´йствие, опе-

ра´ция.

අත āнита вы´званный, причинённый.

අාවය āнупурваиа поря´док´, после´´-

до вательность.

අාභාවය āнубхāвайа си´ла, влия´ние.

අාෂංක āнуšаñгика логи´´чески вы-

тек´а´ющий, неизбе´´ жный.

අාෂංකය āнуšаñгик´айа сле´´дствие,

результа´т.

අානජව āнэджава невозмути´´мый, спо-

ко´ йный.

අාතර антара зак´лючённый; содер-

ж´а´щий в себ´, вну´тренний.

අාතරාව āнтарāва вред, повреж´де´´-

ние. .´

අාක āнтрика относя´щийсп к´ вну´т

ренностям; ~ වරය тиф.

අාදල андōла вибри´´рующий, ко-

ле´´блющийсп, к´ача´ющийсп.

අාදලනය āндōланайа вибра´ция,