-
п
2
.
´
´
´
а
м
ā
ш
а
й
и
к
а
ж
е
л
у
д
о
ч
н
ы
й
-
´
´
´
*
ā
м
ā
ш
а
й
Ə
ō
д
ж
а
и
а
ж
е
.
´
´
л
у
д
о
ч
н
ы
й
с
о
к
-
´
´
´
ā
м
и
š
а
й
а
1
)
с
ы
р
о
е
м
я
с
о
;
2
)
п
и´
´
´
,
´
´
´
;
щ
а
3
)
н
а
с
л
а
ж
д
е´
н
и
е
;
4
)
в
ы
г
о
д
а
п
р
и´
б
ы
л
ь
;
.
´
´
,
´
5
)
в
з
я
т
к
а
п
о
д
к
у
п
-
´
´
ā
м
у
к
т
а
1
)
о
д
е´
т
ы
й
,
э
к
и
п
и
р
о
.
´
)
;
в
а
н
н
ы
й
*
2
*
б
р
о
ш
е
н
н
ы
й
(
о
к
о
п
ь
е
)
-
´
´
´
а
м
у
к
х
а
й
а
1
)
н
а
ч
а
л
о
;
2
)
п
р
е
л
ю
.
´
д
и
я
,
п
р
о
л
о
г
.
´
ā
м
у
š
м
и
к
а
б
у
д
у
щ
и
й
-
´
´
ā
м
ō
д
а
1
)
а
р
о
м
а
т
н
ы
й
;
2
)
в
о
с
.
´
х
и
т
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
-
,
´
ā
м
ō
д
а
н
а
п
р
и
я
т
н
ы
й
д
о
с
т
а
в
.
´
´
л
я
ю
щ
и
й
у
д
о
в
о
л
ь
с
т
в
и
е
-
,
´
ā
м
ō
д
а
н
а
й
а
в
о
с
х
и
щ
е´
н
и
е
н
а
.
´
´
с
л
а
ж
д
е´
н
и
е
-
´
´
ā
м
ō
д
а
й
а
1
)
а
р
о
м
а
т
;
2
)
р
а
.
´
,
д
о
с
т
ь
у
д
о
в
о
л
ь
с
т
в
и
е
,
´
ā
м
ō
д
и
т
а
1
)
а
р
о
м
а
т
и´
ч
е
с
к
и
й
.
´
´
´
б
л
а
г
о
в
о
н
н
ы
й
;
2
)
в
о
с
т
о
р
ж
е
н
н
ы
й
-
´
ā
м
п
а
н
н
а
и
н
с
т
р
у
м
е´
н
т
;
п
р
и
.
´
с
п
о
с
о
б
л
е´
н
и
е
;
с
н
а
с
т
ь
.
ā
м
б
а
н
м
н
о
т
;
~
.
´
´
п
р
и
р
у
ч
а
т
ь
,
д
р
е
с
с
и
р
о
в
а
т
ь
-
´
ā
м
б
а
м
а
п
р
и
р
у
ч
е´
н
и
е
,
д
р
е
с
с
и
.
´
р
о
в
к
а
.
´
ā
м
р
а
м
а
н
г
о
в
ы
й
´
а
м
р
э
а
н
а
й
а
п
о
в
т
о
р
е´
н
и
е
,
.
´
т
а
в
т
о
л
о
г
и
я
.
´
ā
м
р
э
и
т
а
п
о
в
т
о
р
е
н
н
ы
й
´
.
ā
м
л
а
й
а
1
)
х
и
м
к
и
с
л
о
т
н
о
с
т
ь
;
.
´
2
)
е´
д
к
о
с
т
ь
.
´
а
й
а
д
о
х
о
д
-
´
´
´
ā
й
а
к
а
у
в
а
а
н
г
л
и´
й
с
к
а
я
б
у
л
а
в
.
´
к
а
,
´
ā
й
а
т
а
д
л
и´
н
н
ы
й
у
д
л
и
н
ё
н
н
ы
й
,
.
´
п
р
о
д
о
л
г
о
в
а
т
ы
й
.
-
´
´
*
ā
й
а
т
а
н
а
т
у
р
а
с
р
а
й
а
ч
т
о
л
.
´
п
р
о
д
о
л
г
о
в
а
т
о
е
-
´
а
й
а
т
а
н
а
й
а
1
)
н
а
ч
а
л
о
;
2
)
п
р
о
-
´
;
´
´
.
и
с
х
о
ж
д
е´
н
и
е
*
3
)
п
р
и
ч
и´
н
а
;
4
)
а
л
т
а
р
ь
;
5
)
ж
и
.
´
´
´
л
и´
щ
е
;
6
)
у
ч
р
е
ж
д
е´
н
и
е
.
.
ā
й
а
т
а
й
а
с
м
´
´
´
ā
й
а
т
и
1
)
д
л
и´
н
н
ы
й
;
2
)
б
у
д
у
щ
и
й
;
.
´
´
´
3
)
с
д
е´
р
ж
а
н
н
ы
й
,
у
м
е´
р
е
н
н
ы
й
අාමා - п2


අාමාශක амāшайик´а ж´елу´дочный.

අාමාශය ජ´ය´ āмāшайƏ ōджаиа ж´е-

лу´дочный сок´.

අාෂය āмиšайа 1) сыро´е мя´со; 2) пи´´-

ща; 3) наслаж´де´´ние; 4) вы´года, при´´быль;´

5) взя´тка, по´дк´уп.

´ අාත āмукта 1) оде´тый, экипиро´-

ванный; 2) бро´шенный (о копье).

අාඛය амукхайа 1) нача´ло;´ 2) прелю´ -

дия, проло´г.

අාක āмуšмика бу´дущий.

අාමද āмōда 1) арома´тный;´ 2) вос-

хити´´тельный.

අාමදන āмōдана прия´тный, достав-

ля´ющий удово´льствие.

අාමදනය āмōданайа восхище´´ние, на-

слаж´де´´ние.

අාමදය āмōдайа 1 ) арома´т; 2) ра´-

дость, удово´льствие.

අාමත āмōдита 1) аромати´´ческий,

благово´нный;´ 2) восто´рженный.

අාපන āмпанна инструме´´нт; при-

способле´´ ние ; снасть.

අාබ āмбан мн. от අාමබම; ~

කරනවා прируча´ть, дрессирова´ть.

අාබම āмбама прируче´´ние, дресси-

ро´вка.

අාර āмра ма´нговый.

අාරඩනය амрэḋанайа повторе´´ние,

тавтоло´гия.

අාරත āмрэḋита повто´ренный.

අාලය āмлайа 1) хим. кисло´тность;

2) е´´ дкость.

අාය айа дохо´д.

අායකව āйакаṫува англи´´йск´ая була´в-

к´а.

අායත āйата дли´´нный, удлинённый,

продолгова´тый.

අාය´ තවරරය āйатанатурасрайа что´-л.

продолгова´тое.

අායතනය айатанайа 1) нача´ло; 2) про-

исх.ож´де´´ние; 3) причи´´на; 4) алтарь; 5) жи-

ли´´ще; 6) учреж´де´´ние.

අායතය āйатайа см. අායතඩරරය.

අාය āйати 1) дли´´нный;´ 2) бу´дущий;

3) сде´´ рж´анный, уме´´ренный.