о
3
-
´
1
ā
р
а
к
š
ā
в
а
1
)
с
о
х
р
а
н
е´
н
и
е
,
´
´
´
1
п
р
е
д
о
х
р
а
н
е´
н
и
е
;
з
а
щ
и´
т
а
,
о
б
о
р
о
н
а
;
п
о
д
-
´
´
´
´
´
1
д
е´
р
ж
к
а
;
2
)
б
е
з
о
п
а
с
н
о
с
т
ь
´
3
)
п
р
и
ю
т
,
у
б
е´
*
.
´
1
ж
и
щ
е
1
ā
р
а
к
š
*
и
т
а
з
а
щ
и
щ
ё
н
н
ы
й
,
п
р
е
-
.
,
1
д
о
х
р
а
н
ё
н
н
ы
й
с
о
х
р
а
н
ё
н
н
ы
й
´
.
*
ā
р
а
ч
н
и
м
а
р
а
ч
ч
и
(
д
е
р
е
в
е
н
с
к
и
й
.
*
ч
и
н
о
в
н
и
к
)
.
.
ā
р
а
ч
ч
и
л
а
с
м
´
´
´
ā
р
а
ñ
н
и
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
п
к
н
о
в
о
с
т
я
м
,
´
´
и
з
в
е´
с
т
и
я
м
;
~
с
о
о
б
щ
а
т
ь
,
о
б
ь
я
в
-
.
´
´
л
я
т
ь
,
и
з
в
е
щ
а
т
ь
.
´
.
ā
р
а
ñ
н
и
к
ā
р
а
й
ā
м
д
и´
к
т
о
р
.
´
ā
р
а
ñ
н
и
п
а
т
р
а
й
а
т
а
з
е´
т
а
´
´
-
ā
р
а
ñ
н
и
й
а
н
о
в
о
с
т
ь
;
н
о
в
о
с
т
и
,
.
´
и
з
в
е´
с
т
и
п
´
ā
р
а
и
й
а
1
)
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
в
о
д
о
в
о
-
.
´
р
о
т
;
2
)
в
и
х
р
ь
.
´
´
ā
р
а
й
а
л
е
с
н
о
й
,
л
е
с
и
с
т
ы
й
´
.
´
а
р
а
и
а
к
а
й
ā
м
о
б
и
т
а
т
е
л
ь
.
´
л
е
с
о
в
-
´
´
ā
р
а
й
а
д
ж
а
р
о
ж
д
ё
н
н
ы
й
в
л
е
.
´
,
´
с
у
д
и´
к
и
й
´
´
ā
р
а
й
а
й
а
1
)
л
е
с
;
2
)
д
и´
к
а
я
.
´
м
е´
с
т
н
о
с
т
ь
.
´
´
ā
р
а
т
и
й
а
п
р
е
к
р
а
щ
е´
н
и
е
.
´
ā
р
а
н
а
в
ā
т
о
л
с
т
е´
т
ь
´
.
ā
р
а
б
ā
р
а
м
н
о
т
-
~
.
´
´
*
к
л
я
с
т
ь
с
п
´
´
´
ā
р
а
б
а
р
а
й
а
о
б
е
щ
а
н
и
е
,
к
л
я
т
в
а
*
.
´
´
ā
р
а
б
д
х
а
н
а
ч
а
л
ь
н
ы
й
;
н
а
ч
а
т
ы
й
.
´
ā
р
а
б
д
х
а
й
а
н
а
ч
а
л
о
.
.
ā
р
а
б
д
х
и
й
а
с
м
´
ā
р
а
б
х
а
а
и
а
1
)
с
м
е´
л
о
с
т
ь
,
п
р
е
д
-
´
´
п
р
и
и´
м
ч
и
в
о
с
т
ь
;
2
)
у
в
е´
р
е
н
н
о
с
т
ь
*
,
´
ā
р
а
б
х
а
м
а
а
с
м
ё
л
ы
й
п
р
е
д
*
.
´
п
р
и
и´
м
ч
и
в
ы
й
´
´
*
а
р
а
м
а
а
и
а
в
о
с
т
о
р
г
,
н
а
с
л
а
ж
*
.
´
д
е´
н
и
е
´
,
´
ā
р
а
м
б
х
а
н
а
ч
а
л
ь
н
ы
й
в
с
т
у
п
и´
*
-
´
,
т
е
л
ь
н
ы
й
в
в
о
д
н
ы
й
;
~
а
)
н
а
ч
и
´
´
´
´
н
а
т
ь
;
б
)
о
т
к
р
ы
в
а
т
ь
,
п
у
с
к
а
т
ь
в
х
о
д
,
в
в
о
-
.
´
д
и´
т
ь
в
с
т
р
о
й
.
.
´
ā
р
а
м
б
х
а
к
а
о
м
.
´
ā
р
а
м
б
х
а
к
а
й
ā
м
о
с
н
о
в
о
п
о
*
.
´
,
´
´
л
о
ж
н
и
к
с
о
з
д
а
т
е
л
ь
о3 - අා ර


1 අාරෂාව āракšāва 1) сохране´´ние,

1 предохране´ние;´ защи´´та, оборо´на; под-

1 де´рж´к´а; 2) безопа´сность´ 3) прию´ т, убе´´

1 ж´ище.

1 අාරත āракšита защищённый, пре-

1 дохранённый, сохранённый.

අාර āрачни м. а´раччи (деревенский

ч иновник) .

අාරල āраччила см. අාර.

අාරං āраñни относя´щийсп к´ новостя´м,

изве´´стиям; ~ කරනවා сообща´ть, обьяв-

ля´ть, извеща´ть.

අාරංකාරයා āраñникāрайā м. ди´´ктор.

අාරංප ය āраñнипатрайа тазе´´та.

අාරංය - āраñнийа но´вость; но´вости,

изве´´ стип .

අාරය āраṅийа 1) ма´ленький водово-

ро´т; 2) вихрь.

අාරණ āраṅйа лесно´й, леси´стый.

අාරණකයා араṅиак´айā м. обита´тель

лесо´ в .

අාරණජ´ āраṅйаджа рож´дённый в ле-

су´ , ди´´ кий .

අාරණය āраṅйайа 1) лес; 2) ди´´к´ая

ме´´ стность .

අාරය āратийа прек´раще´´ние.

අාරනවා āранавā толсте´´ть.

අාරබාර āрабāра мн. от අාරබාරය-´ ~

වනවා к´ля´стьсп.

අාරබාරය āрабарайа обеща´ние, к´ля´тва

අාරධ āрабдха нача´льный; на´чатый.

අාරධය āрабдхайа нача´ло.

අාරය āрабдхийа см. අාරධය.

අාරභටය āрабхаṫаиа 1) сме´´лость, пред-

прии´´мчивость; 2) уве´´ренность

අාරභමාණ āрабхамаṅа смё´лый, пред

прии´´ мчивый .

අාරමණය арамаṅаиа восто´рг, наслаж´

де´´ ние.

අාරභ āрамбха нача´льный, вступи´´

тельный, вво´дный; ~ කරනවා а) начи-

на´ть; б) открыва´ть, пуск´а´ть в ход, вво-

ди´´ть в строй.

අාරභක āрамбхак´а ом. අාරභ.

අ´ාරභකයා āрамбхакайā м. основопо

ло´жник´, созда´тель.