.
´
´
ā
р
у
к
к
у
в
а
а
р
к
а
´
´
ā
р
у
х
а
п
о
д
н
в
в
ш
и
й
с
я
,
в
з
о
б
р
а
в
*
´
´
´
ш
и
й
с
п
;
~
а
)
п
ю
м
е
щ
а
т
ь
с
в
е´
р
х
у
-
´
´
п
о
д
н
и
м
а
т
ь
;
б
)
в
о
з
в
е
л
и´
ч
и
в
а
т
ь
,
п
р
е
в
о
з
н
о
*
´
´
´
с
и
т
ь
;
в
)
н
а
л
а
г
а
т
ь
(
о
б
я
з
а
т
е
л
ь
с
т
в
о
)
;
о
б
р
е
*
.
-
´
´
;
´
м
е
н
я
т
ь
~
п
р
и
н
и
м
а
т
ь
*
т
о
л
´
´
´
н
а
с
е
б
я
-
~
а
)
п
о
д
н
и
м
а
т
ь
с
п
,
в
з
б
и
*
.
´
.
´
´
р
а
т
ь
с
я
;
б
)
п
р
и
н
и
м
а
т
ь
*
т
о
-
л
н
а
с
е
б
и
´
-
*
*
*
ā
р
*
х
а
н
ā
м
а
и
а
п
с
е
в
д
о
*
.
´
н
и´
м
´
ā
р
ō
г
й
а
з
д
о
р
о
в
ы
й
-
~
с
а
*
´
´
´
´
´
´
´
´
н
и
т
а
р
н
а
и
п
о
в
о
з
к
а
-
к
а
р
е´
т
а
с
к
о
р
о
й
п
о
м
о
*
´
´
-
щ
и
´
~
б
о
л
ь
н
и´
ц
а
,
г
о
с
п
и
т
а
л
ь
*
~
.
´
г
и
г
и
е´
н
а
.
´
а
р
ō
г
и
а
т
ā
в
а
з
д
о
р
о
в
ь
е
ā
р
ō
г
и
ō
д
а
й
а
в
ы
з
д
о
р
о
в
л
´
*
.
н
и
е
´
а
р
ō
н
а
н
а
и
а
о
б
ь
я
в
л
е´
н
и
е
,
.
´
и
з
в
е
щ
е´
н
и
е
т
,
´
ā
р
ō
п
а
а
п
о
м
е
щ
а
ю
щ
и
й
у
с
а
.
´
н
а
в
л
и
в
а
ю
щ
и
й
´
ā
р
ō
п
а
а
и
а
п
о
м
е
щ
е´
н
и
е
,
´
´
у
с
т
а
н
о
в
л
е´
н
и
е
;
~
а
)
п
о
м
е
щ
а
т
ь
,
´
´
´
у
с
т
а
н
а
в
л
и
в
а
т
ь
´
б
)
п
р
и
п
и´
с
ы
в
а
т
ь
,
о
т
н
о
с
и´
т
ь
.
´
.
-
(
к
*
е
м
у
л
)
;
в
)
в
о
з
л
а
г
а
т
ь
(
н
а
п
р
о
б
я
з
а
н
*
.
´
´
;
н
о
с
п
*
и
)
~
э
л
е
к
т
р
ч
ч
е
с
к
и
й
з
а
р
я
д
´
´
ā
р
ō
1
а
и
и
а
п
р
и
п
и
с
ы
в
а
е
*
.
.
-
´
,
м
ы
й
о
т
н
о
с
и´
м
ы
й
(
к
ч
е
м
у
л
)
ā
р
ō
п
и
т
а
1
)
п
о
м
е
щ
ё
н
н
ы
й
*
´
´
у
с
т
а
н
о
в
л
е
н
н
ы
й
-
2
)
п
р
и
п
и´
с
а
н
н
ы
й
,
о
т
н
е
с
ё
н
*
.
.
-
н
ы
й
(
к
ч
е
м
у
л
)
´
´
ā
р
ō
х
а
1
)
в
ы
с
о
к
и
й
;
2
)
д
л
и´
н
*
.
н
ы
й
´
ā
р
ō
х
а
к
а
п
о
д
н
и
м
а
ю
щ
и
й
с
я
*
.
´
в
з
б
и
р
а
ю
щ
и
й
с
я
.
´
´
.
ā
р
ō
х
а
к
а
и
ā
м
в
с
а
д
н
и
к
.
.
*
а
р
ō
х
а
а
о
м
-
,
ā
р
ō
х
а
а
и
а
1
*
п
о
д
ь
ё
м
в
о
с
.
´
´
´
х
о
ж
д
е´
н
и
е
;
2
)
л
е´
с
т
н
и
ц
а
´
ā
р
ō
х
а
и
а
1
)
в
ы
с
о
т
а
-
2
)
в
о
с
*
.
´
´
,
´
´
х
о
ж
д
е´
н
и
е
п
о
д
*
ь
ё
м
-
3
)
д
л
и
н
а
.
ā
р
к
š
*
а
з
в
ё
з
д
н
ы
й
.
´
´
*
ā
р
к
š
а
и
а
з
в
е
з
д
а
´
´
ā
р
д
ж
а
в
а
1
)
п
р
п
м
о
й
*
*
)
ч
е
с
т
*
.
н
ы
й
´
´
ā
р
т
а
б
о
л
ь
н
о
й
,
с
т
р
а
д
а
ю
ш
и
й
1

අාරැව āруккува а´рк´а.

අාරෑස āруḋха поднв´вшийся, взобра´в

шийсп; ~ කරනවා а) пюмеща´ть све´´рху-´

поднима´ть; б) возвели´´чивать, превозно

си´ть;´ в) налага´ть (обязательство); обре

меня´ть;´ ~ කරගනවා принима´ть то-л.

на себя´-´ ~ වනවා а) поднима´тьсп, взби

ра´ться; б) принима´ть то-л. на себи´.

- අරෑ නාමය´ āр ḋха нāмаиа псевдо

ни´´ м.

අාරග āрōгйа здоро´вый- ~ රථය са

нита´рнаи пово´зк´а- к´аре´´та ск´о´рой по´мо

щи´ -~ ශාලාව больни´´ца, го´спиталь ~

තරය гигие´´на.

අාරගතාව арōгиатāва здоро´вье.

අාරගදය āрōгиōдайа выздоровл´

ние.

අාරවනය арōнанаиа об ьявле´´ние,

извеще´´ние.

අාරපණ āрōпаṅа помеща´ющий, уста

на´вливающий.

අාරපණය āрōпаṅаиа помеще´´ ние,

установле´´ние; ~ කරනවා а) помеща´ть,

устана´вливать´ б) припи´´сывать, относи´´ть

(к ему-л.); в) возлага´ть (напр. обязан

носп и);  ~ электрч´ческий заря´д.

අාර´ පය āрō1аṅииа припи´сывае

мый, относи´´мый (к чему-л.).

අාරත āрōпита 1) помещённый

устано´вленный- 2) припи´´санный, отнесён

ный (к чему-л.).

අාරහ āрōха 1) высо´кий; 2) дли´´н

ный.

අාරහක āрōхака поднима´ющийся

взбира´ющийся.

අාරහකයා āрōхакаиā м. вса´дник´.

අාරහණ арōхаṅа ом. අෘරහක.

අාරහණය āрōхаṅаиа 1 подьём, вос-

хож´де´ние;´ 2) ле´´стница.

අාරහය āрōхаиа 1) высота´- 2) вос

хож´де´´ние, подьём-´ 3) длина´.

අාෂ āркšа звёздный.

අෂය´ āркšаиа звезда´.

අාජව āрджава 1) прпмо´й ) че´ст

ный .

අත āрта больно´й, страда´юший