*
´
ඵ
ā
л
а
1
ā
в
у
в
а
о
п
у
с
т
о
ш
*
е´
н
и
е
,
р
а
*
.
´
з
о
р
е´
н
и
е
.
´
.
´
ā
л
ā
р
и
к
а
и
а
м
п
о
в
а
р
.
´
ā
л
ā
х
а
н
а
и
а
м
о
г
и´
л
а
´
а
л
и
ñ
г
а
н
а
и
а
о
б
ь
я
т
и
е
;
~
.
´
о
б
н
и
м
а
т
ь
.
´
ā
л
и
ñ
г
и
т
а
о
б
н
я
т
ь
й
´
ā
л
и
н
д
а
и
а
т
е
р
р
а
с
а
и
л
и
п
л
о
*
.
´
´
´
´
´
щ
а
д
к
а
п
е´
р
е
д
д
о
м
о
м
*
в
е
р
а
н
д
а
´
´
´
ā
л
и
п
т
а
в
ы
м
а
з
а
н
н
ы
й
,
з
а
п
а
ч
к
а
н
*
.
н
ы
й
´
´
а
л
и
м
п
а
н
а
й
а
н
а
н
е
с
е´
н
и
е
т
о
н
*
-
´
,
´
к
и
м
с
л
о
е
м
н
а
м
а
з
ы
в
а
н
и
е
-
~
н
а
.
´
м
а
з
ы
в
а
т
ь
.
´
´
,
´
т
ā
л
и
и
а
д
а
м
б
а
н
а
с
ы
п
ь
,
п
л
о
т
и´
н
а
.
´
1
1
ā
л
и
й
а
1
)
р
я
д
,
л
и´
н
и
я
*
2
)
с
м
.
´
ā
л
и
с
с
а
м
а
н
е
б
р
е´
ж
н
о
с
т
ь
,
б
е
з
*
.
´
р
а
з
л
и´
ч
и
е
;
л
е
н
ь
.
ā
л
и
с
с
а
м
о
с
н
о
т
*
´
´
~
н
е
о
б
р
а
щ
а
т
ь
в
н
и
м
а
н
и
я
,
и
г
н
о
*
.
´
´
´
р
и´
р
о
в
а
т
ь
-
л
е
н
и´
т
ь
с
я
.
´
.
ā
л
ī
ж
п
о
д
р
у
г
а
.
ā
л
у
в
а
в
и
д
с
ь
е
д
о
б
н
о
г
о
к
о
р
н
я
´
ā
л
Ə
к
х
а
н
а
и
а
1
)
п
и
с
а
н
и
е
*
.
´
2
)
р
и
с
о
в
а
н
и
е
´
*
*
ā
л
Ə
к
х
и
а
р
а
з
р
и
с
о
в
а
н
н
ы
й
,
р
а
с
*
´
´
´
п
и´
с
а
н
н
ы
й
;
~
с
и´
т
е
ц
,
н
а
б
и
в
н
а
п
.
´
т
к
а
н
ь
.
с
х
л
ā
Ə
к
и
а
и
а
м
.
ā
л
Ə
п
а
о
с
н
о
т
-
*
*
´
´
´
*
а
)
н
а
м
а
з
ы
в
а
т
ь
,
н
а
н
о
с
и
т
ь
к
р
а
с
к
у
*
.
´
б
)
а
н
о
д
и´
р
о
в
а
т
ь
.
.
с
н
п
ā
л
Ə
а
а
и
а
м
ā
л
Ə
п
а
б
э
х
э
т
а
м
а
з
ь
,
п
р
и
*
.
´
т
и
р
а
н
и
е
´
´
ā
л
Ə
п
а
й
а
1
)
н
а
н
е
с
е´
н
и
е
т
о
н
к
и
м
.
,
´
´
´
,
´
с
л
о
е
м
н
а
м
а
з
ы
в
а
н
и
е
-
2
)
п
р
и
т
и
р
а
н
и
е
м
а
з
ь
´
´
´
ā
л
Ə
в
а
р
а
а
й
а
р
и
с
у
н
о
к
-
.
´
´
к
а
р
т
и´
н
а
.
ā
л
ō
к
а
о
с
н
о
т
*
.
´
´
´
´
~
о
с
в
е
щ
а
т
ь
,
о
з
а
р
я
т
ь
;
о
б
л
у
ч
а
т
ь
.
´
´
*
ā
л
ō
к
а
н
а
и
а
в
и
д
,
з
р
е´
л
и
щ
е
.
ā
л
ō
к
а
м
а
т
о
с
в
е
щ
ё
н
н
ы
й
а
л
ō
к
а
й
а
1
)
в
и
д
-
2
)
с
в
е
т
-
.
´
б
л
е
с
к
අා ල


අාලාපාඵව āла 1āвува опустоше´´ние, ра

зоре´´ ние.

අාලාකයා āлāрик´аиа м. по´вар.

අාලාහනය āлāханаиа моги´´ла.

අාංගනය алиñганаиа обья´тие; ~ කර

නවා обнима´ть.

අාංත āлиñгита о´бнять й.

අාදය āлиндаиа терра´са или пло

ща´дк´а пе´´ред до´мом вера´нда.

අාත āлипта вы´мазанный, запа´чк´ан

ный .

අාපනය алимпанайа нанесе´´ние то´н

ким сло´ем, нама´зывание- ~ කරනවා на-

ма´зывать .

අාය т āлииа да´мба, на´сыпь, плоти´´на.

අාය 11 āлийа 1) ряд, ли´´ния 2) см.

අා.

අාසම āлиссама небре´´жность, без

разли´´ чие; лень.

අාස āлиссам осн. от අාසම

~ කරනවා не обраща´ть внима´ния, игно

ри´´ровать-´ лени´´ться.

අා āлī ж. подру´га.

අාව āлува вид сьедобного корня.

අාඛනය āлƏкханаиа 1) писа´ние

2) рисова´ние.

අාඛ āлƏкхиа разрисо´ванный, рас

пи´´санный; ~ පටය си´´тец, набивна´п

тк´ань.

අාඛය āлƏкхиаиа см. අාඛනය

අාප āлƏпа осн. от අාපය-

කරනවා а) нама´зывать, наноси´ть кра´ску

б) аноди´´ровать.

අාපනය āлƏпанаиа см. අාපය.

අාපබහත āлƏпабэхэта мазь, при

тира´ние.

අාපය āлƏпайа 1) нанесе´´ние то´нким

сло´ем, нама´зывание-´ 2) притира´ние, мазь.

අාවරණය āлƏвараṅайа рису´нок´-´

к´арти´´на.

අාලක āлōка осн. от අාලකය

~ කරනවා освеща´ть, озаря´ть;´ облуча´ть.

අාලකනය´ āлōканаиа вид, зре´´лище.

අාලකම āлōкамат освещённый.

අාලකය алōкайа 1) вид- 2) свет-

блеск´.