п
п
.
´
ā
х
а
р
а
н
а
л
а
й
а
п
и
щ
е
в
о
д
-
*
ā
х
ā
р
а
м
а
р
г
а
й
а
п
и
щ
е
.
´
в
о
д
.
´
´
а
х
ā
р
а
б
п
к
к
а
ж
е
л
у
д
о
к
.
´
,
´
ā
х
ā
р
а
й
а
п
и´
щ
а
п
р
о
в
и´
з
и
я
-
´
а
х
а
р
а
в
а
г
ā
в
а
п
р
о
д
о
в
о
л
ь
.
´
ч
с
т
в
е
н
н
а
я
к
у
л
ь
т
у
р
а
.
ā
х
ā
р
ā
ш
а
й
а
с
м
.
´
´
෋
а
х
ā
р
й
а
й
а
к
о
т
о
р
ы
й
д
о
л
ж
е
н
.
б
ы
т
ь
п
р
и
н
е
с
ё
н
´
෋
ā
х
а
р
й
а
й
а
м
ā
н
а
в
з
я
т
ы
й
;
.
п
р
и
н
е
с
ё
н
н
ы
й
-
ä
т
р
е
т
ь
я
о
у
к
в
а
с
и
н
г
а
л
ь
с
*
о
г
о
а
л
.
ф
а
в
и
т
а
´
´
,
´
.
ä
к
а
й
а
1
)
с
т
о
р
о
н
а
б
о
к
;
2
)
б
е
д
р
о
;
.
´
3
)
к
о
л
е´
н
и
.
.
´
*
ä
к
и
с
м
.
´
´
´
ä
к
и
л
и
й
а
ц
е
п
ь
;
ц
е
п
о
ч
к
а
.
´
,
´
,
´
´
ä
к
и
л
л
а
ц
е´
п
и
о
к
о
в
ы
у
з
ы
,
´
*
*
ä
к
и
л
а
в
и
м
а
с
к
а
т
ы
в
а
н
и
е
с
в
ё
р
*
.
т
ы
в
а
н
и
е
.
.
*
ä
к
и
л
и
п
р
и
ч
п
р
о
и
*
о
т
*
*
.
-
´
*
ä
к
и
л
ī
м
а
с
м
о
р
щ
и
в
а
н
и
е
;
с
ь
ё
ж
и
.
´
´
,
в
а
н
и
е
с
ж
а
т
и
е
-
´
*
ä
к
и
л
э
н
а
в
ā
1
)
с
м
о
р
щ
и
в
а
т
ь
-
´
´
´
,
;
с
я
с
ь
ё
ж
и
в
а
т
ь
с
я
с
ж
и
м
а
т
ь
с
я
;
2
)
к
о
р
ч
и
т
ь
.
´
;
с
я
в
з
д
р
а
г
и
в
а
т
ь
(
о
т
о
о
л
и
)
.
´
ä
к
у
т
у
ш
е´
д
ш
и
й
.
.
ඵ
ä
к
у
л
у
м
а
с
м
*
.
.
ä
к
м
а
1
п
р
и
ч
и
м
я
о
т
.
´
´
´
;
2
1
)
ч
и
с
л
о
;
2
)
т
о
п
т
а
н
и
е
;
т
о
п
а
н
ь
е
-
´
ä
к
м
э
н
а
в
а
п
о
п
и
р
а
т
ь
с
я
;
п
о
.
´
д
а
в
л
я
т
ь
с
я
.
´
´
ä
к
с
у
м
а
п
р
о
к
л
я
т
и
е
´
´
.
-
ä
к
с
р
Ə
1
р
е
н
т
г
е´
н
о
в
с
к
и
й
;
~
.
.
´
´
р
е
н
т
г
е´
н
о
в
с
к
и
й
а
п
п
а
р
а
т
;
2
м
н
.
´
´
´
1
)
р
е
н
т
г
е´
н
;
2
)
р
е
н
т
г
е´
н
о
в
с
к
и
е
л
у
ч
и´
.
´
´
´
.
ä
г
а
в
а
к
а
н
д
е
л
я
б
р
.
´
´
ä
г
и
д
о
р
о
г
о
й
;
д
р
а
г
о
ц
е´
н
н
ы
й
7
*
пп


අාහාර නාලය āхара налайа пищево´д.

ාහාර මාගය āхāра маргайа пище-

в о´ д.

අාහාර බාක ахāра бпкка желу´док´.

අාහාරය āхāрайа пи´´ща, прови´´зия.

අාහාර වගාව ахара вагāва продово´ль-

ственная кулчьту´ра.

අාහාරාශය āхāрāшайа см. අාහාර

බාක.

අාහාය෋ ахāрйайа кото´рый до´лжен

быть принесён.

අාහාය෋මාන āхарйайамāна взя´тый;

принесённый .

අැ ä третья оуква сингальс ого ал-

фавита.

. අැකය äкайа 1) сторона´, бок´; 2) бедро´;

3) коле´´ни.

´ අැ äки см. හැ .

අැ ය äкилийа цепь;´ цепо´чк´а.

අැ ල äк´илла це´´пи, око´вы, у´зы.

අැ ළ ම äкилавима ска´тывание, свёр

тывание.

අැ ළ äкили прич. прои . от අැ  ළ

නවා.

අැ ළ ම äкилīма смо´рщивание; сьёжи-

вание, сж´а´тие.

අැ ළ නවා äкилэнавā 1) смо´рщивать-

ся; сьёживаться, сж´има´ться; 2) ко´рчить-

ся; вздра´гивать (от ооли).

අැ  äкут уше´´дший.

අැ ඵම äкулума см. අැ ළ ම.

අැම äкма 1. прич. имя от අැම

නවා; 2 1) число´; 2) топта´ние; то´панье.

අැමනවා äкмэнава попира´ться; по-

давля´ться .

අැසම äксума прок´ля´тие.

අ- äксрƏ 1. рентге´´новский;´ ~

යතය рентге´´новский аппара´т; 2. мн.

1) рентге´´н; 2) рентге´´новские лучи´´.

.´ අැගෑව äгава к´анделя´бр.

අැ äги дорого´й; драгоце´´нный.

7