-
)
-
;
´
ā
х
а
в
а
й
а
1
)
в
о
й
н
а
*
2
)
з
о
в
;
п
р
и
.
´
г
л
а
ш
е´
н
и
е
;
3
)
ж
ё
л
о
б
(
о
к
о
л
о
к
о
л
о
д
ц
а
)
´
´
ā
х
и
т
а
1
)
п
о
м
е
щ
ё
н
н
ы
й
;
2
)
с
д
ё
*
.
л
а
н
н
ы
й
;
3
)
п
р
и
н
е
с
ё
н
н
ы
й
´
.
´
ā
х
и
т
у
и
к
а
й
ā
м
л
о
в
ё
ц
.
з
м
е
й
.
ā
х
ō
м
е
ж
д
в
и
р
а
ж
*
а
е
т
с
о
м
н
е
н
и
е
.
.
´
,
´
හ
а
х
л
ā
д
а
й
а
р
а
д
о
с
т
ь
в
о
с
т
о
р
г
´
´
හ
ā
х
л
ā
д
и
т
а
р
а
д
о
с
т
н
ы
й
,
в
о
с
т
о
р
*
.
ж
е
н
н
ы
й
´
හ
а
х
в
ā
н
а
й
а
1
)
з
о
в
;
п
р
и
г
л
а
ш
е´
*
.
´
´
н
и
е
;
2
)
с
у
д
е´
б
н
а
я
п
о
в
е´
с
т
к
а
.
´
*
ā
л
а
х
а
н
а
й
а
м
о
г
и´
л
а
´
,
´
´
*
ä
г
и
л
и
й
а
к
а
н
а
в
а
р
о
в
;
т
р
а
н
-
.
´
ш
е´
я
´
´
හ
ä
н
г
а
т
е´
л
о
;
~
*
о
б
я
з
ы
в
а
т
ь
.
-
(
ч
т
о
л
д
е
л
а
т
ь
)
;
~
с
п
а
-
.
´
с
а
т
ь
с
я
;
හ
п
е
р
е
н
б
р
а
т
ь
н
а
.
´
с
е
б
я
.
.
හ
а
н
г
а
п
а
т
а
с
м
හ
´
´
හ
ä
н
г
а
б
а
д
д
а
п
о
д
у
ш
н
ы
й
н
а
л
о
г
,
.
´
´
п
о
д
у
ш
н
а
я
п
о
д
а
т
ь
හ
ä
н
г
а
в
ī
м
а
1
)
с
о
о
б
щ
е´
н
и
е
;
2
)
н
а
-
.
´
´
м
ё
к
;
~
п
р
е
д
у
п
р
е
ж
д
е´
н
и
е
.
´
,
හ
ä
н
г
и
й
а
ц
е
л
ь
н
а
м
е´
р
е
н
и
е
-
´
´
´
.
*
ä
н
г
и
л
и
1
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
п
а
л
ь
´
´
´
.
;
*
ц
у
~
о
т
п
е
ч
а
т
о
к
п
а
л
ь
ц
а
(
в
м
е
с
т
о
-
´
*
п
о
д
п
и
с
и
)
;
~
п
р
и
к
л
а
д
ы
´
*
в
а
т
ь
п
а
л
е
ц
(
в
м
е
с
т
о
п
о
д
п
и
с
и
)
;
~
´
.
.
´
1
ш
у
т
и´
т
ь
;
2
м
н
п
а
л
ь
ц
ы
;
~
.
.
-
´
1
*
в
м
е´
ш
и
в
а
т
ь
с
я
(
в
о
ч
т
о
л
)
´
1
හ
ä
н
г
и
л
и
г
ä
с
ī
м
а
в
м
е
ш
а
т
е
л
ь
*
.
1
с
т
в
о
´
´
*
හ
*
ä
н
г
и
л
и
п
у
р
у
к
а
ф
а
л
а
н
г
а
.
´
*
п
а
л
ь
ц
а
1
හ
ä
н
г
и
л
и
в
и
с
к
п
т
т
у
м
н
*
.
1
в
и
д
п
е
ч
е
н
ь
я
.
1
හ
ä
н
г
и
л
и
с
а
а
х
а
н
м
н
о
т
*
.
ч
´
´
´
1
п
е
ч
а
т
к
и
п
а
л
ь
ц
е
в
´
1
හ
ä
н
г
и
л
л
а
п
а
л
е
ц
-
#
.
с
о
*
*
п
*
л
*
*
п
о
) - අැ 


අාහාවය āхавайа 1) война´; 2) зов; при-

глаше´´ние; 3) жёлоб (около колодца).

අාත āхита 1) помещённый;´ 2) сдё´

ланный; 3) принесённый.

අාකයා āхитуṅḋ´икайā м. ловё´ц

змей .

අාහ āхō межд. виражает сомнение.

අාහලාදය ахлāдайа ра´дость, восто´рг.

අාහලාත āхлāдита ра´достный, восто´р

женный.

අාහවානය ахвāнайа 1) зов; приглаше´´

ние; 2) суде´´бная пове´стк´а.

අා ළ ාහනය āлаханайа моги´´ла.

අැය äгилийа к´ана´ва, ров ;´ тран-

ше´´я.

අැහ äнга те´´ло; ~ බ නවා обя´зывать

(что-л. делать); ~ රාගනවා спа-

са´ться; අැහට ගනවා перен. брать на

себя´ .

අැහපත ангапата см. අැහ .

අැහබද äнгабадда поду´шный нало´г,

поду´шная по´дать.

අැහම äнгавīма 1) сообще´ние; 2) на-

мёк; අනරැ ~ предупреж´де´´ние.

අැහය äнгийа цель, наме´´рение.

අැ äнгили 1. относя´щийся к´ па´ль-

цу;. ~ අසන отпеча´ток´ па´льца (вместо

подписи); ~ අසන තබනවා прикла´ды-

вать па´лец (вместо подписи); ~ අැට

1කඩනවා шути´´ть; 2. мн. па´льцы; ~ ගස

1 නවා вме´´шиваться (во что-л.) .

1 අැහගැම äнгилигäсīма вмеша´тель

1 ств о .

අැහරැක äнгилипурук´а фала´нга

па´льца .

1 අැහකා äнгиливискптту мн

1 вид печенья .

1 අැහසටහ äнгилисаṫахан мн. от

1 печа´тк´и па´лчьцев .

1 අැහල äнгилла па´лец- # අැ

තරමට ම ගට නෑ посл. по