1
п
.
.
1
ä
т
п
в
у
р
а
с
м
*
*
*
,
´
´
*
ä
т
1
)
с
л
о
н
о
в
ы
й
;
2
)
*
*
р
о
м
н
ы
й
г
р
о
-
.
´
*
м
а
д
н
ы
й
´
´
.
*
*
*
*
*
ä
т
э
н
Ə
р
а
м
*
о
г
о
н
щ
и
к
.
´
*
с
л
о
н
о
в
´
´
*
ä
т
к
у
м
б
а
й
а
ш
и´
ш
*
к
а
н
а
г
о
л
о
в
е´
.
´
*
с
л
о
н
а
.
´
´
*
ä
т
г
ā
л
а
з
а
г
о
н
д
л
п
с
л
о
н
о
в
´
.
*
ä
т
г
п
в
в
а
м
п
о
г
о
н
щ
и
к
с
л
о
*
.
´
*
н
о
в
´
,
´
*
ä
т
т
а
и´
с
т
и
н
а
д
е
й
с
т
в
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
-
´
´
´
*
~
п
о
л
н
о
с
т
ь
ю
и
с
к
а
ж
а
т
ь
,
´
´
´
*
п
р
а
в
д
у
;
~
д
е
й
с
т
в
и´
т
е
л
ь
н
о
н
а
.
´
´
*
с
а
м
о
м
д
е´
л
е
.
.
л
т
1
ä
т
а
а
с
м
.
*
ä
т
т
а
л
а
й
а
о
м
.
.
-
´
´
,
.
*
-
ä
т
т
ā
м
т
о
т
к
т
о
в
л
а
д
е´
е
т
ч
е´
м
л
,
´
´
´
´
*
в
л
а
д
е´
л
е
ц
;
~
ч
е
л
о
в
е´
к
с
.
´
´
*
д
о
б
р
ы
м
с
е´
р
д
ц
е
м
´
´
.
*
*
ä
т
т
ī
ж
*
в
л
а
д
е´
л
и
ц
а
,
с
о
б
с
т
в
е
н
-
.
*
н
и
ц
а
´
´
*
а
т
д
а
т
а
1
)
б
и´
в
е
н
ь
с
л
о
н
а
;
2
)
с
л
о
*
.
´
н
о
в
а
я
к
о
с
т
ь
.
.
*
*
ä
т
д
а
л
а
с
м
.
´
´
*
ä
т
п
а
н
т
и
й
а
с
т
а
д
о
с
л
о
н
о
в
.
´
.
ä
т
п
ä
а
в
а
м
с
л
о
н
ё
н
о
к
.
´
´
ඩ
ä
т
с
п
н
а
й
а
х
о
б
о
т
с
л
о
н
а
.
´
´
ä
т
х
а
л
а
с
т
о
й
л
ю
д
л
я
с
л
о
н
а
´
´
.
ä
т
х
а
л
а
й
ā
м
п
о
г
о
н
щ
и
к
с
л
о
-
.
´
н
о
в
´
,
´
*
1
ä
д
а
к
р
и
в
о
й
и
з
о
г
н
у
т
ы
й
;
~
´
´
в
ы
п
р
я
м
л
я
т
ь
;
~
(
;
´
,
´
*
)
и
с
к
р
и
в
л
я
т
ь
г
н
у
т
ь
,
и
з
г
и
б
а
т
ь
´
´
´
´
(
)
г
н
у
т
ь
с
п
,
и
з
г
и
б
а
т
ь
с
я
;
.
с
о
-
~
п
*
л
.
´
´
´
у
к
р
и
в
о
г
о
д
е´
р
е
в
а
и
т
е
н
ь
к
р
и
в
а
я
.
-
1
1
ä
д
а
п
р
и
ч
и
м
я
о
т
-
~
´
´
а
)
в
т
я
г
и
в
а
т
ь
;
п
р
и
т
я
г
и
в
а
т
ь
,
п
р
и
-
-
´
,
´
´
;
´
в
л
е
к
а
т
ь
б
)
п
о
г
л
о
щ
а
т
ь
в
п
и´
т
ы
в
а
т
ь
-
в
)
п
р
и
´
,
´
в
о
з
и´
т
ь
д
о
с
т
а
в
л
я
т
ь
(
в
п
о
в
о
з
к
а
х
)
-
~
-
´
в
т
я
г
и
в
а
т
ь
с
я
;
~
*
а
)
с
в
е
р
´
,
´
;
´
г
а
т
ь
б
)
р
а
з
р
у
ш
а
т
ь
с
н
о
с
и´
т
ь
*
~
.
´
´
´
в
т
я
н
у
т
ь
;
п
р
и
т
я
н
у
т
ь
-
´
´
ä
д
а
к
у
д
а
1
)
к
р
и
в
о
й
,
п
е
р
е
к
о
ш
е
н
;
´
´
;
н
ы
й
~
и
с
к
р
и
в
л
я
т
ь
,
и
з
г
и
б
а
т
ь
.
´
,
´
´
2
)
и
м
е´
ю
щ
и
й
н
е
д
о
с
т
а
т
к
и
о
ш
и´
б
к
и
п1 අැද 


1 අැතාවර äтпвура см. අ ාර.

අැ äт 1) слоно´вый; 2) ро´мный, гро-

ма´дный.

අ   රා äтэнḋƏра м. ого´нщик´

слоно´в .

අැඩය äткумбайа ши´´шка на голове´´

слона´ .

අැගාල äтгāла заго´н длп слоно´в.

අැගාවා äтгпвва м. пого´нщик сло

но´в.

අැත äтта и´´стина, действи´´тельность-

~ නැත කරනවා по´лностью иск´ажа´ть

пра´вду;´ ~ වශය действи´´тельно, на

са´мом де´´ле.

1 අැතල äттала см. අැහල.

අැතලයා äтталайа ом. අැහලයා.

අ-තා äттā м. тот, кто владе´´ет че´´м-л.,

владе´´лец;´ කරැණාවතහද ~ челове´´к´ с

до´брым се´´рдцем.

අ  äттī ж. владе´´лица, со´бствен-

ница .

අැදත атдата 1) би´´вень слона´; 2) сло

но´вая кость.

අැද ළ äтдала см. අැදත.

අැපය äтпантийа ста´до слоно´в.

අැපැටවා äтпäṫава м. слонёнок´.

අැසාඩය äтспнḋайа хо´бот слона´.

අැහල äтхала сто´йлю для слона´.

අැහලයා äтхалайā м. пого´нщик´ сло-

но´ в.

අ ද 1 äда криво´й, изо´гнутый; ~

අනවා выпрямля´ть;´ ~ කරනවා (ගහ

නවා) искривля´ть, гнуть, изгиба´ть;

ගැහ´නවා (වනවා) гну´тьсп, изгиба´ться;´

අ-දගසට ~ සවනැල  посл.

у криво´го де´´рева и тень крива´я.

- අැද 11 äда прич. имя от අනවා- ~

ගනවා а) втя´гивать; притя´гивать, при-

влека´ть; б)´ поглоща´ть, впи´´тывать- в) при-

вози´´ть, доставля´ть (в повозках)- ~ වැ

ටනවා втя´гиваться; ~ හ ළනවා а) свер-

га´ть; б) разруша´ть, сноси´´ть ~ දමනවා

втяну´ть;´ притяну´ть.

අැදද äдакуда 1) криво´й, переко´шен-

ный; ~ කරනවා искривля´ть, изгиба´ть;

2) име´´ющий недоста´тки, оши´´бки.