*
1
´
а
д
а
к
у
д
а
й
а
1
)
о
т
к
л
о
н
е´
н
и
е
;
.
´
´
´
,
´
´
´
и
з
г
и´
б
;
2
)
н
е
д
о
с
т
а
т
о
к
д
е
ф
е´
к
т
;
3
)
о
ш
и´
б
к
а
´
,
´
ä
д
а
н
ä
т
и
1
)
п
р
я
м
о
й
р
о
в
н
ы
й
;
.
,
´
.
2
)
п
е
р
е
н
п
р
а
в
д
и´
в
ы
й
ч
´
с
т
н
ы
й
´
´
ä
д
а
н
а
т
и
к
а
м
а
1
)
п
р
я
м
и
з
н
а
;
.
´
,
´
2
)
п
р
я
м
о
т
а
н
е
п
о
с
р
е´
д
с
т
в
е
н
н
о
с
т
ь
.
´
,
´
ä
д
а
й
а
и
з
о
г
н
у
т
о
с
т
ь
к
р
и
в
и
з
н
а
,
´
ä
д
а
х
и
л
и
к
ā
р
а
р
е
л
и
г
и
о
з
н
ы
й
.
´
´
н
а
б
о
ж
н
ы
й
-
.
ä
д
а
х
и
л
и
к
а
р
а
й
ā
м
р
е
л
и
.
´
´
´
,
´
г
и
о
з
н
ы
й
н
а
б
о
ж
н
ы
й
ч
е
л
о
в
е´
к
-
´
ä
д
а
х
и
л
и
к
р
а
м
а
й
а
у
б
е
ж
д
е´
.
´
,
н
и
е
м
и
р
о
в
о
з
з
р
е´
н
и
е
-
´
´
ä
д
а
х
и
л
л
а
1
)
р
е
л
и´
г
и
я
;
2
)
н
а
.
б
о
ж
н
о
с
т
ь
-
´
,
´
ä
д
а
х
ī
м
а
н
а
б
о
ж
н
о
с
т
ь
р
е
л
и
г
и
о
з
.
н
о
с
т
ь
.
.
ä
д
ä
л
л
ā
м
в
и
д
м
о
р
с
к
о
й
р
ы
о
ы
.
ä
д
и
л
и
о
с
н
о
т
;
~
*
.
´
´
´
´
с
к
л
а
д
ы
в
а
т
ь
м
о
л
и´
т
в
е
н
н
о
р
у
к
и
´
,
´
ä
д
и
л
и
й
а
р
у
к
и
с
л
о
ж
е
н
н
ы
е
д
л
я
.
´
´
п
р
и
в
е´
т
с
т
в
и
я
и
л
и
м
о
л
и´
т
в
ы
´
а
д
и
л
л
а
в
ы
т
я
г
и
в
а
н
и
е
;
~
-
.
´
´
а
)
п
е
р
е
т
я
г
и
в
а
н
и
е
к
а
н
а
т
а
;
б
)
п
е
р
е
н
б
е
с
-
´
п
о
л
´
з
н
ы
й
с
п
о
р
;
~
т
и
р
а
ж
(
л
о
.
,
т
е
р
е
и
з
а
й
м
а
)
.
ä
д
ī
п
р
и
ч
и
м
я
о
т
;
~
;
´
,
´
т
а
щ
и´
т
ь
с
я
в
о
л
о
ч
и´
т
ь
с
я
*
~
.
-
´
,
´
а
)
т
я
н
у
т
ь
с
я
с
т
р
е
м
и´
т
ь
с
я
(
к
ч
е
м
у
л
)
;
´
´
,
´
б
)
с
ж
и
м
а
т
ь
с
я
у
м
е
н
ь
ш
*
а
т
ь
с
я
в
р
а
з
м
е´
р
а
х
;
.
´
в
)
х
у
д
е´
т
ь
-
,
´
´
ä
д
ī
й
ā
м
а
у
т
е´
ч
к
а
(
в
а
л
ю
т
ы
к
а
.
п
и
т
а
л
а
)
´
,
´
ä
д
ī
м
а
1
)
т
я
г
а
в
ы
т
я
г
и
в
а
н
и
е
;
-
´
´
´
2
)
т
я
ж
ё
л
о
е
д
ы
х
а
н
и
е
;
3
)
в
ы
и
г
р
ы
ш
*
(
в
л
о
.
.
.
т
е
р
е
е
и
т
п
)
´
ä
д
у
м
а
1
)
з
а
т
р
у
д
н
ё
н
н
о
е
д
ы
х
а
н
и
е
;
.
´
.
2
)
м
е
д
а
с
т
м
а
.
´
1
ä
д
у
р
а
1
)
с
к
а
л
а
;
2
)
ч
е
с
т
ь
.
´
,
´
1
1
ä
д
у
р
а
у
м
е´
л
ы
й
и
с
к
у
с
н
ы
й
´
,
´
.
.
*
ä
д
у
р
а
м
с
п
е
ц
и
а
л
и´
с
т
м
а
с
т
е
р
.
´
´
´
´
с
в
о
е
г
о
д
е´
л
а
;
п
л
о
т
н
и
к
-
´
,
´
.
ä
д
у
р
у
м
у
ч
и´
т
е
л
ь
п
р
е
п
о
д
а
в
а
.
т
е
л
ь
.
.
ä
д
у
р
у
в
а
р
а
й
а
с
м
-
´
.
´
ä
д
э
в
а
в
а
1
)
т
я
н
у
т
ь
с
я
п
р
о
т
я
අැද 1


අැද දය адакудайа 1) отклоне´´ние ;

изги´´б; 2) недоста´ток´, дефе´´кт; 3) оши´´бк´а.

අැදනැ äданäти 1) прямо´й, ро´вный;

2) перен. правди´´вый, ч´стный.

අැදනැකම äданатикама 1) прямизна´;´

2) прямота´, непосре´´дственность.

අැදය äдайа изо´гнутость, кривизна´.

අැදකාර äдахиликāра религио´зный,

на´бо ж´н ый .

අැදකාරයා äдахиликарайā м. рели-

гио´зный, на´божный челове´´ к´.

අැදකමය äдахиликрамайа убежде´´-

ние, мировоззре´´ние.

අැදල äдахилла 1) рели´´гия; 2) на´-

божность.

අැදම äдахīма на´божность, религио´з-

ность .

අැදැලා äдäллā м. вид морской рыоы.

අැ äдили осн. от අැය; ~ බ නවා

ск´ла´дывать моли´´твенно ру´ки.

අැය äдилийа ру´ки, сло´женные для

приве´´тствия или моли´´твы.

අැල адилла вытя´гивание; කඩ ~

а) перетя´гивание кана´та; б) перен. бес-

пол´зный спор; නාමර ~ тира´ж (ло-

тереи, займа).

අැ äдī прич. имя от අැදනවා; ~

ගනයනවා тащи´´ться, волочи´´ться; ~ යනවා

а) тяну´ ться, стреми´´ться (к чему-л.) ;

б) сжима´ться, уменьша´ться в разме´´рах;

в) худе´´ть.

අැයාම äдīйāма уте´´чк´а (валюты, ка-

питала).

අැම äдīма 1) тя´га, вытя´гивание;

2) тяж´ёлое дыха´ние; 3) вы´игрыш (в ло-

терее и т. п.).

අැම äдума 1) затруднённое дыха´ние;

2) мед. а´стма.

අැර 1 äдура 1) скала´; 2) честь.

අැර 11 äдура уме´´лый, иску´сный.

.අැරා äдура м. специали´´ст, ма´стер

своего´ де´´ла; ව අැරා пло´тник´.

අැරැ äдуру м. учи´´тель, преподава´-

тель.

අැරැවරයා äдуруварайа см. අැරැ.

අැදනවා äдэвава 1) тяну´ться. протя´-