1
*
,
´
´
*
*
ä
н
д
и
1
)
о
д
е´
т
ы
й
;
2
)
н
а
р
и
с
о
в
а
н
н
ы
й
.
и
з
о
б
р
а
ж
ё
н
н
ь
й
-
*
а
н
д
и
н
а
г
а
н
н
а
в
а
1
)
з
н
а
-
´
,
´
;
´
´
к
о
м
и
т
ь
с
я
2
)
у
з
н
а
в
а
т
ь
п
р
и
п
о
м
и
н
а
т
ь
(
к
о
.
.
-
г
о
л
)
-
´
*
*
а
н
д
и
н
а
г
ä
н
ī
м
а
1
)
з
н
а
к
о
м
-
,
´
)
´
,
с
т
в
о
о
з
н
а
к
о
м
л
е´
н
и
е
;
2
*
о
п
о
з
н
а
в
а
н
и
е
у
з
н
а
.
´
в
а
н
и
е
.
.
*
ä
н
д
и
н
ī
м
а
с
м
*
-
´
*
*
ä
н
д
и
н
э
н
а
в
ā
б
ы
т
ь
у
з
н
а
н
.
н
ы
м
.
´
*
ä
н
д
и
п
у
у
в
а
к
р
е´
с
л
о
-
´
*
а
н
д
и
б
а
ñ
к
у
в
а
н
е
б
о
л
ь
ш
*
о
й
д
и
.
´
´
´
;
´
в
а
н
с
к
а
м
е´
й
к
а
с
о
с
п
и´
н
к
о
й
-
´
´
´
,
*
ä
н
д
и
р
и
т
ё
м
н
ь
й
с
у
м
е
р
е
ч
н
ы
й
;
т
у
с
к
´
´
´
´
;
л
ы
й
~
т
е
м
н
и´
ц
а
;
т
ю
р
е´
м
н
а
я
к
а
м
е
р
а
;
´
´
´
т
ю
р
ь
м
а
;
~
к
о
м
е
н
д
а
н
т
с
к
и
й
ч
а
с
;
~
´
н
а
с
т
у
п
а
т
ь
(
о
с
у
м
е
р
к
а
х
)
;
~
.
´
´
т
е
м
н
е´
т
ь
;
т
у
с
к
н
е´
т
ь
´
,
´
*
ä
н
д
и
р
и
й
а
т
е
м
н
о
т
а
с
у
м
р
а
к
;
.
´
т
у
с
к
л
о
с
т
ь
´
´
*
ä
н
д
ī
м
а
1
)
о
д
е
в
а
н
и
е
и
л
и
н
о
ш
е´
н
и
е
-
´
´
´
´
;
´
´
*
*
д
е´
ж
д
ы
2
)
р
и
с
о
в
а
н
и
е
;
ч
е
р
ч
е´
н
и
е
;
3
)
о
д
е´
ж
.
´
,
д
а
п
л
а
т
ь
е
-
´
ч
*
ä
н
д
ī
м
а
п
п
т
а
а
л
ь
б
о
м
д
л
я
р
и
.
´
с
о
в
а
н
и
я
.
.
а
н
д
у
н
у
м
а
с
м
´
.
ä
н
д
у
н
у
м
о
с
н
о
т
;
~
-
´
´
´
з
н
а
к
о
м
ы
й
;
~
з
ч
а
к
о
м
и
т
ь
.
.
-
´
´
,
с
я
с
т
а
н
о
в
и´
т
ь
с
я
и
з
в
е´
с
т
н
ы
м
(
к
о
м
у
л
)
´
,
´
ä
н
д
у
м
а
о
д
е´
ж
д
а
п
л
а
т
ь
е
;
*
-
´
´
´
´
~
н
о
ч
н
а
я
р
у
б
а
ш
к
а
;
~
в
о
е´
н
н
а
я
ф
о
р
.
´
´
;
м
а
~
н
и´
ж
н
е
е
б
е
л
ь
ё
.
ä
н
д
у
м
о
с
н
о
т
;
~
´
;
´
г
а
л
а
н
т
е
р
е´
я
~
к
о
с
т
ю
м
;
~
.
´
г
а
р
д
е
р
о
б
(
п
о
м
е
щ
е
н
и
е
)
.
.
а
н
д
у
м
п
а
л
а
н
д
у
м
м
н
п
а
р
н
.
´
´
´
.
с
о
ч
е
т
о
д
е
ж
д
а
и
у
к
р
а
ш
е´
н
и
я
-
.
ä
п
а
о
с
н
о
т
;
~
*
*
о
б
е
с
´
,
´
п
е´
ч
е
н
и
е
г
а
р
а
н
т
и
я
;
~
(
*
)
´
,
´
о
б
е
с
п
е´
ч
и
в
а
т
ь
г
а
р
а
н
т
и´
р
о
в
а
т
ь
;
~
.
´
,
´
´
с
т
а
н
о
в
и´
т
ь
с
я
о
б
е
с
п
е´
ч
е
н
и
е
м
г
а
р
а
н
т
и
е
й
-
´
ä
п
а
к
ā
р
а
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
п
о
р
у
.
´
,
´
ч
и´
т
е
л
ю
п
о
р
у
к
е
-
´
а
п
а
к
а
р
а
к
а
м
а
п
о
р
у
ч
и´
т
е
л
ь
с
т
.
´
,
в
о
п
о
р
у
к
а
1


අැ äнди 1) оде´´тый; 2) нарисо´ванный,

изображённь й.

අැ න ගනවා андина ганнава 1) зна-

к´о´миться; 2) узнава´ть, припомина´ть (ко-

го-л.).

අැ නගැම андинагäнīма 1) знако´м-

ство, ознакомле´´ние; 2) опознава´ние, узна-

в а´ ние.

අැ ම äндинīма см. අැ නගැම.

අැ නනවා äндинэнавā быть у´знан-

ным.

අැ පව äндипуṫува кре´´сло.

අැ බංව андибаñкува небольшо´й ди-

ва´н; ск´аме´´йка со спи´´нкой.

අැ  äндири тёмнь й, су´меречный; ту´ск´-

лый; ~ ගය темни´´ца; тюре´´мная к´а´мера;

тюрьма´; ~ ය коменда´нтск´ий час; ~

වැටනවා наступа´ть (о сумерках); ~

වනවා темне´ть; туск´не´´ть.

අැ ය äндирийа темнота´, су´мрак;

ту´ склость.

අැ ම äндīма 1) одева´ние или ноше´´ние

де´´ ж´ды; 2) рисова´ние; черче´´ние; 3) оде´´ ж´-

да, пла´тье.

අැ මපාත äндīмаппта алчьбо´м для ри-

сова´ния .

අැම андунума см. අැම.

අැ äндунум осн. от අැම;´ ~

කාරයා знак´о´мый; ~ වනවා зчако´мить-

ся, станови´´ться изве´´ стным (кому-л.).

අැම äндума оде´ж´да, пла´тье; දන

~ ночна´я руба´шка; ල ~ вое´´нная фо´р-

ма; යට ~ ни´´ж´нее бельё.

අැ äндум осн. от අැම; ~ අාතම

галантере´´я; ~ කටලය костю´м; ~

කාමරය гардеро´б (помещение).

අැපැල андумпаландум мн. парн.

сочет. оде´ж´да и украше´´ния.

අැප äпа осн. от අැපය; ~ කස обес-

пе´´чение, гара´нтия; ~ දනවා (බ නවා)

обеспе´´ чивать, гаранти´´ровать; ~ වනවා

станови´´ться обеспе´´ чением, гара´нтией.

අැපකාර äпакāра относя´щийся к пору-

чи´´телю, пору´ке.

අැපකාරකම апакаракама поручи´´тельст-

во, пору´ка.