-
3
.
´
.
ä
п
а
к
ā
р
а
й
а
м
п
о
р
у
ч
и´
т
е
л
ь
-
´
,
´
ä
п
а
к
ä
п
а
о
т
д
а
н
н
ы
й
п
о
ж
е´
р
т
в
о
-
´
,
´
;
в
а
н
н
ы
й
~
о
т
д
а
в
а
т
ь
ж
е´
р
т
в
о
-
´
´
,
´
;
в
а
т
ь
~
б
ы
т
ь
о
т
д
а
н
н
ы
м
п
о
ж
е´
р
т
.
в
о
в
а
н
н
ы
м
,
´
,
´
ä
п
а
й
а
з
а
л
о
г
п
о
р
у
ч
и´
т
е
л
ь
с
т
в
о
-
´
;
´
´
п
о
р
у
к
а
~
о
с
в
о
б
о
ж
.
´
´
´
,
´
´
д
а
т
ь
п
о
д
з
а
л
о
г
в
ы
п
у
с
к
а
т
ь
н
а
п
о
р
у
к
и
.
´
1
ä
п
ä
л
а
я
б
л
о
к
о
.
´
.
1
1
ä
п
ä
л
а
ю
р
а
п
е
л
л
я
ц
и
я
,
.
,
1
1
1
а
п
а
л
о
с
н
о
т
1
1
1
;
.
´
´
~
п
о
д
а
в
а
т
ь
а
п
е
л
л
я
ц
и
ю
-
*
*
а
п
ä
л
у
с
ā
в
и
й
а
а
п
е
л
л
я
.
´
ц
и
о
н
н
ы
й
с
у
д
´
,
´
ä
п
а
л
а
1
)
п
р
и
з
ы
в
в
о
з
з
в
а
н
и
е
;
.
.
2
)
с
м
1
1
-
´
,
´
а
п
и
л
л
ī
м
а
с
т
и
р
а
н
и
е
о
т
с
т
и´
р
ы
.
в
а
н
и
е
,
´
ä
п
и
л
л
э
н
а
в
ā
с
т
и
р
а
т
ь
с
я
.
´
о
т
с
т
и´
р
ы
в
а
т
ь
с
я
.
´
*
ä
п
у
л
л
а
м
п
п
л
а
п
р
а
ч
е
ч
н
а
я
´
´
´
ä
п
п
т
и
к
а
р
и
а
п
т
е´
к
а
р
с
к
и
й
;
~
.
´
´
а
п
т
е´
к
а
р
ь
´
ä
п
ō
п
а
к
ā
р
а
й
а
о
б
е
с
п
е´
ч
е
н
и
е
.
´
и
п
о
м
о
щ
ь
.
.
1
ä
п
с
м
.
´
,
´
1
1
ä
п
н
е
б
о
л
ь
ш
*
о
й
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
-
.
ä
б
а
о
с
н
о
т
;
~
з
а
.
´
´
,
´
´
т
ы
к
а
т
ь
п
р
о
б
к
о
й
з
а
к
у
п
о
р
и
в
а
т
ь
.
´
´
,
´
´
ä
б
а
й
а
з
а
т
ы
ч
к
а
п
р
о
б
к
а
,
´
,
´
ä
б
ä
д
д
и
й
а
1
)
с
л
у
ч
а
й
с
о
б
ы
т
и
е
´
´
´
´
и
н
ц
и
д
е´
н
т
;
~
н
е
с
ч
а
с
т
н
ы
й
с
л
у
ч
а
й
;
-
.
´
*
2
)
у
щ
е´
р
б
-
´
*
ä
б
а
р
т
у
в
а
к
а
н
т
н
ы
й
(
о
д
о
л
.
*
ж
*
н
о
с
т
и
)
-
´
´
´
´
*
ä
б
а
р
т
у
в
а
в
а
к
а
н
т
н
а
я
д
о
л
ж
.
1
н
о
с
т
ь
,
´
´
1
а
б
и
т
т
а
н
е
б
о
л
ь
ш
*
о
е
к
о
л
и´
ч
е
с
т
в
о
.
´
´
1
к
у
с
о
ч
е
к
-
´
´
.
*
ä
б
и
т
т
а
й
ā
м
с
л
у
ж
и´
т
е
л
ь
б
у
д
.
´
´
´
´
1
д
и´
с
т
с
к
о
г
о
с
в
я
щ
е´
н
н
и
к
а
,
´
´
´
1
*
ä
б
и
н
д
а
н
и
ч
т
о
ж
н
о
е
к
о
л
и´
ч
е
с
т
в
о
.
´
´
´
*
н
е
б
о
л
ь
ш
о
й
к
у
с
о
ч
е
к
.
.
*
ä
б
и
с
с
а
с
м
-
´
1
ä
б
б
ä
х
и
п
р
и
в
ы
ч
н
ы
й
;
п
р
а
к
т
и
.
´
´
;
´
´
1
к
у
е
м
ы
й
~
п
р
и
в
ы
к
а
т
ь
3 - අැබ ැ


අැපකාරයා äпакāрайа м. поручи´´тель.

අැපකැප äпакäпа о´тданный, поже´´ртво-

ванный; ~ කරනවා отдава´ть, ж´е´ртво-

вать; ~ වනවා быть о´тданным, пож´е´´рт-

вованным.

අැපය äпайа зало´г , поручи´´тельство,

пору´к´а; ~ ට දහ කරනවා освобож´-

да´ть под зало´г, выпуска´ть на пору´к´и.

අැපැල 1 äпäла я´блоко.

අැපැල 11 äпäла юр. апелля´ция.

අැපැ 1, 11 апал осн. от අැපැල 1, 11;

~ ගනවා подава´ть апелля´цию.

අැපැ සාය апäлусāвийа апелля-

цио´нный суд.

අැපෑල äпала 1) призы´в, воззва´ние;

2) см. අැපැල 11.

අැම апиллīма стира´ние, отсти´´ры-

вание.

අැලනවා äпиллэнавā стира´ться,

отсти´´рываться .

අැපලපා ළ äпулламппла пра´чечная.

අැපාක äпптикари апте´´к´арск´ий; ~

මහතා апте´´к´арь.

අැපපකාරය äпōпакāрайа обеспе´´ чение

и по´ мощь.

අැ 1 äп см. අ.

අැ 11 äп небольшо´й, ма´ленький.

අැබ äба осн. от අැබය; ~ ගහනවා за-

тыка´ть про´бкой, зак´у´поривать.

අැබය äбайа заты´ чк´а, про´бк´а.

අැබැය äбäддийа 1) слу´чай, собы´тие,

инциде´´нт; හ ~ несча´стный слу´чай;´

2) уще´´ рб. -

අැබෑ äбарту вака´нтный (о дол-

жности).

අැබෑව äбартува вак´а´нтная до´лж´-

1 ность .

1 අැත абитта небольшо´е коли´´чество,

1 кусо´ чек´.

අැතයා äбиттайā м. служ´и´´тель буд-

1 ди´´стск´ого свяще´´ нник´а .

1 අැද äбинда ничто´ж´ное коли´´чество,

небольшо´й кусо´чек´.

අැස äбисса см. අැත.

1 අැබැ äббäхи привы´чный; практи-

1 к´у´емый; ~ වනවා привык´а´ть.