-
1
(
.
´
,
´
´
´
1
ä
м
а
к
а
ж
д
ы
й
в
с
я
к
и
й
,
´
´
.
,
.
1
1
ä
м
а
п
р
я
м
п
е
р
е
н
н
а
ж
и´
в
к
а
´
´
´
´
п
р
и
м
а
н
к
а
;
~
к
л
е
в
а
т
ь
(
о
р
ы
о
е
)
;
´
´
´
´
а
)
н
а
с
а
ж
и
в
а
т
ь
н
а
ж
и´
в
к
у
´
´
´
´
´
н
а
к
р
ю
ч
о
к
;
б
)
л
о
в
и´
т
ь
р
ы
б
у
н
а
н
а
ж
и´
в
к
у
;
.
´
,
´
´
.
в
)
п
е
р
е
н
з
а
в
л
е
к
а
т
ь
с
о
б
л
а
з
н
я
т
ь
´
´
ä
м
а
т
и
м
и
н
и
с
т
е´
р
с
к
и
й
;
~
´
´
(
)
к
а
б
и
н
е´
т
м
и
н
и´
с
т
р
о
в
;
~
.
´
´
´
´
´
п
е
р
е
с
т
а
н
о
в
к
а
в
к
а
б
и
н
е´
т
е
м
и
н
и´
с
т
р
п
в
´
.
ä
м
а
т
и
й
а
м
г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
е
н
н
ы
й
.
´
м
и
н
и
с
т
р
´
,
´
*
*
ä
м
а
т
и
м
а
1
)
р
а
з
м
ы
ш
*
л
е´
н
и
е
о
б
д
у
-
´
´
´
´
м
ы
в
а
н
и
е
;
2
)
о
ж
и
д
а
н
и
е
;
3
)
п
р
и
г
л
а
ш
е´
н
и
е
;
.
4
)
о
б
р
а
щ
е´
н
и
е
,
´
ä
м
а
т
у
м
а
1
)
п
р
и
г
л
а
ш
е´
н
и
е
2
)
.
´
о
б
р
а
щ
е´
н
и
е
,
´
*
ä
м
а
т
у
м
п
а
т
р
а
й
а
а
д
р
е
с
.
´
п
р
и
в
ё
т
с
т
в
и
е
-
´
,
´
ä
м
а
д
и
м
а
п
о
д
м
е
т
а
н
и
е
в
ы
м
е
т
а
.
н
и
е
.
.
ä
м
а
д
у
м
а
с
м
.
´
ä
м
а
р
и
к
а
н
а
м
е
р
и
к
а
н
с
к
и
й
´
.
´
ä
м
ä
т
и
о
с
н
о
т
-
~
´
´
´
р
а
с
т
п
н
у
т
ь
с
в
я
з
к
и
;
в
ы
в
и
х
н
у
т
ь
´
с
у
с
т
а
в
*
´
´
´
´
´
ä
м
ä
и
й
а
р
а
с
т
я
ж
е´
н
и
е
с
в
я
з
о
к
;
.
´
в
ы
в
и
х
.
.
т
ä
м
ä
т
а
й
ā
с
м
´
.
ä
м
и
и
л
л
ā
м
н
е
б
п
л
ь
ш
а
п
.
м
ы
ш
ь
´
ä
м
и
и
л
л
а
1
)
н
а
н
и´
з
ы
в
а
н
и
е
.
´
,
´
.
.
(
о
у
с
и
т
п
)
;
2
)
с
в
я
з
ы
в
а
н
и
е
с
о
е
д
и
н
е´
н
и
е
.
.
ä
м
и
н
ī
м
а
с
м
-
´
*
ä
м
и
э
н
а
в
ā
1
)
н
а
н
и´
з
ы
в
а
т
ь
.
´
,
´
с
я
;
2
)
с
в
я
з
ы
в
а
т
ь
с
я
с
о
е
д
и
н
я
т
ь
с
я
.
´
.
*
ä
м
и
й
ā
в
а
м
е
д
д
и
с
п
е
п
с
и´
я
.
.
.
ä
м
ī
б
а
м
з
о
о
л
а
м
ё
б
а
-
,
´
ä
м
ī
м
а
1
)
д
у
т
ь
ё
;
2
)
в
е´
я
н
и
е
д
у
.
´
н
о
в
е´
н
и
е
*
,
´
´
ä
м
к
п
а
н
а
в
ā
к
л
е
в
а
т
ь
*
.
´
б
р
а
т
ь
н
а
ж
и´
в
к
у
*
-
´
´
ä
м
б
ä
а
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
п
а
*
.
´
´
´
р
и
к
м
а
х
е
р
у
и
л
и
п
а
р
и
к
м
а
х
е
р
с
к
о
м
у
д
е´
л
у
*
-
´
.
ä
м
б
ä
а
й
ā
м
1
)
п
а
р
и
к
1
-
´
´
´
.
´
м
а
х
е
р
;
2
)
п
е
р
е
н
п
р
и´
х
в
о
с
т
е
н
ь
;
м
а
р
и
о
н
е´
т
1
.
´
к
а
1
අැම - 1(


අැම 1 äма к´а´ж´дый, вся´кий.

අැම 11 äма прям., перен. нажи´´вк´а,

прима´нк´а; ~ කනවා к´лева´ть (о рыое);

අැම දමනවා а) наса´ж´ивать наж´и´´вку

на крючо´к´; б) лови´´ть ры´бу на нажи´´вку;

в) перен. завлек´а´ть, соблазня´ть.

අැම äмати министе´´рский;´ ~ මල

(මඩලය) к´абине´т мини´´стров; ~ වනස

перестано´вк´а в к´абине´´те мини´´стрпв.

අැමයා äматийа м. госуда´рственный

мини´стр.

අැම ම äматима 1) размышле´´ние, обду´-

мывание; 2) ож´ида´ние; 3) приглаше´´ние;´

4) обраще´ние.

අැමම äматума 1) приглаше´´ние, 2)

обраще´´ ние.

අැමපය äматумпатрайа а´дрес,

привё´тств ие.

අැමම äмадима подмета´ние, вымета´-

ние.

අැමම äмадума см. අැමම.

අැමක  äмарикан америка´нский.

අැමැ äмäṫ´ти осн. от අැමැය-´ ~

කරනවා растпну´ть свя´зки; вы´вихнуть

суста´ в

අැමැය äмäṫṫийа растяж´е´´ние свя´зок´;´

вы´ вих .

අැමැතයා äмäттайā см. අැමයා.

අැලා äмиṫиллā м. небпльша´п

мышь.

අැල äмиṅилла 1) нани´´зывание

(оус и т. п.); 2) свя´зывание, соедине´´ние.

අැම äминīма см. අැල.

අැණනවා äмиṅэнавā 1) нани´´зывать-

ся; 2) свя´зываться, соединя´ться.

අැයාව äмийāва мед. диспепси´´я.

අැබා äмīба м. зоол. амёба.

අැම äмīма 1) дутьё; 2) ве´´яние, ду-

нове´´ние.

අැක ාටනවා äмкпṫанавā к´лева´ть,

брать нажи´´вку.

අැබැට äмбäṫṫа относя´щийся к´ па-

рикма´херу или парикма´херскому де´´лу.

අැබැටයා äмбäṫṫайā м. 1) парик´- 1

ма´хер; 2) перен. при´´хвостень;´ марионе´´т- 1

к´а . 1