1
(
´
ä
р
а
д
а
м
а
н
а
в
ā
1
)
о
т
б
р
а
с
ы
в
а
т
ь
;
.
´
´
´
о
т
в
е
р
г
а
т
ь
;
2
)
о
т
к
р
ы
в
а
т
ь
-
´
-
ä
р
а
м
б
а
п
о
с
л
е
л
о
г
1
)
и
з
з
а
,
в
с
л
е´
д
.
´
,
´
с
т
в
и
е
;
2
)
в
м
е´
с
т
о
в
з
а
м
е´
н
.
´
ä
р
а
м
б
а
й
а
н
а
ч
а
л
о
.
´
´
ä
р
а
й
у
м
а
п
р
о
с
ь
б
а
,
м
о
л
ь
б
а
,
´
ä
р
а
л
а
н
а
в
ā
с
о
п
р
п
в
о
ж
д
а
т
ь
.
´
´
п
р
о
в
о
ж
а
т
ь
.
.
ä
р
и
й
у
м
а
с
м
.
.
ä
р
и
в
у
м
а
с
м
-
´
´
ä
р
ī
м
а
1
)
о
т
к
р
ы
в
а
н
и
е
;
2
)
п
о
с
ы
л
.
´
к
а
(
д
е
й
с
т
в
и
е
)
´
´
ä
р
э
н
а
в
а
1
)
о
т
к
р
ь
в
а
т
ь
с
я
;
-
´
´
,
´
2
)
у
д
а
л
я
т
ь
с
я
у
х
о
д
и´
т
ь
;
о
с
т
а
в
л
я
т
ь
(
м
е
с
´
т
о
и
л
и
р
а
о
о
т
у
)
;
~
з
а
н
я
т
и
я
в
-
´
.
´
´
´
ш
к
о
л
е
з
а
к
а
н
ч
и
в
а
ю
т
с
я
;
~
р
а
б
о
т
а
з
а
.
´
к
а
н
ч
и
в
а
е
т
с
я
-
´
ä
л
а
л
ī
м
а
1
)
в
о
л
н
е´
н
и
е
,
в
о
з
б
у
ж
.
,
´
´
д
е´
н
и
е
;
2
)
д
р
о
ж
а
н
и
е
д
р
*
ж
ь
-
,
´
ä
л
а
л
э
н
а
в
а
1
)
т
р
я
с
т
и´
с
ь
д
р
о
.
´
´
,
´
´
ж
а
т
ь
;
2
)
в
о
л
н
о
в
а
т
ь
с
я
в
о
з
б
у
ж
д
а
т
ь
с
п
.
´
´
ä
л
а
в
а
н
а
в
ā
п
р
и
к
л
е´
и
в
а
т
ь
.
´
´
´
´
ä
л
и
к
а
к
а
р
т
и´
н
а
;
р
и
с
у
н
о
к
-
´
.
ä
л
и
к
и
м
б
у
л
а
м
р
е
ч
н
о
й
к
р
п
к
о
.
´
д
и´
л
-
´
;
´
ä
л
и
й
а
п
р
и
в
я
з
а
н
н
о
с
т
ь
´
п
р
е´
д
а
н
.
н
о
с
т
ь
-
,
´
ä
л
и
м
ä
л
и
1
*
н
е
с
о
г
л
а
с
н
ы
й
н
е
,
´
´
ж
е
л
а
ю
щ
и
й
;
~
*
*
н
е
с
о
г
л
а
ш
а
т
ь
с
я
.
´
´
´
н
е
ж
е
л
а
т
ь
;
2
)
с
л
а
б
ы
й
,
´
ä
л
и
м
ä
л
и
к
а
м
а
н
е
с
о
г
л
а
с
и
е
.
´
н
е
ж
е
л
а
н
и
е
.
´
;
´
ä
л
ī
м
а
п
р
и
в
е´
р
ж
е
н
н
о
с
т
ь
´
в
е´
р
н
о
с
т
ь
.
´
´
´
ä
л
у
п
а
г
о
в
о
р
;
б
о
л
т
о
в
н
я
.
´
´
ä
л
у
п
н
е
б
о
л
ь
ш
о
й
,
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
-
´
´
ä
л
у
м
а
п
р
и
в
я
з
а
н
н
о
с
т
ь
;
п
р
е´
д
а
н
.
´
´
н
о
с
т
ь
;
р
а
с
п
о
л
о
ж
е´
н
и
е
-
´
.
ä
л
у
м
и
н
и
й
а
м
1
а
л
ю
м
и´
н
и
е
.
´
.
.
в
ы
й
;
2
м
н
а
л
ю
м
и´
н
и
й
~
.
ä
л
у
м
о
с
н
о
т
;
.
´
,
´
б
ы
т
ь
в
е´
р
н
ы
м
п
р
е´
д
а
н
н
ы
м
.
.
ä
л
у
м
к
а
м
а
с
м
´
ä
л
э
н
а
в
ā
п
р
и
д
е´
р
ж
и
в
а
т
ь
с
я
´
´
.
-
(
ч
е
г
о
л
)
;
о
с
т
а
в
а
т
ь
с
я
в
е´
р
н
ы
м
,
п
р
е´
д
а
н
н
ы
м
.
.
-
(
ч
е
м
у
л
)
.
´
,
´
ä
л
э
н
а
с
у
л
у
к
л
е´
й
к
и
й
л
и´
п
к
и
й
1 (


අැරදමනව ා äрадаманавā 1) отбра´сывать ;

отверга´ть; 2) отк´рыва´ть.

අැරඩ äрамба послелог 1) из-за, всле´´д-

ствие; 2) вме´´сто, взаме´´н.

අැරඩය äрамбайа нача´ло.

අැරම äрайума про´сьба, мольба´.

අැරලනවා äралана вā сопрпвожда´ть,

провож´а´ть.

අැම äрийума см. අැරම.

අැවම äривума см. අැරම.

අැම äрīма 1) открыва´ние; 2) посы´л-

к´а (действие).

අැරනවා äрэна ва 1 ) открь ва´ ться ;´

2) удаля´ться, уходи´´ть; оставля´ть (мес-

то или раооту); පාසැල ~ заня´тия в

шко´ле зак´а´нчиваются; වැඩ.~ рабо´та за-

ка´нчивается.

අැලම äлалīма 1) волне´´ние, возбуж-

де´´ние; 2) дрожа´ние, др жь.

අැලලනවා äлалэнава 1) трясти´´сь, дро-

жа´ть; 2) волнова´ться, возбуж´да´тьсп.

අැලවනවා äлаванавā прик´ле´´ивать.

අැක äлика к´арти´´на; рису´нок´.

අැඩලා äликимбула м. речно´й крпко-

ди´´л.

අැය äлийа привя´занность;´ пре´´дан-

ность.

අැමැ äлимäли 1 несогла´сный, не-

жела´ющий; ~ නවා не соглаша´ться,

не жела´ть;´ 2) сла´бый.

අැමැකම äлимäликама несогла´сие,

нежела´ние.

අැම äлīма приве´´рженность;´ ве´´рность.

අැප äлупа го´вор;´ болтовня´.

අැ äлуп небольшо´й, ма´ленький.

අැම äлума привя´занность; пре´´дан-

ность ;´ располо же´´ние.

අැය äлуминийам 1. алюми´´ние-

вый; 2. мн. алюми´´ний.

අැ äлум осн. от අැම; ~ වනවා

быть ве´´рным, пре´´данным.

අැකම äлумкама см. අැම.

අැලනව ා äлэнавā приде´´рживаться

(чего-л.) ; остава´ться ве´´рным, пре´данным

(чем у-л. ) .

අැලනසල äлэнасулу к´ле´йкий, ли´´пкий.