1
п
5
-
´
´
*
ä
л
э
н
а
с
у
л
л
а
к
л
е´
й
к
о
с
т
ь
,
.
´
*
л
и´
п
к
о
с
т
ь
´
´
*
ä
л
х
о
л
о
д
н
ы
й
;
с
в
е´
ж
и
й
;
~
*
´
´
´
,
´
*
о
х
л
а
ж
д
а
т
ь
с
т
у
д
и´
т
ь
;
~
*
х
о
л
ю
д
н
ы
й
´
´
´
*
в
е´
т
е
р
;
~
х
о
л
о
д
н
а
я
в
о
д
а
;
~
´
´
1
п
о
д
о
г
р
е
в
а
т
ь
;
~
с
о
г
р
е
в
а
т
ь
с
п
;
~
´
´
1
с
ы
р
а
я
в
о
д
а
´
´
1
ä
л
к
э
т
а
1
)
н
е
о
р
о
ш
а
е
м
о
е
п
о
л
е
;
.
´
´
´
*
2
)
р
и´
с
о
в
о
е
п
о
л
е
н
а
х
о
л
м
е´
´
.
*
ä
л
к
п
к
ā
м
а
и
с
т
с
ч
ё
р
н
о
й
.
´
1
ш
е´
е
й
´
.
*
ä
л
г
п
в
и
й
а
м
к
р
е
с
т
ь
я
н
и
н
,
.
´
´
´
1
в
о
з
д
е´
л
ы
в
а
ю
щ
и
й
н
е
о
р
п
ш
а
е
м
о
е
п
о
л
е
-
´
´
1
ä
л
м
а
п
р
и
в
я
з
а
н
н
о
с
т
ь
;
р
а
с
п
о
л
о
ж
е´
.
1
н
и
е
´
*
ä
л
м
ä
р
и
н
ч
а
т
е
п
л
о
в
а
т
ы
й
,
.
*
т
ё
п
л
ы
й
´
*
ä
л
м
Ə
л
а
н
а
в
ā
о
т
с
т
а
в
л
я
т
ь
,
.
´
*
о
т
д
е
л
я
т
ь
´
´
´
´
*
ä
л
л
а
1
)
п
о
р
о
г
и
р
е
к
и´
;
с
т
р
е
м
н
и´
н
а
;
.
´
´
´
*
2
)
п
о
д
о
п
а
д
;
3
)
к
о
л
е
я
(
н
а
д
о
р
о
г
е
)
ä
л
в
ī
р
и
с
(
в
ы
р
а
щ
*
е
н
н
ы
й
н
а
х
о
л
м
е
.
и
л
и
н
е
о
р
о
*
и
а
е
м
о
м
п
о
л
е
)
.
´
ä
в
а
р
и
й
а
г
р
п
з
д
ь
б
а
н
а
н
о
в
,
´
,
´
´
ä
в
ä
т
а
п
р
о
с
т
у
п
о
к
н
а
р
у
ш
е´
н
и
е
.
´
в
и
н
а
-
,
´
ä
в
ä
с
с
а
р
о
д
с
т
в
е
н
н
ы
й
е
д
и
н
о
-
´
´
´
´
´
к
р
о
в
н
ь
*
й
;
~
к
р
о
в
н
о
е
р
п
д
с
т
в
о
,
е
д
и
.
´
н
о
к
р
о
в
и
е
´
,
ä
в
а
м
а
с
м
е
р
т
ь
к
о
н
ч
и´
н
а
;
#
-
´
´
с
т
е
ч
ё
н
и
е
м
в
р
е´
м
е
.
н
и
´
.
ä
в
и
и
о
с
н
о
т
;
~
.
´
,
´
у
м
о
л
я
т
ь
у
п
р
а
ш
и
в
а
т
ь
,
´
´
´
а
в
и
и
й
а
1
)
ж
е
л
а
н
и
е
;
2
)
н
у
ж
д
а
.
´
п
о
т
р
е´
б
н
о
с
т
ь
,
ä
в
и
и
й
а
л
н
е
п
р
и
р
у
ч
ё
н
н
ы
й
.
´
´
д
и´
к
и
й
;
с
в
и
р
е´
п
ы
й
.
ä
в
и
и
л
и
о
с
н
о
т
;
~
.
´
,
´
н
а
с
т
а
и
в
а
т
ь
у
п
о
р
с
т
в
о
в
а
т
ь
,
´
ä
в
и
и
л
и
й
а
н
а
с
т
о
й
ч
и
в
о
с
т
ь
.
´
у
п
о
р
с
т
в
о
.
.
´
ä
в
и
у
в
а
с
м
.
´
´
´
´
а
в
и
и
й
а
1
)
л
а
в
к
а
;
2
)
р
ы
н
о
к
´
´
ä
в
и
у
м
а
1
)
в
д
е
в
а
н
и
е
н
и´
т
к
и
в
.
´
.
´
;
´
´
и
г
о
л
к
у
*
2
)
н
а
с
а
ж
и
в
а
н
и
е
н
а
н
и´
з
ы
в
а
н
и
е
1п5 - අැ 


අැලන ල äлэнасулла к´ле´´йкость,

ли´´ пкость .

අැ äл холо´дный; све´´жий; ~ කරනවා

охлажда´ть, студи´´ть; ~ නලය´ холю´дный

ве´´тер; ~ පැ холо´дная вода´; ~ මරනවා

1 подогрева´ть; ~ මැරනවා согрева´тьсп; ~

1 වර сыра´я вода´

1 අැකත äлкэта 1) неороша´емое по´ле;

2) ри´´совое по´ле на холме´´.

අැකාකා äлкпкā м. а´ист с чёрной

1 ше´´ей .

අැගායා äлгпвийа м. крестья´нин,

1 возде´´лывающий неорпша´емое по´ле.

1 අැම äлма привя´занность; расположе´´-

1 ние.

අැ මැව äлмäринча теплова´тый,

тёплый .

අැලනවා äлмƏланавā отставля´ть,

отделя´ть .

අැල äлла 1) поро´ги реки´´;´ стремни´´на;

2) подопа´д; 3) колея´ (´на дороге).

අැ äлвī рис (выращенный на холме

или неоро иаемом поле) .

අැවය äварийа грпздь бана´нов.

අැවැත äвäта просту´пок´, наруше´´ние,

вина´ .

අැවැස äвäсса ро´дственный, едино-

к´ро´внь й;´ ~ නෑකම кро´вное рпдство´, еди-

нокро´вие.

අැවෑම äвама смерть, кончи´´на; #

කාලයාග අැවෑම с течё´нием вре´´ме-

ни.

අැ äвиṫи осн. от අැය;´ ~

කරනවා умоля´ть, упра´шивать.

අැය авиṫийа 1) жела´ние; 2) нуж´да´,

потре´´ бность.

අැ ය äвиṫийал неприручённый,

ди´´кий ; свире´´пый.

අැ äвиṫили осн. от අැය; ~

කරනවා наста´ивать, упо´рствовать.

අැ ය äвиṫилийа насто´й чивость,

упо´рство .

අැව äвиṫ´ува см. අැය.

අැය авиṅийа 1) ла´вк´а; 2) ры´нок´.

අැම äвиṅума 1) вдева´ние ни´´тки в

иго´лк´у; 2) наса´живание. нани´´зывание.