1
п
-
,
´
´
´
а
в
и
д
и
н
а
в
а
и
д
т
и´
п
е
ш
к
о
м
п
р
о
.
´
г
у
л
и
в
а
т
ь
с
я
.
´
´
´
а
в
и
д
ī
м
а
п
р
о
г
у
л
к
а
п
е
ш
к
о
м
.
ä
в
и
д
д
а
в
а
н
а
в
а
п
о
н
у
д
о
т
.
.
ä
в
и
р
и
д
д
а
г
о
д
-
´
´
ä
в
и
р
и
л
л
а
1
)
с
т
е
н
а
;
2
)
в
р
е´
.
´
´
м
е
н
н
а
я
п
е
р
е
г
о
р
о
д
к
а
-
´
´
´
ä
в
и
р
ī
м
а
п
р
и
к
р
ы
т
и
е
;
о
г
р
а
ж
д
е´
.
н
и
е
.
.
ä
в
и
р
у
м
а
с
м
,
´
ä
в
и
л
а
в
ī
м
а
1
)
п
о
д
б
и
р
а
н
и
е
-
´
,
´
;
´
п
о
д
н
и
м
а
н
и
е
2
)
в
о
с
п
л
а
м
е
н
е´
н
и
е
з
а
ж
и
г
а
.
н
и
е
´
.
ä
в
и
л
и
о
с
н
о
т
;
~
.
´
,
´
п
р
п
к
л
и
н
а
т
ь
р
у
г
а
т
ь
-
´
´
ä
в
и
л
и
л
л
а
1
)
г
о
р
е´
н
и
е
;
2
)
о
с
т
.
р
а
я
б
о
л
ь
.
.
л
ä
в
и
ī
м
а
с
м
-
,
´
а
в
и
л
э
н
а
в
ā
1
)
г
о
р
е´
т
ь
п
ы
´
;
´
´
л
а
т
ь
;
2
)
м
у
ч
и
т
ь
с
я
(
о
т
о
о
л
и
)
*
3
)
с
и´
л
ь
н
о
.
´
б
о
л
е´
т
ь
.
´
´
ä
в
и
л
л
а
п
р
о
к
л
я
т
и
е
-
,
´
´
ä
в
и
с
с
ī
м
а
р
а
з
д
р
а
ж
е´
н
и
е
в
о
з
.
´
´
б
у
ж
д
е´
н
и
е
,
´
´
ä
в
и
с
с
э
н
а
в
ā
р
а
з
д
р
а
ж
а
т
ь
с
я
.
´
в
о
з
б
у
ж
д
а
т
ь
с
я
.
´
´
ä
в
и
м
а
п
р
о
к
л
я
т
и
е
.
´
,
.
*
ä
в
у
*
м
а
с
п
л
е
т
е´
н
и
е
с
о
е
д
и
н
е´
н
и
е
.
´
,
´
ä
в
у
р
у
м
а
п
р
и
к
р
ы
т
и
е
у
к
р
ы
т
и
е
-
´
,
´
ä
в
у
л
ī
м
а
п
о
д
б
и
р
а
н
и
е
п
о
д
н
и
м
а
.
н
и
е
.
´
ඵ
*
ä
в
у
л
у
м
б
и
л
и
й
а
г
а
р
п
у
н
.
,
,
.
а
в
п
м
а
м
е
с
т
*
в
е
с
ь
в
с
я
в
с
ё
.
´
1
ä
с
а
с
л
е
з
а
;
а
л
)
1
1
ä
с
а
1
г
*
з
´
´
м
о
с
т
о
т
с
ю
д
а
в
и´
д
е
н
-
´
н
е
в
о
о
р
у
ж
ё
н
н
ы
м
г
л
а
з
о
м
;
~
´
´
.
*
п
о
г
о
в
к
а
к
к
о
л
ю
ч
к
а
в
.
´
´
´
´
´
г
л
а
з
у
;
2
)
р
о
с
т
о
к
и
л
и
з
а
р
о
д
ы
ш
*
с
е
м
я
н
*
ä
с
а
н
п
п
а
х
а
л
а
в
и
р
и
н
е
.
´
´
в
с
т
р
е
ч
а
е
м
ы
й
р
а
н
ь
ш
е
,
´
*
а
с
а
л
а
э
с
а
л
а
(
ц
е
й
л
о
н
с
к
и
й
м
е
с
я
ц
.
-
.
с
о
о
т
в
и
ю
н
ю
и
ю
л
ю
)
.
´
´
*
ä
с
и
к
и
н
и
й
а
з
р
а
ч
о
к
.
´
ä
с
и
к
и
с
л
о
т
а
අැ 1п

-

අැනවා авидинава идти´´ пешк´о´м, про-

гу´ лива ться .

අැම авидīма прогу´лк´а пешко´м.

අැදවනවා äвиддаванава понуд. от

අැනවා.

අැද äвиридда год.

අැල äвирилла 1) стена´; 2) вре´´-

менная перегоро´дк´а.

අැම äвирīма прикры´тие; ограж´де´´-

ние.

අැරැම äвирума см. අැම.

අැලම äвилавīма 1) подбира´ние,

поднима´ние; 2) воспламене´´ние, зажига´-

ние.

අැ äвили осн. от අැල;´ ~ අවනවා

прпклина´ть, руга´ть .

අැල äвилилла 1) горе´´ние; 2) о´ст-

рая боль.

අැම äвилīма см. අැල.

අැලනවා авилэнавā 1) горе´´ть, пы-

ла´ть; 2) му´читься (от ооли); 3) си´´льно

боле´´ ть .

අැල äвилла прок´ля´тие.

අැම äвиссīма раздраж´е´´ние, воз-

буж´де´´ние.

අැසනව ා äв иссэнавā раздра ж´а´ться,

возбужда´ ться.

අැම äвима прок´ля´тие.

අැවම äвуṅ .ма сплете´ние,соедине´´ние.

අැවරැම äвурума прикры´тие, укры´тие.

අැම äвулīма подбира´ние, поднима´-

ние.

අැඵ ළ ය äвулумбилийа гарпу´н.

අැවාම авпма мест. весь, вся, всё.

අැස 1 äса слеза´.

අැස 11 äса 1) глаз;  තැන ට පාලම

ය අැසට පන мост отсю´да ви´´ден

невооружённым гла´зом; අැස ~ අැ-

 කව  погов. как колю´чк´а в

глазу´; 2) росто´к´ или заро´дыш семя´н.

අැසනාපහළ äсанппахалавири не

встреча´емый ра´ньше.

අැස ළ асала э´сала (цейлонский месяц,

соотв. июню-июлю) .

ැය äсикинийа зрачо´к´.

අැ äсиḋ кислота´.