1
´
ä
с
п
и
й
а
в
е´
к
о
;
~
.
´
,
´
,
´
(
*
)
м
о
р
г
а
т
ь
м
и
г
а
т
ь
щ
у
р
и
т
ь
с
я
.
´
ä
с
п
и
х
ā
у
в
а
р
е
с
н
и´
ц
а
.
´
ä
с
п
ō
л
а
с
ф
а
л
ь
т
.
´
´
.
*
ä
с
п
п
л
а
м
е
д
к
а
т
а
р
а
к
т
а
´
´
ä
с
б
ä
н
д
у
м
а
1
)
п
о
к
а
з
ы
в
а
н
и
е
.
´
,
´
´
´
ф
о
к
у
с
о
в
;
2
)
ч
а
р
ы
в
о
л
ш
е
б
с
т
в
о
.
ä
с
б
ä
н
д
у
м
к
ā
р
а
й
ā
м
.
´
´
´
´
1
)
ф
о
к
у
с
н
и
к
;
ж
о
н
г
л
ё
р
;
2
)
в
о
л
ш
е
б
н
и
к
.
ä
с
б
а
м
а
б
р
о
в
ь
.
ä
с
б
ä
с
ō
с
1
а
с
б
е´
с
т
о
в
ы
й
;
.
´
.
.
2
м
н
а
с
б
е´
с
т
,
´
.
ä
с
р
у
д
ā
в
а
м
е
д
о
ф
т
а
л
ь
м
и´
я
.
´
´
в
о
с
п
а
л
е´
н
и
е
г
л
а
з
а
.
´
*
*
ä
с
в
а
л
а
г
л
а
з
н
и´
ц
а
.
´
´
.
ä
с
в
э
д
а
м
о
к
у
л
и´
с
т
-
´
´
ä
с
с
а
м
у
н
а
х
о
д
я
щ
и
й
с
я
п
е´
р
е
д
г
л
а
.
´
,
´
з
а
м
и
п
р
и
с
у
т
с
т
в
у
ю
щ
и
й
.
.
ä
с
х
а
м
у
с
м
-
´
~
ä
х
ä
г
л
а
з
;
п
р
о
с
ы
п
а
т
ь
.
´
.
ä
х
ä
м
у
л
а
м
з
м
е
я
.
´
ä
х
ä
р
э
н
а
в
ā
п
р
п
с
ы
п
а
т
ь
с
я
-
´
,
´
ä
х
ä
л
л
а
р
а
д
о
с
т
ь
в
о
с
т
о
р
г
;
э
к
с
.
´
т
а
з
-
,
´
*
ä
х
и
н
д
и
н
а
в
а
п
о
д
н
и
м
а
т
ь
п
о
д
.
´
´
б
и
р
а
т
ь
;
в
ь
*
б
и
р
а
т
ь
-
,
´
´
ä
х
и
р
и
л
л
а
1
)
з
а
г
о
р
о
д
к
а
п
е
р
е
.
´
,
´
´
´
г
о
р
о
д
к
а
;
2
)
п
р
о
б
к
а
з
а
т
ы
ч
к
а
-
а
ч
е
т
в
ё
о
т
а
я
о
у
к
в
а
с
и
н
г
а
л
ь
с
к
о
г
о
а
л
.
ф
а
в
и
т
а
.
´
.
1
а
м
е
с
т
о
н
а
.
´
1
1
а
п
о
д
о
б
н
ы
й
.
´
´
а
к
а
н
с
а
в
а
с
в
и´
н
к
а
(
о
о
л
е
з
н
ь
)
.
.
а
к
а
н
с
ā
в
а
с
м
.
.
´
а
к
с
м
.
´
´
а
г
ī
п
о
д
о
б
н
ы
й
;
с
х
о
д
н
ы
й
.
,
´
.
а
т
а
1
д
а
л
ь
н
и
й
у
д
а
л
ё
н
н
ы
й
;
2
.
´
1
)
р
а
с
с
т
о
я
н
и
е
;
2
)
о
т
д
а
л
ё
н
н
о
с
т
ь
-
)
.
.
а
т
а
м
а
т
а
п
а
р
н
с
о
ч
е
т
1
*
д
а
л
ё
1


අැය äспийа ве´´ ко ; ~ ගහනවා

(හ ළනවා) морга´ть, мига´ть, щу´риться.

අැහාව äспихāṫува ресни´´ца.

අැප äспōлṫ асфа´льт.

අැපා ළ äсппла мед. к´атара´кта.

අැබැම äсбäндума 1) пок´а´зывание

фо´к´усов; 2) ча´ры, волшебство´.

අැබැකාරයා äсбäндумкāрайā м.

1) фо´кусник´; жонглёр; 2) волше´бник´.

අැබැම äсбама бровь.

අැබැට äсбäсṫōс 1. асбе´стовый;

2. мн. асбе´´ст.

අැරැව äсрудāва мед. офтальми´´я,

воспале´´ ние гла´за.

අැව ළ äсвала глазни´´ца.

අැව äсвэда м. ок´ули´´ст.

අැස äссаму находя´щийся пе´´ред гла-

за´ми, прису´ тствующий .

අැහ äсхаму см. අැස.

අැහැ äхä глаз; ~ අැරනවා просыпа´ть-

අැහැලා äхäмула м. змея´.

අැහැරනවා äхäрэнавā прпсыпа´ться.

අැහැල äхäлла ра´дость, восто´рг; экс-

та´з .

අැ නවා äхиндинава поднима´ть, под-

бира´ть; вь бира´ть.

අැල äхирилла 1) загоро´дк´а, пере-

горо´дка; 2) про´бк´а, заты´ чка.

අෑ а четвёотая оуква сингальского ал-

фавита.

අෑ 1 а мест. она´.

අෑ 11 а подо´бный.

අෑක සාව акансава сви´´нк´а (оолезнь).

අෑකාසාව акансāва см. අෑකසාව.

අෑ ак´ см. හැ .

අෑ агī подо´бный; схо´дный.

අෑත ата 1. да´льний, удалённый; 2.

1) расстоя´ние; 2) отдалённость.

අෑතමෑත атамата парн. сочет. 1) далё-