-
ද
1
-
´
ද
а
н
д
а
г
а
н
н
а
в
ā
1
)
з
а
х
в
а
т
ы
.
´
´
,
´
´
,
в
а
т
ь
о
в
л
а
д
е
в
а
т
ь
;
2
)
в
т
я
г
и
в
а
т
ь
в
о
в
л
е
к
а
т
ь
-
,
´
ද
а
н
д
а
н
а
в
а
с
в
я
з
ы
в
а
т
ь
с
о
е
д
и
.
´
н
я
т
ь
.
,
´
ද
а
н
д
ā
п
у
с
в
я
з
а
н
н
ы
й
с
о
е
д
и
н
ё
н
н
ы
й
.
.
*
а
н
д
и
с
м
ද
.
´
´
*
а
н
д
и
й
а
ц
е
п
ь
д
л
я
п
р
и´
в
я
з
и
с
л
о
н
о
в
,
´
,
´
*
а
н
д
ī
м
а
с
в
я
з
ы
в
а
н
и
е
с
о
е
д
и
н
е´
н
и
е
.
´
с
ц
е
п
л
е´
н
и
е
.
´
а
н
д
у
т
т
а
п
а
р
а
(
с
а
м
е
ц
и
с
а
м
к
а
)
-
*
*
и
п
я
т
а
я
б
у
к
в
а
с
и
н
г
а
л
ь
с
к
о
г
о
а
л
ф
а
в
и
.
т
а
´
´
-
-
*
и
п
р
и
с
т
а
в
к
а
о
ч
е
н
ь
;
*
*
о
ч
е
н
ь
.
´
´
´
м
н
о
г
о
;
*
о
ч
е
н
ь
п
о
л
е´
з
н
ы
й
-
´
´
*
*
и
к
и
г
а
с
а
н
а
в
ā
р
ы
д
а
т
ь
;
в
с
х
л
и´
.
п
ы
в
а
т
ь
-
´
´
*
и
к
и
г
ä
с
у
м
а
р
ы
д
а
н
и
е
;
в
с
х
л
и´
.
п
ы
в
а
н
и
е
.
.
*
*
и
к
и
н
ī
ж
*
в
о
ш
ь
(
с
а
м
к
а
)
-
.
*
*
и
к
и
б
и
н
д
и
н
а
в
ā
с
м
*
.
.
*
и
к
и
р
и
к
у
у
п
п
у
в
ā
м
в
и
д
.
р
ы
о
ы
.
´
´
´
.
*
*
*
и
к
и
р
и
й
ā
м
м
о
р
с
к
о
й
ё
ж
´
*
*
и
к
и
л
и
й
а
1
)
п
а
х
;
2
)
б
е
д
р
о
;
.
´
´
3
)
к
о
л
е´
н
и
;
4
)
с
о
с
у
д
,
´
*
и
к
у
т
п
р
о
ш
л
ы
й
п
р
о
ш
е´
д
ш
и
й
;
~
-
´
´
а
)
п
р
о
х
о
д
и´
т
ь
,
п
р
о
л
е
т
а
т
ь
(
о
в
р
е
.
´
,
´
м
е
н
и
)
;
б
)
у
м
и
р
а
т
ь
у
г
а
с
а
т
ь
-
´
.
*
*
ද
и
к
у
т
д
ä
х
и
н
д
п
р
е´
ж
н
е
е
с
у
щ
е
с
т
.
´
в
о
в
а
н
и
е
.
´
´
*
*
и
к
у
т
в
а
т
а
р
а
с
с
к
а
з
о
п
р
о
ш
*
л
о
м
.
.
с
*
и
к
у
т
в
у
м
*
-
´
´
*
и
к
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
с
а
х
а
р
н
о
м
у
т
р
о
.
´
с
т
н
и
к
у
.
´
*
и
к
к
ā
в
а
и
к
о
т
а
.
´
´
*
*
и
к
к
ā
в
ä
э
н
а
в
а
и
к
а
т
ь
-
´
,
*
и
к
б
и
т
и
с
л
е´
д
у
ю
щ
и
й
п
о
с
л
е´
д
у
.
ю
щ
и
й
-
,
´
.
*
*
и
к
б
и
т
и
в
а
н
а
р
е
ч
п
о
с
л
е
з
а
.
´
т
е
м
,
в
п
о
с
л
е´
д
с
т
в
и
и
අෑදග - 1


අෑදගනවා андаганнавā 1) захва´ты-

вать, овладева´ть; 2) втя´гивать, вовлек´а´ть.

අෑදනවා анданава свя´зывать, соеди-

ня´ ть.

අෑදාප андāпу свя´занный, соединённый.

අෑ анди см. අෑදා.

අෑ ය андийа цепь для при´´вязи слоно´в.

අෑ ම андīма свя´зывание, соедине´´ние,

сцепле´´ ние.

අෑත андутта па´ра (самец и самка).

и пятая буква сингальского алфави-

та.

- и- приставка о´чень; බාහ о´чень

мно´го; වහ о´чень поле´´зный.

 ගසනවා икигасанавā рыда´ть; всхли´´-

п ывать.

 ගැම икигäсума рыда´ние; всхли´´-

пывание.

  икинī ж. вошь (самка).

  නවා икибиндинавā см.  -

ගසනවා.

 වා икирикуḋуппувā м. вид

рыоы .

 යා икирийā м. морск´о´й ёж´.

 ය икилийа 1) пах ; 2) бедро´;

3) коле´ни;´ 4) сосу´д.

  икут про´шлый, проше´дший; ~

වනවා а) проходи´´ть, пролета´ть (о вре-

мени); б) умира´ть, угаса´ть.

 ද икутдä хинд. пре´ж´нее сущест-

вова´ние.

 වත икутвата расска´з о про´шлом.

 ව икутву см.  .

 ик относя´щийся к са´харному тро-

стнику´ .

කාව иккāва ико´та.

කාවැටනවා иккāвäṫэнава ик´а´ть.

 икбити сле´дующий, после´´ду-

ющий.

ව икбитива нареч. по´сле, за-

тем, впосле´´дствии.