1
3
.
*
*
*
ද
-
´
,
´
´
.
*
*
1
1
1
и
н
д
у
ж
*
д
е´
в
у
ш
к
а
д
е´
в
с
т
в
е
н
н
и
.
ц
а
.
´
*
*
*
*
и
н
д
у
у
п
у
л
а
с
а
п
ф
и´
р
.
*
*
и
н
д
у
к
и
л
а
й
а
1
)
с
м
*
*
.
´
-
2
)
п
о
р
ю
г
(
д
в
е
р
и
)
.
´
´
,
*
*
и
н
д
у
д
а
г
р
п
м
у
д
а
р
г
р
о
м
а
-
´
´
´
*
*
и
н
д
у
д
ä
л
а
п
о
к
а
з
ы
в
а
н
и
е
ф
о
к
у
.
´
´
-
с
о
в
,
л
о
в
к
о
с
т
ь
р
у
к
.
´
*
и
н
д
у
н
и
л
м
ä
и
к
а
с
а
п
ф
и´
р
.
´
,
´
*
*
и
н
д
у
м
а
с
и
д
е´
н
и
е
п
р
е
б
ы
в
а
н
и
е
.
.
*
и
н
д
у
м
и
а
с
м
*
*
.
´
´
*
*
и
н
д
у
р
а
в
о
с
т
о
к
.
´
´
*
*
и
н
д
у
р
а
т
н
а
й
а
ж
е´
м
ч
у
г
(
о
у
к
в
.
´
´
´
л
у
н
н
ь
*
й
к
а
м
е
н
ь
)
-
,
´
.
*
*
и
н
д
у
р
ā
н
а
р
е
ч
к
о
н
е´
ч
н
о
н
е
с
о
м
.
,
´
н
е´
н
н
о
о
п
р
е
д
е
л
ё
н
н
о
.
*
*
и
н
д
у
р
ā
м
а
с
м
*
*
-
´
´
´
*
*
1
и
н
д
у
р
у
1
)
в
о
с
т
о
ч
н
ы
й
;
2
)
н
е´
ж
.
´
,
´
´
,
н
ы
й
м
я
г
к
и
й
;
3
)
г
л
а
в
н
ы
й
р
у
к
о
в
о
д
я
щ
и
й
.
´
.
*
*
1
1
и
н
д
у
р
у
м
н
о
р
г
а
н
ы
ч
у
в
с
т
в
-
´
´
.
*
*
и
н
д
у
р
у
к
п
к
ā
м
с
е´
р
а
я
ц
а
п
.
л
я
.
.
*
*
и
н
д
у
р
у
д
ä
л
и
1
с
м
*
´
.
´
´
.
.
2
м
ф
о
к
у
с
н
и
к
.
´
´
*
*
и
н
д
у
р
у
д
и
к
в
о
с
т
о
ч
н
ы
й
.
*
*
и
н
д
у
р
у
д
и
к
п
а
т
и
й
ā
м
-
´
´
´
.
-
.
с
о
б
с
т
в
м
и
ф
1
1
р
а
в
и´
т
е
л
ь
1
*
о
с
т
о
к
а
(
э
п
и
.
т
е
т
*
1
н
д
р
ы
)
´
.
*
*
и
н
д
у
р
у
д
и
г
а
1
1
)
в
о
с
т
о
ч
н
ы
й
;
.
´
´
´
´
.
´
´
2
)
и
н
д
и´
й
с
к
и
й
;
2
1
)
в
о
с
т
о
к
;
2
)
1
*
н
д
и
я
.
´
´
´
*
*
и
н
д
у
р
у
н
а
л
а
в
о
с
т
о
ч
н
ы
й
в
е´
т
е
р
´
,
´
*
*
и
н
д
у
л
1
)
т
р
б
н
у
т
ы
й
п
о
ч
а
т
ы
й
(
о
´
п
и
щ
е
)
;
2
)
о
с
к
в
е
р
н
ё
н
н
ы
й
;
з
а
г
р
я
з
н
ё
н
н
ы
й
;
´
´
~
а
)
п
р
о
б
о
в
а
т
ь
в
п
е´
р
в
ы
й
р
а
з
,
´
´
´
´
о
т
в
е´
д
ы
в
а
т
ь
;
б
)
п
о
р
т
и
т
ь
;
в
)
о
с
к
в
е
р
н
я
т
ь
;
´
´
´
´
з
а
г
р
я
з
н
я
т
ь
;
~
а
)
п
о
р
т
и
т
ь
с
я
;
б
)
.
´
´
´
о
с
к
в
е
р
н
я
т
ь
с
я
;
з
а
г
р
я
з
н
я
т
ь
с
я
´
´
*
*
*
*
и
н
д
у
л
к
а
а
1
)
с
а
л
ф
ё
т
к
а
;
.
´
´
´
*
2
)
н
о
с
о
в
о
й
п
л
а
т
о
к
,
´
´
´
*
*
*
и
н
д
у
л
к
а
м
а
о
с
т
а
т
к
и
п
и´
щ
и
.
´
´
1
о
б
ь
е´
д
к
и
.
´
´
1
*
*
и
н
д
у
с
э
н
а
у
д
а
р
г
р
о
м
а
.
´
´
,
´
1
*
*
ද
и
н
д
ō
л
у
в
а
п
а
л
а
н
к
и´
н
н
о
с
и´
л
к
и
-
,
´
1
*
*
и
п
а
д
а
в
ī
м
а
1
)
н
а
ч
а
л
о
п
р
о
и
с
.
´
´
1
х
о
ж
д
е´
н
и
е
;
2
)
п
о
р
о
ж
д
е´
н
и
е
-
;
´
´
1
*
и
п
а
д
и
м
а
1
)
р
п
ж
д
е´
н
и
е
*
2
)
п
о
13 . පද


 111 инду ж. де´´вушк´а, де´´вственни-

ца.

 පල индуупула сапфи´´р.

ලය индукилайа 1) см. 

ලය- 2) порю´г (двери).

ද индуда грпм, уда´р гро´ма.

දැල индудäла пок´а´зывание фо´ку-

сов, -ло´в кость рук´.

මැක индунилмäṅика сапфи´´р.

ම индума сиде´´ние, пребыва´ние.

ණ индумиṅа см. මැක.

ර индура восто´к´.

රනය индуратнайа ж´е´´мчуг (оукв.

лу´ннь й к´а´мень) .

රා индурā нареч. коне´´ чно, несом-

не´´ нно, определённо.

රාම индурāма см. රා

රැ 1 индуру 1) восто´чный; 2) не´´ж´-

ный, мя´гкий; 3) гла´вный, руководя´щий.

රැ 11 индуру мн. о´рганы чувств.

රැකාකා индурукпкā м. се´´рая ца´п-

ля.

රැදැ индурудäли 1. см. ජාල´

2. м. фо´кусник´.

රැ индурудик´ восто´чный.

රැපයා индурудикпатийā м.

собств. - миф. 1 1рави´´тель 1 осто´к´а (эпи-

тет 1ндры).

රැග индурудига 1. 1) восто´чный;

2) инди´´йский;´ 2. 1) восто´к´;´ 2) 1´ндия.

´ රැනල индурунала восто´чный ве´´тер.

 индул 1) трб´нутый, поча´тый (о

п ище) ; 2) осквернённый ;´ загрязнённый ;

~ කරනවා а) про´бовать в пе´´рвый раз,

отве´´дывать; б) по´ртить; в) оскверня´ть;´

загрязня´ть ;´ ~ වනවා а) по´ртиться;´ б)

оскверня´ться;´ загрязня´ться.

කඩ индулкаḋа 1) салфё´ тк´а ;

2) носово´й плато´к´.

කෑම индулкама оста´тк´и пи´´щи,

1 об ье´´ дк´и.

1 සන индусэна уда´р гро´ма.

1 දව индōлува паланки´´н, носи´´лк´и.

1 පදම ипадавīма 1) нача´ло, проис-

1 хожде´ние;´ 2) порожде´´ние.

1 පම ипадима 1) рп ж´де´´ ние; 2) по-