-
1
п
*
´
´
о
т
н
о
с
и´
т
ь
с
я
с
у
в
а
ж
е´
н
и
е
м
;
´
.
-
´
´
´
~
в
ы
с
о
к
о
ц
е
н
и´
т
ь
к
о
г
о
л
;
-
~
*
ඩ
а
)
б
ы
т
ь
з
а
´
´
,
´
н
о
с
ч
и
в
ы
м
г
о
р
д
и´
т
ь
с
я
;
б
)
ф
а
н
т
а
з
и´
р
о
в
а
т
ь
;
-
.
-
´
~
б
ы
т
ь
ч
ь
и´
м
л
н
е
.
ч
´
´
п
о
с
р
е´
д
с
т
в
е
н
н
ы
м
н
а
ч
а
л
ь
н
и
к
о
м
.
*
*
и
х
ā
т
м
а
б
х
ā
в
а
й
а
и
н
д
.
´
´
п
р
е
д
ш
е´
с
т
в
у
ю
щ
е
е
р
о
ж
д
е´
н
и
е
.
.
*
и
х
ā
т
м
а
й
а
с
м
*
.
´
*
1
и
х
и
р
а
з
б
р
ы
з
г
а
н
н
ы
й
.
.
*
*
1
1
и
х
и
н
а
р
е
ч
т
а
м
.
,
*
*
1
1
1
и
х
и
п
о
с
л
е
л
о
г
с
в
м
е´
с
т
е
с
-
´
*
ද
и
х
и
д
ä
л
а
1
)
с
е
т
ь
д
л
я
л
о
в
л
и
к
р
е
.
´
´
´
в
е´
т
о
к
;
2
)
к
а
н
в
а
;
т
ю
л
ь
-
´
*
*
и
х
и
н
а
в
ā
1
)
р
а
з
б
р
ы
з
г
и
в
а
т
ь
;
р
а
з
.
ч
´
´
´
´
б
р
а
с
ы
в
а
т
ь
;
с
е´
я
т
ь
;
2
)
в
ы
ч
е´
р
п
ы
в
а
т
ь
´
*
и
х
и
р
а
в
а
н
а
в
ā
р
а
з
б
р
а
с
ы
в
а
т
ь
;
.
´
´
´
р
а
з
б
р
ы
з
г
и
в
а
т
ь
;
п
р
о
л
и
в
а
т
ь
;
р
а
с
п
л
ё
с
к
и
в
а
т
ь
´
*
*
и
х
и
р
э
н
а
в
ā
р
а
з
б
р
а
с
ы
в
а
т
ь
с
я
;
.
´
р
а
з
б
р
ы
з
г
и
в
а
т
ь
с
я
.
´
*
*
и
х
и
л
а
с
о
ж
и´
т
е
л
ь
с
т
в
о
,
´
´
*
*
и
х
и
л
а
л
и
1
)
т
о
н
к
и
й
у
т
о
н
ч
ё
н
-
-
´
,
´
´
,
н
ы
й
и
з
я
щ
н
ы
й
;
2
)
с
в
о
б
о
д
н
ы
й
н
е
н
а
т
я
н
у
.
т
ы
й
.
´
´
*
и
х
и
л
р
э
д
д
а
к
а
н
в
а
;
т
ю
л
ь
,
´
*
*
и
х
э
н
а
в
ā
р
а
з
б
р
ы
з
г
и
в
а
т
ь
с
я
.
р
а
с
п
л
ё
с
к
и
в
а
т
ь
с
я
-
´
´
*
*
ඵ
и
л
у
в
а
1
)
л
е
с
;
2
)
м
н
о
ж
е
с
т
в
о
;
м
а
с
.
с
а
´
.
ī
г
ā
н
Ə
н
а
р
*
ч
в
с
о
о
т
в
е´
т
с
т
в
и
и
с
.
´
´
´
´
э
т
и
м
ч
и
с
л
о
м
;
в
т
а
к
о
й
с
т
е´
п
е
н
и
,
´
.
ī
г
ā
в
а
а
н
а
р
е
ч
в
с
л
е
д
з
а
т
е´
м
.
´
,
´
*
п
о
т
о
м
п
о
с
л
е
.
.
*
ī
г
ā
в
ā
с
м
*
හ
-
´
´
,
´
1
и
и
й
а
б
о
д
е´
ц
с
т
р
е
к
а
л
о
(
п
о
г
о
н
щ
и
.
1
к
а
с
л
о
н
о
в
)
´
´
´
´
1
ī
т
а
л
а
й
а
1
)
н
а
к
о
н
е´
ч
в
и
к
с
т
р
е
л
ы
;
.
´
л
т
)
*
2
с
р
е
а
1
ī
т
а
л
ā
к
а
р
а
з
а
о
с
т
р
ё
н
н
ы
й
,
.
´
1
с
т
р
е
л
о
в
и´
д
н
ы
й
.
´
1
ī
т
и
й
а
1
)
о
п
а
с
н
о
с
т
ь
;
2
)
б
е´
д
с
т
в
и
е
1 п - ර ය


නවා относи´´ться с уваже´´нием; කන

ගැන ~ තනවා высоко´ цени´´ть кого´-л.;´

වමනාවට වඩා ~ තනවා а) быть за-

но´счивым, горди´´ться; б) фантази´´ровать;

කනට ~ නවා быть чьи´´м-л. не-

посре´´дствен н ым нача´лчьником .

හා මභාවය ихāтмабхāвайа инд.

предше´´ ствующее рожде´´ н ие.

හාමය ихāтмайа см. හාමභාවය.

 1 ихи разбры´зганный.

 11 ихи нареч. там.

 111 ихи послелог с, вме´сте с.

දල ихидäла 1) сеть для ло´вли кре-

ве´´ток; 2) к´анва´; тюль.

නවා ихинавā 1) разбры´згивать; раз-

бра´сывать; се´´ять;´ 2) выче´´рпчывать.

රවනවා ихираванавā разбра´сывать;

разбры´згивать; пролива´ть; расплёск´ивать.

රනවා ихирэнавā разбра´сываться;

разбры´ згиваться.

ල ихила сожи´´тельство.

ලැ ихилали 1) то´нк´ий, утончён-

ный, изя´щный; 2) свобо´дный, ненатя´ну-

тый .

රද ихилрэдда к´анва´; тюль.

හනවා и хэнавā разбры´ згиваться,

расплёскиваться.

ඵව илува 1) лес; 2) мно´жество; ма´с-

са .

රගා īгāнƏ нар ч. в соотве´´тствии с

э´тим число´м; в тако´й сте´´пени.

රගාවට īгāваṫа нареч. вслед за те´´м,

пото´м, по´сле.

රගාවා īгāвā см. ර ළ හ.

1 රය иṫийа боде´´ц, стрек´а´ло (погонщи-

1 ка слонов) .

1 රතලය īталайа 1) наконе´´чвик´ стрелы´;´

2) стрела´.

1 රතලාකාර īталāкара заострённый,

1 стрелови´´дный .

1 රය īтийа 1) опа´сность; 2) бе´дствие.