*
*
-
1
.
ч
´
,
´
ī
д
ō
л
ā
в
а
п
а
л
а
н
к
и´
н
н
о
с
и´
л
к
и
.
.
ī
д
ō
л
и
й
а
с
м
-
´
´
´
ī
н
и
й
ā
1
)
к
а
к
э
т
о
т
и
л
и
т
о
т
;
п
о
.
´
´
,
´
д
о
б
н
ы
й
т
а
к
о
й
;
2
)
т
а
к
н
а
з
ы
в
а
е
м
ы
й
.
´
-
,
´
ī
н
и
с
ā
п
о
э
т
о
м
у
и
з
з
а
э
т
о
г
о
.
´
´
,
´
´
ī
п
с
ā
в
а
ж
е
л
а
н
и
е
п
о
ж
е
л
а
н
и
е
.
´
,
´
ī
п
с
ā
в
а
н
а
в
ā
х
о
т
е´
т
ь
ж
е
л
а
т
ь
.
´
ī
п
с
и
т
а
ж
е
л
а
е
м
ы
й
.
´
,
´
ī
м
а
п
р
и
х
о
д
п
р
и
б
ы
т
и
е
.
´
ī
й
а
с
т
р
е
л
а
.
´
.
´
.
ī
й
а
ñ
1
с
в
и
н
ц
о
в
ы
й
;
2
с
в
и
н
е
ц
.
.
ī
й
а
н
н
а
с
м
.
.
ī
й
а
м
с
м
.
´
´
.
ī
й
а
м
к
а
р
у
в
а
м
п
а
я
л
ь
щ
*
и
к
-
ī
й
а
м
к
а
р
м
а
н
т
а
й
а
п
а
.
´
´
я
л
ь
н
о
е
д
е´
л
о
.
л
п
ī
й
а
м
а
а
а
й
а
с
м
.
´
´
*
и
й
а
м
в
и
ñ
к
а
л
а
й
а
п
а
я
л
ь
н
а
я
.
´
´
м
а
с
т
е
р
с
к
а
я
.
.
´
.
ī
й
э
1
в
ч
е
р
а
*
ц
н
и
й
д
е
н
ь
;
2
н
а
р
е
ч
.
´
в
ч
е
р
а
.
´
,
´
ī
р
и
т
а
п
о
с
л
а
н
н
ы
й
о
т
п
р
а
в
л
е
н
н
ы
й
.
´
´
.
ī
р
ī
ж
*
с
в
и
н
о
м
а
т
к
а
.
.
෋
ī
р
й
ā
п
а
т
х
а
й
а
с
м
*
.
´
´
෋
*
ī
р
š
й
а
к
а
в
ы
з
ы
в
а
ю
щ
и
й
з
а
в
и
с
т
ь
-
෋
и
р
š
й
а
к
ā
к
ā
р
а
й
э
н
н
а
.
´
´
.
р
е
ч
в
ы
з
ы
в
а
я
з
а
в
и
с
т
ь
.
´
෋
ī
р
š
й
а
м
ā
н
а
з
а
в
и´
с
т
л
и
в
ы
й
.
෋
ī
р
š
й
ā
о
с
н
о
т
෋
;
~
-
´
´
(
*
)
з
а
в
и´
д
о
в
а
т
ь
;
в
ы
р
а
ж
а
т
ь
н
е
.
´
д
о
в
о
л
ь
с
т
в
о
.
´
´
෋
ī
р
š
*
й
а
л
у
о
ч
е
в
ь
з
а
в
и´
с
т
л
и
в
ы
й
.
´
෋
ī
р
š
*
й
а
в
а
з
а
в
и
с
т
ь
.
.
෋
ī
р
š
й
ā
в
а
н
т
а
с
м
෋
.
.
෋
ī
р
š
й
ā
в
у
с
м
෋
.
.
෋
ī
р
š
й
ō
т
п
а
д
а
к
а
с
м
෋
-
´
´
´
ī
л
а
1
)
п
а
л
а
н
к
и´
н
,
н
о
с
и´
л
к
и
;
2
)
к
а
.
´
ч
е´
л
и
.
´
´
*
ī
л
ī
м
а
с
о
е
д
и
н
е´
н
и
е
;
с
в
я
з
ь
в
а
н
и
е
-
*
*
у
с
е
д
ь
м
а
я
б
у
к
в
а
с
и
н
г
а
л
ь
с
к
о
г
о
а
л
ф
а
.
в
и
т
а
රද  - 1


රදලාව īдōлāва паланки´´н, носи´´лчки.

රදය īдōлийа см. රදලාව.

රයා īнийā 1) к´ак´ э´тот или тот; по-

до´бный, тако´й; 2) так называ´емый.

රසා īнисā поэ´тому, из-за э´того.

රසාව īпсāва ж´ела´ние, пож´ела´ние.

රසාවනවා īпсāванавā хоте´´ ть, жела´ть.

රත īпсита жела´е мый.

රම īма прихо´д, прибы´тие.

රය īйа стрела´.

රයං īйаñ 1. свинцо´вый; 2. свине´ц.

රයන īйанна см. රකාරය.

රය īйам см. රයං.

රයකරැවා īйамкарува м. пая´льщик´.

රයකමාතය īйамкармантайа па-

я´льное де´´ло.

රයපටලය īйампаṫṫалайа см. රය

ංකලය.

රය´ ංකලය ийамвиñкалайа пая´льная

мастерск´а´я.

රය īйэ 1. вчера´ цний день; 2. нареч.

в чера´ .

රත īрита по´сланный, отпра´вленный.

ර īрī ж. свинома´тк´а.

රය෋ාපථය īрйāпатхайа см. යව.

රෂ෋ක īрšйака вызыва´ющий за´висть.

රෂ෋කාකාරය ирšйакāкāрайэн на-

реч. вызыва´я за´висть.

රෂ෋මාන īрšйамāна зави´´стливый.

රෂ෋ා īрšйā осн. от රෂ෋ාව; ~ වන

වා (කරනවා) зави´´довать; выража´ть не-

дово´льство.

රෂ෋ා īрšйалу о´чевь зави´´стливый.

රෂ෋ාව īрšйава за´висть.

රෂ෋ාවත īрšйāванта см. රෂ෋මාන.

රෂ෋ාව īрšйāву см. රෂ෋මාන.

රෂ෋පදක īрšйōтпадака см. රෂ෋ක .

රල īла 1) паланки´´н, носи´´лки; 2) к´а-

че´´ ли.

ම īлīма соедине´´ ние; свя´зь вание.

у седьмая буква сингальского алфа-

вита.