*
*
1
*
´
*
*
у
т
к
р
у
š
*
а
в
о
з
в
ы
ш
*
е
н
н
ы
й
,
.
´
б
л
а
г
о
р
о
д
н
ы
й
-
´
*
*
у
т
к
р
у
š
*
а
т
ā
в
а
в
о
з
в
ы
ш
е
н
.
´
,
н
о
с
т
ь
б
л
а
г
о
р
о
д
с
т
в
о
´
*
*
у
т
к
р
у
š
а
н
и
к
р
у
š
т
а
-
´
´
.
.
п
а
р
н
с
о
ч
е
т
в
ы
с
о
к
и
й
и
н
и´
з
к
и
й
;
б
л
а
г
о
.
´
´
р
о
д
н
ы
й
и
п
о
д
л
ы
й
-
´
-
*
*
у
т
к
р
а
м
а
н
е
п
р
а
в
и
л
ь
н
ы
й
,
а
н
о
.
´
м
а
л
ь
н
ы
й
,
´
*
*
у
т
к
р
а
м
а
й
а
н
е
п
р
а
в
и
л
ь
н
о
с
т
ь
.
´
а
н
о
м
а
л
и
я
.
´
*
*
у
т
к
š
*
и
п
т
а
и
з
в
е´
р
г
н
у
т
ы
й
-
´
´
*
*
у
т
к
š
Ə
п
а
а
й
а
и
з
в
е
р
ж
е´
.
н
и
е
-
*
*
у
т
к
š
*
Ə
п
а
и
й
а
к
а
р
´
´
м
а
й
а
о
т
л
у
ч
е´
н
и
е
о
т
ц
е´
р
к
в
и
.
*
*
у
т
к
š
*
Ə
п
а
й
а
с
м
*
*
.
*
-
´
,
´
*
*
у
т
к
х
ā
т
а
1
)
в
ы
к
о
п
а
н
н
ы
й
в
ы
-
,
´
´
;
р
ы
т
ы
й
2
)
в
ы
р
в
а
н
н
ы
й
с
к
о
р
н
е
м
и
с
к
о
р
е
.
н
ё
н
н
ы
й
´
´
*
*
у
т
т
а
ñ
с
а
м
ā
л
а
й
а
в
е
н
о
к
.
(
н
а
д
е
в
а
е
м
ы
й
н
а
г
о
л
о
в
у
)
-
´
*
*
у
т
т
а
ñ
с
а
й
а
1
)
с
е
р
ь
г
а
;
2
)
в
е
р
.
´
´
´
,
´
´
х
у
ш
к
а
в
е
р
ш
и´
н
а
;
г
р
е´
б
е
н
ь
´
-
*
*
у
т
т
а
п
т
а
1
)
с
о
ж
ж
ё
н
н
ы
й
,
-
´
,
´
´
´
о
б
о
ж
ж
ё
н
н
ы
й
;
2
)
о
з
а
б
о
ч
е
н
н
ы
й
б
е
с
п
о
к
о
п
.
´
ш
и
й
с
я
;
3
)
в
ы
к
у
п
а
н
н
ы
й
;
´
,
´
*
*
у
т
т
а
м
а
1
)
г
л
а
в
н
ы
й
о
с
н
о
в
н
о
й
´
´
.
~
г
р
а
м
п
е´
р
в
о
е
л
и
ц
о
;
~
-
,
´
´
´
´
г
л
а
в
н
ы
й
с
в
я
щ
е´
н
н
и
к
;
2
)
в
ы
д
а
ю
щ
и
й
с
я
з
н
а
.
´
м
е
н
и
т
ы
й
-
´
*
*
у
т
т
а
м
а
к
а
м
а
1
)
в
ь
с
о
к
о
е
п
о
.
´
´
л
о
ж
е´
н
и
е
;
2
)
б
л
а
г
о
р
о
д
с
т
в
о
-
,
´
´
.
*
*
у
т
т
а
м
а
й
ā
м
с
а
н
о
в
н
и
к
л
и
.
´
´
,
´
*
о
з
а
н
и
м
а
ю
щ
е
е
в
ы
с
о
к
и
й
п
о
с
т
,
´
*
*
у
т
т
а
м
ā
ñ
г
а
й
а
1
)
г
л
а
в
а
.
´
´
с
т
а
р
о
с
т
а
;
2
)
г
о
л
о
в
а
-
´
´
.
*
-
у
т
т
а
м
ā
в
а
ж
з
н
а
т
н
а
я
ж
е´
н
.
щ
и
н
а
.
.
*
*
у
т
т
а
м
и
й
а
с
м
*
*
.
´
´
´
.
*
*
у
т
т
а
м
ī
ж
*
з
н
а
т
н
а
я
ж
е´
н
щ
и
н
а
.
´
,
´
*
*
1
у
т
т
а
р
а
в
е
р
х
о
в
н
ы
й
в
ы
с
ш
и
й
.
´
*
*
1
1
у
т
т
а
р
а
с
е´
в
е
р
н
ы
й
-
´
´
-
*
*
1
1
1
у
т
т
а
р
а
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
о
т
.
´
в
е´
т
у
1


කෘට уткруšṫа возвы´ шенный,

благоро´дный.

කෘටතාව уткруšṫатāва возвы´шен-

ность, благоро´дство.

කෘටකෘට уткруšṫ´аникруšта

парн. сочет. высо´кий и ни´´зкий; благо-

ро´дный и по´длый.

- කම уткрама непра´вильный, ано-

ма´льный.

කමය уткрамайа непра´вильность,

анома´лия.

  ත уткšипта изве´´ ргнутый.

පණය уткšƏпаṅайа изверж´е´´-

ние.

 පයකමය уткšƏпаṅийакар-

майа отлуче´´ние от це´´ркви

පය уткšƏпайа см. ප

ණය.

ඛාත уткхāта 1) вы´ копанный, вы´-

рытый; 2) вы´рванный с ко´рнем, искоре-

нён н ый.

තංසමාලය уттаñсамāлайа вено´к´

(надеваемый на голову) .

තංසය уттаñсайа 1) серьга´; 2) вер-

ху´шк´а, верши´´на;´ гре´´бень.

- තත уттапта 1) сож´жённый,

обож´ж´ённый; 2) озабо´ченный, беспоко´п-

шийся; 3) вы´купанный.

තම уттама 1) гла´вный, основно´й;

~ පරැෂ грам. пе´´рвое лицо´; ~ ජකයා

гла´вный свяще´´нник´; 2) выдаю´ щийся, зна-

мени´ тый.

තමකම уттамакама 1) вь со´кое по-

ложе´´ние; 2) благоро´дство.

තමයා уттамайā м. сано´вник´, ли-

о´, занима´ющее высо´кий пост.

 තමා ංගය уттамāñгайа 1 ) глава´,

ста´роста; 2) голова´.

- තමාව уттамāва ж. зна´тная же´´н-

щина.

තය уттамийа см. ත.

ත уттамī ж. зна´тная ж´е´´нщина.

තර 1 уттара верхо´вный, вы´сший.

තර 11 уттара се´´верный.

තර 111- уттара относя´щийся к´ от-

ве´´ ту .