*
*
-
1
-
*
*
*
у
т
т
а
р
а
с
а
м
у
д
ā
в
а
а
в
а
н
.
´
г
а
р
д
-
-
*
*
у
т
т
а
р
а
ñ
ш
а
й
а
с
о
к
р
а
щ
ё
н
.
н
ы
й
в
а
р
и
а
н
т
з
н
а
к
а
д
л
я
г
л
а
с
н
о
г
о
;
н
а
п
р
-
´
´
*
*
у
т
т
а
р
ā
г
р
а
й
а
*
е´
в
е
р
н
ы
й
п
о
.
л
ю
с
-
´
*
*
у
т
т
а
р
ā
н
т
а
р
а
й
а
о
т
к
л
о
.
´
н
е´
н
и
е
к
с
е´
в
е
р
у
*
*
у
т
т
а
р
ā
р
д
х
а
г
ō
л
а
й
а
.
´
´
с
е´
в
е
р
н
о
е
п
о
л
у
ш
а
р
и
е
-
´
*
*
у
т
т
а
р
ā
с
а
ñ
г
а
й
а
1
)
м
а
н
-
´
т
и
я
(
с
а
н
о
в
н
и
к
а
)
;
2
)
о
д
е
я
н
и
е
(
б
у
д
д
и
й
с
к
о
.
г
о
м
о
н
а
х
а
)
,
´
*
*
у
т
т
а
р
и
т
а
о
т
в
е´
т
с
т
в
е
н
н
ы
й
.
´
в
а
ж
н
ы
й
-
´
*
*
у
т
т
а
р
и
т
а
б
х
ā
в
а
й
а
о
т
в
е´
т
.
с
т
в
е
н
н
о
с
т
ь
,
´
*
*
у
т
т
а
р
и
т
а
р
а
в
ы
д
а
о
ш
и
й
с
я
.
´
и
з
в
е´
с
т
н
ы
й
-
*
*
у
т
т
а
р
и
т
а
р
а
т
ā
в
а
п
р
е
в
о
с
.
´
,
´
х
о
д
с
т
в
о
п
р
е
о
б
л
а
д
а
н
и
е
-
*
*
у
т
т
а
р
и
м
а
н
у
š
й
а
с
в
е
р
х
.
´
ч
е
л
о
в
е´
ч
е
с
к
и
й
´
´
´
*
*
у
т
т
а
р
ī
й
а
в
е´
р
х
н
я
я
о
д
е´
ж
д
а
.
(
о
у
д
д
и
й
с
к
о
г
о
м
о
н
а
х
а
)
-
´
-
*
*
у
т
т
а
р
ī
ш
*
ā
н
а
с
е´
в
е
р
о
с
е´
в
е
р
о
.
´
-
в
о
с
т
о
ч
н
ы
й
-
´
*
*
у
т
т
а
р
ī
ш
ā
н
а
д
и
г
а
с
е´
в
е
р
о
.
´
´
-
´
-
с
е´
в
е
р
о
в
о
с
т
о
к
.
*
*
у
т
т
а
р
ō
т
т
а
р
а
о
с
н
о
т
;
´
~
;
*
*
о
т
в
е
ч
а
т
ь
.
´
в
о
з
р
а
ж
а
т
ь
-
*
*
у
т
т
а
р
ō
т
т
а
р
а
й
а
о
т
.
´
,
´
в
е´
т
в
о
з
р
а
ж
е´
н
и
е
-
´
,
´
*
*
у
т
т
а
н
а
1
)
м
е´
л
к
и
й
н
е
г
л
у
б
о
.
´
,
´
;
к
и
й
2
)
с
л
и
ц
о
м
о
б
р
а
щ
ё
н
н
ы
м
к
в
е´
р
х
у
.
´
´
´
*
*
у
т
т
ā
н
а
й
а
л
е
ж
а
н
и
е
н
а
с
п
и
н
е´
´
ч
´
*
*
у
т
т
ā
п
а
й
а
1
)
с
и´
л
ь
н
а
я
ж
а
р
а
;
.
´
,
´
2
)
р
а
с
к
а
я
н
и
е
с
о
ж
а
л
е´
н
и
е
;
´
´
´
*
-
у
т
т
у
ñ
г
а
1
)
о
ч
е
н
ь
в
ы
с
о
к
и
й
.
´
´
2
)
п
о
д
н
п
т
ы
й
;
3
)
о
щ
е
т
и´
н
и
в
ш
и
й
с
я
-
´
´
*
*
у
т
т
у
ñ
г
а
т
ā
в
а
б
о
л
ь
ш
*
а
п
в
ы
.
´
с
о
т
а
-
*
*
у
т
т
Ə
д
ж
и
т
а
1
)
з
а
о
с
т
р
ё
н
;
,
;
н
ы
й
2
)
в
о
о
д
у
ш
е
в
л
ё
н
н
ы
й
о
ж
и
в
л
ё
н
н
ы
й
තර - 1


තරස ව уттарасамудāва аван-

га´рд.

- තරාංශය уттараñшайа сокращён-

ный вариант знака для гласного; напр.

තරාය уттарāграйа е´´верный по´-

люс.

තරාතරය уттарāнтарайа отк´ло-

не´´ние к се´веру.

තරාධගලය уттарāрдхагōлайа

се´´верное полуша´рие.

තරාසංගය уттарāсаñгайа 1) ма´н-

тия (сановника); 2) одея´ние (буддийско-

го монаха).

තත уттарита отве´´ тствен н ый,

ва´жный.

තතභාවය уттаритабхāвайа отве´´т-

ствен н ость .

තතර уттаритара выда о´ шийся,

изве´´стный.

තතරතාව уттаритаратāва превос-

хо´дство, преоблада´ние.

තමෂ уттаримануš йа сверх-

челове´´ ческий.

 තය уттарī йа ве´´ рх няя оде´´ ж´да

(оуддийского монаха) .

තශාන уттарīшāна се´веро-се´´веро-

-восто´ чн ый.

තශානග уттарīшāнадига се´´веро-

-се´´ веро-восто´к´.

තරතර уттарōттара осн. от

තරතරය; ~ දනවා отвеча´ть;

возр ажа´ ть.

තරතරය уттарōттарайа от-

ве´´ т, возраже´´ н ие.

තාන уттана 1) ме´´лкий, неглубо´-

кий; 2) с лицо´м, обращённым кве´´рху.

තානය уттāнайа леж´а´ние на спине´´.

තාපය уттāпайа 1) си´´лчьная жара´;

2) раска´яние, сожале´´ ние.

´ - ංග уттуñга 1) о´чень высо´кий;

2) по´днптый; 3) ощети´´нившийся.

´ ංගතාව уттуñгатāва больша´п вы-

сота´ .

 ත уттƏджита 1 ) з аострён-

ный; 2) воодушевлённый, оживлённый;