-
1
2
-
´
.
*
*
у
т
п
ā
д
а
к
а
й
а
м
п
р
о
и
з
в
о
д
и´
.
´
,
ч
´
т
е
л
ь
;
с
о
з
д
а
т
е
л
ь
т
в
о
р
е´
ц
,
´
*
*
у
т
п
ā
д
а
н
а
й
а
п
р
о
и
з
в
о
д
с
т
в
о
-
,
´
;
´
с
о
з
д
а
н
и
е
~
п
р
о
и
з
в
о
д
и´
т
ь
с
о
з
д
а
.
´
в
а
т
ь
.
.
*
*
у
т
п
ā
д
а
й
а
с
м
*
*
.
´
.
*
*
у
т
п
р
а
с
а
в
а
й
а
м
е
д
а
б
о
р
т
,
´
*
*
у
т
п
р
ā
с
а
н
а
й
а
1
)
б
р
о
с
а
н
и
е
´
´
;
´
´
б
р
о
с
о
к
2
)
н
а
с
м
е´
ч
ч
к
а
;
о
с
м
е
я
н
и
е
;
~
.
´
.
-
´
а
)
б
р
о
с
а
т
ь
(
в
к
о
г
о
л
)
;
б
)
н
а
с
м
е
х
а
т
ь
с
я
,
´
´
*
*
*
у
т
п
р
Ə
к
š
ā
в
а
1
)
п
р
и
м
е´
р
;
´
´
´
п
о
я
с
н
е´
н
и
е
;
и
л
л
ю
с
т
р
а
ц
и
я
;
2
)
с
р
а
в
н
е´
н
и
е
.
´
´
м
е
т
а
ф
ю
р
а
;
3
)
и
р
о
н
и
я
ч
´
*
*
у
т
п
л
а
в
а
н
а
й
а
п
р
ы
г
а
н
ь
е
(
н
а
.
.
-
.
-
ч
т
о
л
и
л
и
ч
е
р
е
з
ч
т
о
л
)
-
´
*
*
у
т
п
х
у
л
л
а
1
)
р
а
с
ц
в
е´
т
ш
*
и
й
;
ц
в
е
´
;
´
т
у
щ
и
й
2
)
у
в
е
л
и´
ч
и
в
ш
и
й
с
я
в
о
б
ь
ё
м
е
;
3
)
.
´
´
о
п
у
х
ш
и
й
;
р
а
з
д
у
в
ш
и
й
с
я
´
-
*
у
т
й
а
к
т
а
1
)
п
о
д
б
р
о
ш
е
н
н
ы
й
.
´
,
´
в
в
е
р
х
;
2
)
о
с
т
а
в
л
е
н
н
ы
й
п
о
к
и´
н
у
т
ы
й
-
´
*
-
у
т
с
а
ñ
г
а
й
а
к
а
р
м
а
н
(
в
с
к
л
а
д
.
к
е
н
а
б
е
д
р
е
н
н
о
й
п
о
в
я
з
к
и
)
.
*
*
у
т
с
а
д
а
й
а
а
д
´
*
*
у
т
с
а
н
н
а
1
)
ч
р
е
з
м
е´
р
н
ы
й
;
2
)
,
´
´
,
´
с
и´
л
ь
н
ы
й
э
н
е
р
г
и´
ч
н
ы
й
;
3
)
в
о
з
б
у
ж
д
ё
н
н
ы
й
´
´
в
з
в
о
л
н
о
в
а
н
н
ы
й
;
~
с
о
о
б
щ
*
а
т
ь
и
л
и
.
´
´
´
п
р
о
я
в
л
я
т
ь
э
н
е´
р
г
и
ю
;
с
т
и
м
у
л
и´
р
о
в
а
т
ь
,
´
*
*
у
т
с
а
р
г
а
й
а
1
)
о
с
т
а
в
л
е´
н
и
е
.
´
´
´
п
о
к
и
д
а
н
и
е
;
2
)
п
о
д
а
р
о
к
-
*
*
у
т
с
а
р
д
ж
а
н
а
й
а
1
)
о
с
т
а
в
л
е´
.
´
´
,
н
и
е
п
о
к
и
д
а
н
и
е
;
2
)
п
р
е
д
о
с
т
а
в
л
е´
н
и
е
-
,
´
*
*
у
т
с
а
в
а
п
р
а
з
д
н
и
ч
н
ы
й
о
ж
и
в
л
ё
н
.
´
´
~
;
н
ы
й
п
р
а
з
д
н
и
ч
н
о
е
о
ж
и
в
л
е´
н
и
е
-
´
*
*
у
т
с
а
в
а
к
р
ī
ā
в
а
1
)
п
р
а
з
,
´
´
д
н
и
ч
н
о
е
п
р
е
д
с
т
а
в
л
е´
н
и
е
;
2
)
п
р
а
з
д
н
е
с
т
в
о
.
´
´
т
о
р
ж
е
с
т
в
о
;
в
е
с
е´
л
ь
е
~
´
´
*
*
у
т
с
а
в
а
й
а
1
)
п
р
а
з
д
н
и
к
;
´
´
´
,
´
у
с
т
р
а
и
в
а
т
ь
о
т
м
е
ч
а
т
ь
п
р
а
з
д
н
и
к
;
-
´
2
)
п
и
р
;
п
р
и
ё
м
;
*
~
т
о
р
ж
е´
с
т
.
´
в
е
н
н
ы
й
п
р
и
ё
м
;
3
)
к
а
р
н
а
в
а
л
.
*
*
у
т
с
а
в
а
ш
р
ī
й
э
н
с
м
*
*
.
.
*
*
у
т
с
а
в
ā
к
ā
р
а
й
э
н
н
а
р
е
ч
.
´
´
,
´
т
о
р
ж
е´
с
т
в
е
н
н
о
в
п
р
а
з
д
н
и
ч
н
о
й
о
б
с
т
а
н
о
в
к
е
-
´
*
*
у
т
с
а
в
ā
к
ā
р
ī
т
о
р
ж
е´
с
т
в
е
н
.
´
н
ы
й
п
р
а
з
д
н
и
к
- 12


පාදකයා утпāдакайа м. производи´´-

тель; созда´телчь, творе´´ц.

පාදනය утпāданайа произво´дство,

созда´ние; ~ කරනවා производи´´ть, созда-

ва´ть.

පාදය утпāдайа см. පාදනය.

සවය утпрасавайа мед. або´рт.

ාසනය утпрāсанайа 1) броса´ние,

бросо´к´; 2) насме´´ччка; осмея´ние; ~ කරන

වා а) броса´ть (в кого-л.); б) насмеха´ться.

´ ෂාව утпрƏкšāва 1) приме´´р,

поясне´´ ние; иллюстра´ция; 2) сравне´´ ние;

мета´фюра; 3) иро´ния.

ලවනය утплаванайа пры´ганчье (на

что-л. или через что-л.).

ල утпхулла 1) расцве´´тший; цве-

ту´щий; 2) увели´´чившийся в обьёме; 3)

опу´хший; разду´вшийся.

- තත утйакта 1) подбро´шенный

вверх; 2) оста´вленный, поки´´нутый.

-සංගය утсаñгайа карма´н (в склад-

ке набедренной повязки).

සදය утсадайа ад.

සන утсанна 1) чрезме´´рный; 2)

си´´льный, энерги´´чный; 3) возбуж´дённый,

взволно´ванный; ~ කරනවා сообща´ть или

проявля´ть эне´´ ргию; стимули´´ровать.

සගය утсаргайа 1) оставле´´ние,

покида´ние; 2) пода´рок´.

සජනය утсарджанайа 1) оставле´-

ние, покида´ние; 2) предоставле´´ ние.

සව утсава пра´здничный, оживлён-

ный; ~ ය пра´здничное оживле´´ние.

සව ඩාව утсава крīḋāва 1) пра´з-

дничное представле´´ние; 2) пра´зднество,

тор жество´ ; весе´´лье.

සවය утсавайа 1) пра´здник´; ~ පව

වනවා устра´ивать, отмеча´ть пра´здник´;

2) пир; приём;  ළ ගැ ~ торже´´ст-

венный приём; 3) карнава´л.

සවය утсавашрīйэн см. 

සවාකාරය.

සවාකාරය утсавāкāрайэн нареч.

торже´´ственно, в пра´здничной обстано´вке.

සවාකා утсавāкāрī торже´´ствен-

ный пра´здник .