-
*
*
1
.
.
´
,
´
*
*
у
н
у
н
е
с
о
в
е
р
ш
е´
н
н
ы
й
д
е
ф
е´
к
т
н
ы
й
.
´
.
*
*
у
н
у
н
м
е
с
т
д
р
у
г
д
р
у
г
а
.
´
´
*
*
у
н
п
р
у
в
а
у
т
р
е
н
н
я
я
з
а
р
я
.
´
.
.
*
*
у
н
м
е
с
т
п
р
е
н
е
б
р
о
т
о
н
и´
.
´
.
*
*
*
у
н
д
а
м
е
с
т
о
н
,
о
н
а
.
´
.
*
*
*
у
н
д
у
р
а
й
ā
м
к
р
ы
с
а
-
´
´
*
*
*
у
н
н
а
т
а
1
)
в
ы
с
о
к
и
й
,
в
о
з
в
ы
ш
е
н
-
´
´
н
ы
й
;
2
)
в
ы
с
о
к
о
п
о
с
т
а
в
л
е
н
н
ы
й
;
3
)
н
а
д
м
е´
н
.
´
,
н
ы
й
в
ы
с
о
к
о
м
е´
р
н
ы
й
-
´
*
*
*
*
у
н
н
а
т
а
т
ā
в
а
1
)
в
ы
с
о
т
а
,
в
о
з
,
´
´
´
´
´
´
в
ы
ш
е´
н
и
е
;
2
)
в
ы
с
о
к
о
е
п
о
л
ю
ж
е´
н
и
е
;
з
в
а
н
и
е
.
´
,
с
а
н
т
и´
т
у
л
-
´
*
*
*
у
н
н
а
т
а
л
ī
л
ā
в
а
д
о
с
т
о
и
н
.
´
´
´
;
с
т
в
о
ч
у
в
с
т
в
о
с
о
б
с
т
в
е
н
н
о
г
о
д
о
с
т
о
и
н
с
т
в
а
-
´
*
*
*
у
н
н
а
т
ā
ñ
ш
а
й
а
в
ы
с
о
т
а
(
г
р
а
.
.
.
ф
и
к
а
и
т
п
)
-
´
.
*
*
*
у
н
н
а
т
ā
к
ā
р
а
в
е
л
и
ч
е
с
т
в
е
н
´
´
´
н
ы
й
п
о
л
н
ы
й
ч
у
в
с
т
в
а
с
о
б
с
т
в
*
н
н
о
г
о
д
о
с
-
.
´
т
о
и
н
с
т
в
а
-
*
*
у
н
н
а
т
а
н
а
т
а
н
е
р
´
в
н
ы
й
,
к
´
´
,
´
л
е´
б
л
ю
*
щ
и
й
с
я
в
о
л
н
и´
с
т
ы
й
;
~
д
в
и´
*
-
´
г
а
т
ь
с
я
в
в
е
р
х
и
в
н
и
з
,
к
о
л
е
б
а
т
ь
с
я
,
в
о
л
н
о
.
´
в
а
т
ь
с
я
-
*
*
*
*
у
н
н
а
т
ā
н
а
т
а
т
ā
в
а
в
о
л
.
´
´
´
н
и´
с
т
о
с
т
ь
;
в
о
л
н
о
о
б
р
а
з
н
о
е
д
в
и
ж
е´
н
и
е
´
´
*
*
*
у
н
н
а
т
и
и
а
1
)
в
ы
с
о
т
а
,
в
о
з
в
ы
-
.
´
´
´
´
´
ш
е
н
н
о
с
т
ь
;
2
)
в
ы
с
о
к
о
е
п
ю
л
ю
ж
е´
н
и
е
;
з
в
а
н
и
е
*
*
у
н
н
а
й
а
н
а
й
а
1
)
п
о
д
ь
ё
м
,
.
´
´
п
о
д
н
и
м
а
н
и
е
;
2
)
о
б
с
у
ж
´
д
е´
н
и
е
.
´
´
*
*
у
н
н
ā
д
а
и
а
в
ы
с
о
к
и
й
з
в
у
к
.
.
*
*
*
*
1
у
н
н
ā
н
с
Ə
м
е
с
т
в
е
ж
л
.
о
н
-
´
.
*
*
1
1
у
н
н
ā
н
с
Ə
м
1
)
б
у
д
д
и
й
.
´
´
´
´
´
с
к
и
й
м
о
н
а
х
-
2
*
ч
е
л
о
в
е´
к
в
ы
с
о
к
о
г
о
з
в
а
н
и
я
-
.
´
*
*
*
у
н
м
а
т
т
а
б
е
з
у
м
н
ы
й
,
с
у
м
а
с
-
´
´
´
ш
е
д
ш
и
й
*
~
п
с
и
х
и
а
т
р
и´
ч
е
с
к
а
я
б
п
л
ь
.
´
н
и
ц
а
.
.
*
*
*
у
н
м
а
т
т
а
к
а
с
м
*
*
-
.
*
*
у
н
м
а
т
т
а
к
а
и
ā
м
с
у
м
а
с
.
´
ш
е´
д
ш
и
й
*
*
у
н
м
а
т
т
а
к
ñ
г
ā
р
а
и
а
с
у
-
.
´
м
а
с
ш
е´
д
ш
и
й
д
о
м
´
*
*
*
н
м
а
т
т
а
т
ā
в
а
б
е
з
у
м
и
е
,
.
´
с
у
м
а
с
ш
е
с
т
в
и
е
.
´
*
*
у
н
м
а
т
т
а
й
ā
с
м
*
*
.
о
*
- 1


න уну несоверше´´нный, дефе´´ктный. .

න унун мест. друг дру´га.

නාරැව унпрува у´тренняя заря´.

 ун мест. пренебр. от ඩව они´´.

දෑ унда мест. он, она´.

 රයා ундурайā м. кры´са.

නත унната 1) высо´кий, возвы´шен-

ный; 2) высокопоста´вленный; 3) надме´´н-

ный, высокоме´´рный.

නතතාව уннататāва 1) высота´, воз-

выше´´ние;´ 2) высо´кое полюж´е´´ние; зва´ние,

сан, ти´´тул.

නතලාව уннаталīлāва досто´ин-

ство; чу´вство со´бственного досто´инства.

නතාංශය уннатāñшайа высота´ (гра-

фика и т. п.).

. නතාකාර уннатāкāра вели´чествен-

ный по´лный чу´вства со´бств нного дос-

то´инства.

නතානත уннатаната нер´вный, к-

ле´´блющийся, волни´´стый; ~ වනවා дви´´

гаться вверх и вниз, колеба´ться, волно-

ва´ться.

නතානතතාව уннатāнататāва вол-

ни´´стость; волнообра´зное движе´´ние.

නය уннатииа 1) высота´, возвы´-

шенность;´ 2) высо´кое пюлюж´е´´ние; зва´ние.

නයනය уннайанайа 1) подьём,

поднима´ние; 2) обсуж´де´´ние.

නාදය уннāдаиа высо´кий звук´.

නා 1 уннāнсƏ мест. вежл.

он.

නා 11 уннāнсƏ м. 1) будди´й-

ский мона´х- 2 челове´´к´ высо´кого зва´ния.

මත унматта безу´мный, . сумас-

ше´дший ~ ශාලාව психиатри´´ческ´ая бпль-

ни´ца.

මතක унматтака см. මත.

මතකයා унматтакаиā м. сумас-

ше´´дший.

මතකාගාරය унматтакñгāраиа су-

м асше´´дший дом.

ම තතාව нматтатāва безу´ мие,

сумасше´ствие.

මතය´ා унматтайā см. මත

කයා.

о