*
*
*
´
´
1
*
*
*
у
п
а
н
а
г
а
р
а
й
а
1
)
п
р
и´
г
о
р
о
д
-
.
´
´
-
´
1
2
)
г
о
р
о
д
с
п
у
т
н
и
к
´
,
´
´
1
*
*
у
п
а
н
а
т
а
п
р
и
б
л
и´
з
и
в
ш
и
й
с
я
б
л
и´
з
-
.
1
к
и
й
.
.
.
1
*
*
у
п
а
н
а
й
а
с
м
*
*
´
´
1
*
*
*
у
п
а
н
а
й
а
н
а
й
а
ц
е
р
е
м
о
н
и
п
´
´
´
´
´
´
1
в
в
е
д
е´
н
и
я
в
д
о
л
ж
н
о
с
т
ь
;
п
о
с
в
я
щ
е´
н
и
е
;
~
*
.
´
´
´
´
1
в
в
о
д
и´
т
ь
в
д
о
л
ж
н
о
с
т
ь
;
п
о
с
в
я
щ
а
т
ь
´
1
*
*
у
п
а
н
ā
а
г
а
м
а
п
о
б
о
ч
н
а
я
,
в
т
о
-
.
´
´
1
р
о
с
т
е
п
е´
н
н
а
я
и
н
т
р
и´
г
а
(
в
п
ь
е
с
е
)
-
´
,
´
.
-
1
*
*
у
п
а
н
а
д
а
м
н
г
а
р
м
о
н
и
п
с
о
з
в
у
.
1
ч
и
е
.
´
´
´
1
*
*
у
п
а
н
а
м
а
й
а
и´
м
я
;
п
р
о
з
в
и
щ
е
´
´
1
*
*
у
п
а
н
ā
х
а
й
а
п
о
с
т
о
я
н
н
в
я
н
е´
н
а
-
.
1
в
и
с
т
ь
´
´
*
*
*
у
п
а
н
и
д
х
ā
н
а
й
а
з
а
л
о
г
-
з
а
к
-
´
*
л
а
д
*
´
.
*
*
*
*
у
п
а
н
и
д
х
и
й
а
с
м
*
*
*
.
´
´
*
*
*
у
п
а
н
и
ш
*
р
а
й
а
1
)
п
р
и
ч
и´
н
а
;
н
е
-
.
´
´
*
о
б
х
о
д
и´
м
о
с
т
ь
;
2
)
с
ч
а
с
т
ь
е
´
*
*
*
у
п
а
н
и
ш
*
р
и
т
а
о
б
ь
е
д
и
н
ё
н
н
ы
й
-
.
*
с
о
е
д
и
н
ё
н
н
ы
й
´
´
*
*
*
*
*
у
п
а
н
и
š
а
а
с
и
д
я
щ
и
й
р
я
*
.
´
*
д
о
м
п
л
и
в
б
л
и
з
и´
´
´
´
*
*
*
*
у
п
а
н
и
š
*
к
а
р
а
й
а
1
)
ш
о
с
с
е´
*
.
´
*
2
)
у
л
и
ц
а
.
*
*
-
у
п
а
н
и
š
*
к
р
а
м
а
а
й
а
с
м
*
.
*
*
.
*
*
*
у
п
а
н
и
с
а
н
н
а
о
м
*
*
*
*
.
´
*
*
*
у
п
а
н
и
т
а
1
)
в
в
е
д
ё
н
н
ы
й
в
д
о
л
ж
*
´
´
´
*
н
ю
с
т
ь
и
л
и
в
о
в
л
а
д
е´
н
и
е
-
п
о
с
в
я
щ
ё
н
н
ы
й
-
.
´
*
2
)
д
о
с
т
а
в
л
е
н
н
ы
й
´
.
*
*
у
п
а
н
и
й
а
м
ā
н
а
в
в
о
д
и´
м
ы
й
в
´
´
´
´
´
*
д
о
л
ж
н
о
с
т
ь
и
л
и
в
о
в
л
а
д
е´
н
и
е
;
п
о
с
в
я
щ
а
е
-
.
м
ы
й
´
´
*
*
*
у
п
а
н
р
о
д
и´
в
ш
и
й
с
я
,
п
о
я
в
и´
в
ш
и
й
с
п
-
~
н
а
с
в
е
т
;
~
с
у
щ
е
с
т
в
о
´
´
´
,
´
´
в
а
т
ь
н
е
д
о
л
г
о
п
о
г
и
б
а
т
ь
в
з
а
р
о
д
ы
ш
е
-
~
´
´
´
д
е
н
ь
р
о
ж
д
е´
н
и
п
´
~
р
о
д
и
н
к
а
,
р
о
*
.
´
´
д
и
м
о
е
п
я
т
н
о
´
*
*
у
п
а
н
й
ā
с
а
1
)
в
с
т
у
п
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
*
~
´
´
´
´
в
в
о
д
н
ы
й
;
2
)
н
а
с
т
а
в
и
т
е
л
ь
н
ы
й
-
.
´
´
н
а
ч
и
н
а
т
ь
г
о
в
о
р
и
т
ь
´
*
*
*
у
п
а
н
й
ā
с
а
й
а
1
)
в
с
т
у
п
л
е´
н
и
е
,
´
´
´
;
´
в
в
е
д
е´
н
и
е
*
2
)
з
а
я
в
л
е´
н
и
е
;
п
р
е
д
л
ю
ж
е´
н
и
е
*
පන ා


1 පනගරය´ упанагарайа 1) при´´город-

1 2) го´род-спу´тник´.

1 ´ පනත упаната прибли´´зившийся, бли´´з-

1 кий .

1 පනය упанайа см. පනයනය. .

1 පනයනය´ упанайанайа церемо´нип

1 введе´´ния в до´лж´ность;´ посвяще´´ние;´ ~ ක

1 රනවා вводи´´ть в до´лж´ность; посвяща´ть.

1 පනාඩගම упанāḋагама побо´чная, вто-

1 ростепе´´нная интри´´га (в пьесе).

1- පනාද упанада мн. гармо´нип, созву´-

1 чие.

1 පනාමය упанамайа и´´мя;´ про´звище.

1 පනාහය упанāхайа постоя´ннвя не´´на-

1 висть.

පධානය упанидхāнайа зало´г- зак´-

ла´д

පය упанидхийа см. පධානය´ .

පශය упанишрайа 1) причи´´на;´ не-

обходи´´мость; 2) сча´стье.

පත упанишрита обьединённый-´

соединённый.

පෂණ упаниšаṅṅа сидя´щий ря´

дом пли вблизи´´.

පකර´ය´ упаниšкарайа 1) шоссе´´

2) у´лица.

. -පකමණය упаниšкрамаṅайа см

පකරය.

පසන упанисанна ом. පෂ

ණ.

පත упанита 1) введённый в до´лж

нюсть или во владе´´ние-´ посвящённый-´

2) доста´ вленный.

. පයමාන упанийамāна вводи´´мый в

до´лж´ность или во владе´´ние;´ посвяща´е-

м ый.

ප упан роди´´вшийся, появи´´вшийсп

на~свет; ~ ගම මැ යනවා существо-

ва´ть недо´лго, погиба´ть в заро´дыше-´ ~ දව

ස день рожде´´нип´ ~ ලපය ро´динк´а, ро

ди´мое пятно´.

පනාස упанйāса 1) вступи´´тельный

вво´дный;´ 2) настави´тельный-´ ~ කරනවා

начина´ть говори´ть.

පනාසය упанйāсайа 1) вступле´´ние,

введе´´ ние; 2) заявле´´ ние; предлюж´е´´ ние