3
5
*
´
´
*
*
*
у
п
а
ш
*
а
*
й
а
й
а
п
р
е
д
м
е´
с
т
ь
я
,
о
к
*
.
´
р
е´
с
т
н
о
с
т
и
,
-
*
*
у
п
а
ш
*
ā
н
т
а
у
м
и
р
о
т
в
о
р
ё
н
н
ы
й
,
´
´
у
с
п
о
к
о
е
н
н
ы
й
*
~
у
м
и
р
о
т
в
о
р
я
т
ь
.
´
у
с
п
о
к
а
и
в
а
т
ь
,
´
´
-
*
*
*
у
п
а
ш
ā
н
т
и
й
а
с
п
о
к
о
й
с
т
в
и
е
.
´
´
б
е
з
м
п
т
е´
ж
н
о
с
т
ь
.
´
´
´
*
*
*
у
п
а
ш
*
ī
р
š
*
а
и
а
п
о
д
з
а
г
о
л
о
в
о
к
-
´
*
*
у
п
а
ш
ō
б
х
и
т
а
1
)
у
к
р
а
ш
е
н
´
´
´
´
,
н
ы
й
к
р
а
с
и
в
ы
й
-
2
)
п
о
д
х
о
д
я
щ
и
й
,
и
д
у
ш
и
й
.
(
к
л
и
ц
у
)
.
.
*
*
у
п
а
с
а
г
а
о
м
*
*
-
*
*
у
п
а
с
а
ñ
к
р
а
м
а
а
й
а
п
р
и
.
´
´
´
б
л
и
ж
е´
н
и
е
,
п
о
д
х
о
д
*
*
у
п
а
с
а
ñ
к
ш
*
Ə
п
а
й
а
1
)
к
о
н
-
.
´
´
с
п
е´
к
т
´
2
)
а
б
с
т
р
а
к
ц
и
я
.
.
*
*
у
п
а
с
а
н
с
м
*
*
´
´
*
*
у
п
а
с
а
н
н
а
п
р
и
б
л
и
з
и
в
ш
и
й
с
п
-
.
´
´
б
л
и
ж
а
й
ш
и
й
´
*
*
*
у
п
а
с
а
н
н
а
т
ā
в
а
б
л
и
з
о
с
т
ь
,
.
´
с
о
с
е´
д
с
т
в
о
.
.
*
у
п
а
с
а
п
а
н
с
м
*
*
.
*
*
у
п
а
с
а
м
а
н
а
й
а
с
м
*
*
.
-
.
*
*
у
п
а
с
а
м
п
а
д
а
в
а
о
у
д
д
п
о
с
.
´
-
´
в
п
щ
е´
н
и
е
в
д
у
х
о
в
н
ы
й
с
а
н
*
*
у
п
а
с
а
м
п
а
н
н
а
1
)
п
о
с
в
*
*
ц
ё
н
-
о
н
ы
й
(
в
д
у
х
в
н
ы
й
с
а
н
)
;
2
)
п
р
и
н
е
с
ё
н
н
ы
й
в
´
ж
*
е´
р
т
в
у
.
.
*
*
у
п
а
с
а
р
а
с
м
*
*
´
*
*
у
п
а
с
а
р
а
й
а
1
)
п
р
и
б
л
и
ж
е´
н
и
е
,
.
´
´
´
п
о
д
х
о
д
-
2
)
с
о
в
о
к
у
п
л
е´
н
и
е
-
.
*
*
у
п
а
с
а
р
г
а
й
а
1
)
*
р
а
м
п
р
и
.
´
´
´
´
,
´
´
´
с
т
а
в
к
а
-
2
)
з
н
а
к
п
р
и´
з
н
а
к
;
3
)
н
е
с
ч
а
с
т
ь
е
.
´
*
*
*
у
п
а
с
а
н
т
а
с
м
.
*
*
*
´
*
*
෋
у
п
а
с
у
р
й
а
к
а
й
а
с
в
е
т
я
щ
и
й
с
я
.
´
´
´
к
р
у
*
о
к
о
л
о
с
о
л
н
ц
а
.
.
-
-
*
у
п
а
с
т
а
м
б
х
а
с
м
*
*
*
´
~
*
у
п
а
с
т
а
м
б
х
а
к
а
п
о
м
о
г
а
ю
щ
и
й
,
.
´
´
´
п
о
д
д
е´
р
ж
и
в
а
ю
щ
и
й
´
~
п
о
м
о
г
а
т
ь
.
*
*
у
п
а
с
т
а
м
б
х
а
к
а
й
ā
м
п
о
-
.
´
´
м
о
щ
н
и
к
´
*
*
у
п
а
с
т
а
м
б
х
а
н
а
й
а
п
о
м
о
*
ц
ь
,
.
´
´
´
п
о
д
д
е´
р
ж
к
а
.
´
*
*
*
у
п
а
с
т
а
м
б
х
а
й
а
с
м
*
*
.
´
35 පත


පශලය´ упаша йайа предме´´стья, ок

ре´´стности.

- පශාත упашāнта умиротворённый,

успоко´енный ~ කරනවා умиротворя´ть,

успока´ивать.

- පශාය´ упашāнтийа споко´йствие,

безмпте´´ ж´ность.

පෂය´ упашīрšаиа подзаголо´вок´.

පශත упашōбхита 1) укра´шен-

ный, краси´вый-´ 2) подходя´щий, иду´ший

(к лицу) .

පසග упасага ом. පසගය.

පසංකමණය упасаñкрамаṅайа при-

ближ´е´´ние, подхо´д.

පසංපය упасаñкшƏпайа 1) кон-

спе´´ кт´ 2) абстра´кция.

පස упасан см. පසන.

පසන упасанна прибли´зившийсп-´

ближ´а´йший.

පසනතාව упасаннатāва бли´зость,

сосе´´дств о.

පසප упасапан см. පසපන.

පසමනය упасаманайа см. පශම

නය.

පසපදාව упасампадава оудд. пос-

впще´´ние в -духо´вный сан.

පසපන упасампанна 1) посв цён-

ный (в духовный сан); 2) принесённый в

же´´ртву

පසර упасара см. පවාර.

පසරය упасарайа 1) приближе´´ние,

подхо´д- 2) совок´упле´´ние.

පසගය упасаргайа 1) рам. при-

ста´вк´а- 2) знак´, при´´знак´;´ 3) несча´стье.

පසා´ ත упасанта см . පශාත.

පසය෋කය упасурйакайа светя´щийся

к´ру о´ коло со´лнца.

- - පතභ упастамбха см. පතභක.

~ පතභක упастамбхака помога´ющий,

подде´´рж´ивающий´ ~ වනවා помога´ть.

පතභකයා упастамбхакайā м. по-

мо´щник´.

පතභනය упастамбханайа по´мо ць,

подде´´ рж´к´а .

පතභය´ упастамбхайа см. පත

භනය´ .