-
*
,
´
*
*
у
п
а
с
т
х
ā
н
а
п
р
и
с
л
у
ж
и
в
а
ю
щ
и
й
´
~
´
о
б
с
л
у
ж
и
в
а
ю
ш
*
и
й
;
а
)
с
л
у
ж
и´
т
ь
,
´
´
´
´
о
б
с
л
у
ж
и
в
а
т
ь
;
б
)
п
р
и
н
и
м
а
т
ь
;
р
а
з
в
л
е
к
а
т
ь
.
(
г
о
с
т
е
й
)
-
´
*
*
у
п
а
с
т
х
ā
н
а
й
а
о
б
с
л
у
ж
и
в
а
.
´
,
н
и
е
у
с
л
у
г
и
-
´
*
*
у
п
а
с
т
х
ā
н
а
г
ā
р
а
й
а
у
б
е´
.
´
ж
и
щ
е
,
п
р
и
ю
т
-
´
*
*
у
п
а
с
т
х
ā
й
а
к
а
п
р
и
с
л
у
ж
и
в
а
ю
-
´
~
´
´
,
щ
и
й
с
л
у
ж
а
щ
и
й
;
п
р
и
с
л
у
ж
и
.
´
в
а
т
ь
,
с
л
у
ж
и´
т
ь
-
*
*
у
п
а
с
т
х
ā
й
а
к
а
к
а
м
а
о
б
.
´
´
с
л
у
ж
и
в
а
н
и
е
-
.
´
-
*
*
у
п
а
с
т
х
ā
й
а
к
а
й
ā
м
1
)
с
л
у
.
´
´
´
г
а
;
2
)
д
ь
я
к
о
н
-
.
*
*
у
п
а
с
т
х
ā
й
и
к
ā
в
а
ж
1
)
с
л
у
.
´
´
´
´
´
ж
а
н
к
а
;
2
)
с
а
н
и
т
а
р
к
а
;
м
е
д
и
ц
и´
н
с
к
а
п
с
е
с
т
р
а
,
´
*
*
у
п
а
с
т
х
и
т
а
п
р
и
б
л
и´
з
и
в
ш
и
й
с
я
-
,
´
´
´
п
о
д
о
ш
е´
д
ш
и
й
;
~
п
о
д
х
о
д
и´
т
ь
п
р
и
.
´
´
б
л
и
ж
а
т
ь
с
я
.
.
*
*
у
п
а
х
а
р
а
а
с
м
*
*
.
´
*
*
*
у
п
а
х
а
с
и
т
а
й
а
с
м
е
х
.
´
*
*
у
п
а
х
ā
с
а
й
а
о
с
м
е
я
н
и
е
-
´
*
*
у
п
а
х
ā
с
й
а
с
м
е
х
о
т
в
о
р
н
ы
й
,
н
е
.
´
л
е´
п
ы
й
.
.
*
у
п
а
с
м
*
-
,
´
´
*
*
у
п
ā
к
х
й
ā
н
а
й
а
р
а
с
с
к
а
з
п
о
.
´
в
е
с
т
в
о
в
а
н
и
е
-
´
*
*
у
п
ā
г
а
т
а
1
)
п
р
и
б
ы
в
ш
и
й
;
п
р
и
.
´
´
´
´
е´
х
а
в
ш
и
й
;
п
р
и
ш
е´
д
ш
и
й
;
2
)
с
л
у
ч
и´
в
ш
и
й
с
я
´
´
*
*
у
п
ā
г
а
м
а
п
р
и
б
ы
т
и
е
;
п
р
и
е´
з
д
;
.
´
п
р
и
х
о
д
.
´
´
.
*
*
у
п
ā
г
у
р
у
м
с
о
в
ё
т
н
и
к
´
´
*
*
у
п
ā
ñ
г
а
я
в
л
я
ю
щ
и
й
с
я
ч
а
с
т
ь
ю
и
л
и
-
´
.
-
´
ф
и
л
и
а
л
о
м
(
ч
е
г
о
л
)
;
н
е
з
н
а
ч
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
,
в
т
о
.
´
р
о
с
т
е
п
е´
н
н
ы
й
´
*
*
у
п
а
ñ
г
а
й
а
в
т
о
р
о
с
т
е
п
е´
н
н
а
я
.
´
.
-
ч
а
с
т
ь
к
а
к
о
г
о
л
п
р
е
д
м
е´
т
а
-
*
*
у
п
ā
ñ
г
а
с
*
т
р
а
й
а
в
т
о
р
о
с
т
е
.
´
´
п
е´
н
н
о
е
п
р
а
в
и
л
о
´
´
.
*
*
*
у
п
а
в
ā
р
й
а
й
ā
м
п
о
м
о
щ
н
и
к
.
´
´
´
у
ч
и´
т
е
л
я
;
м
л
а
д
ш
и
й
у
ч
и´
т
е
л
ь
-
´
´
,
´
*
*
у
п
ā
д
а
к
š
*
а
1
)
л
о
в
к
и
й
и
с
к
у
с
*
.
´
´
н
ы
й
;
2
)
х
и´
т
р
ы
й
*
-
´
*
*
у
п
ā
д
а
к
š
*
а
к
а
м
а
1
)
л
ю
в
*
.
´
´
´
´
,
к
о
с
т
ь
и
с
к
у
с
н
о
с
т
ь
;
2
)
х
и´
т
р
о
с
т
ь
*
පථ ා -


පථාන упастхāна прислу´живающий,

обслу´ живаюший; ~ කරනවා а) служи´´ть,

обслу´живать; б) принима´ть; развлек´а´ть

(гостей) .

පථානය упастхāнайа обслу´ жива-

ние, услу´ги.

පථානාගාරය упастхāнагāрайа убе´´-

жище, прию´ т.

පථායක упастхāйака прислу´живаю-

щий, слу´ж´ащий; ~ කරනවා прислу´жи-

вать, служи´´ть.

පථායකකම упастхāйакакама об-

слу´ ж´ивание.

- පථාය´ කයා упастхāйакайā м. 1) слу-

га´;´ 2) дья´кон.

පථාකාව упастхāйикāва ж. 1) слу-

жа´нка; 2) санита´рка; медици´´нск´ап сестра´.

පත упастхита прибли´´зив шийся,

подоше´´дший;´ ~ වනවා подходи´´ть, при-

ближ´а´ться.

පහරණ упахараṅа см. පැහැරණ.

පහතය´ упахаситайа смех.

පහාසය упахāсайа осмея´ние.

පහාස упахāсйа смехотво´рный, не-

ле´´ пый .

පා упа см. පාය.

පාඛානය упāкхйāнайа расск´а´з, по-

вествова´ние.

පාගත упāгата 1) прибы´вший; при-

е´´х авший;´ прише´´дший; 2) случи´´вшийся.

පාගම упāгама прибы´ тие; прие´´зд;

прих о´д.

පරැ упāгуру м. совё´тник´.

පාංග упāñга явля´ющийся ча´стью или

филиа´лом (чего-л.); незначи´´тельный, вто-

ростепе´´нный.

පාංගය упаñгайа второстепе´´нная

часть какого-л. предме´´та .

පාංගසය упāñгас трайа второсте-

пе´´нное пра´вило.

පාවාය යා упавāрйайā м. помо´щник´

учи´´теля; мла´дший учи´´тель.

පාදෂ упāдакšа 1) ло´вкий, иск´у´с-

ный;´ 2) хи´´трый.

පාද ෂකම упāдакšакама 1) лю´в-

кость, иск´у´сность;´ 2) хи´´трость.