*
*
,
´
*
*
*
у
с
а
с
т
х
ā
н
и
к
а
н
е
б
е´
с
н
ь
й
б
п
*
.
´
´
*
ж
е´
с
т
в
е
н
н
ы
й
.
´
,
´
*
*
*
у
с
ā
в
а
у
с
и´
л
и
е
н
а
п
р
я
ж
е´
н
и
е
´
´
*
*
у
с
ā
в
и
й
а
з
д
а
н
и
е
и
л
и
з
а
л
с
у
д
а
;
.
´
*
~
а
р
б
и
т
р
а
ж
-
´
*
*
*
у
с
и
г
а
н
в
а
н
а
в
ā
п
р
о
в
о
ц
и´
.
´
р
о
в
а
т
ь
,
п
ю
д
с
т
р
е
к
а
т
ь
.
*
*
у
с
и
т
а
с
м
*
*
.
.
´
*
*
у
с
и
р
а
а
й
а
м
а
г
н
и´
т
-
´
.
*
*
у
с
у
к
ā
р
а
й
а
м
м
а
с
т
е
р
п
о
и
з
.
´
т
о
т
о
в
л
е´
н
и
ю
с
т
р
е
л
.
´
*
*
у
с
у
н
о
т
р
е´
з
а
н
н
ы
й
*
*
у
с
у
н
м
у
л
и
с
к
о
р
е
н
ё
н
н
ы
й
;
~
.
´
и
с
к
о
р
е
н
я
т
ь
-
´
´
*
*
у
с
у
р
у
в
а
в
ы
р
а
ж
е´
н
и
е
,
п
р
о
и
з
н
е
с
е´
.
´
н
и
е
;
з
а
я
в
л
е´
н
и
е
*
*
у
с
у
л
а
н
а
в
ā
п
о
д
д
е´
р
ж
и
в
а
т
ь
,
´
´
´
п
о
д
п
и
р
а
т
ь
;
*
~
з
а
н
и
м
а
т
ь
-
´
´
´
п
е´
р
в
о
е
м
е´
с
т
о
;
~
з
а
н
и
м
а
т
ь
п
о
.
´
л
о
ж
е´
н
и
е
-
.
.
*
*
у
с
у
л
у
в
и
с
у
л
у
м
н
п
а
р
н
с
о
.
´
´
.
ч
е
т
г
л
у
п
о
с
т
и
и
н
е
л
е´
п
о
с
т
и
-
´
*
*
у
с
у
в
а
н
а
в
ā
п
о
д
н
и
м
а
т
ь
;
п
о
в
ы
.
´
ш
а
т
ь
-
´
´
*
*
*
у
с
п
л
и
й
а
у
с
и´
л
и
е
,
н
а
п
р
я
ж
е´
.
н
и
е
´
´
*
*
у
с
в
ы
с
о
к
и
й
;
п
о
д
н
п
т
ы
й
;
~
-
´
´
´
´
п
ю
д
н
и
м
а
т
ь
;
п
о
в
ы
ш
а
т
ь
;
~
п
*
о
в
ы
ш
а
´
´
´
т
ь
с
я
*
п
о
д
н
и
м
а
т
ь
с
я
´
~
ඩ
г
р
о
м
к
и
й
з
в
у
к
;
.
´
~
т
р
о
м
к
о
´
,
´
*
*
*
у
с
к
а
м
а
в
ы
с
о
т
а
в
ы
ш
и
н
а
;
в
о
з
-
.
´
в
ы
ш
е
н
*
о
с
т
ь
´
´
´
´
*
*
у
с
к
*
т
а
1
)
в
ы
с
о
к
а
я
б
а
ш
*
н
я
;
.
´
2
)
к
о
л
о
к
о
л
ь
н
я
.
´
,
´
.
*
*
у
с
т
ä
н
н
а
п
л
о
с
к
о
г
о
р
ь
е
п
л
а
т
о
´
.
~
у
с
м
у
р
у
т
ā
в
а
м
е
д
с
к
о
п
л
е´
н
и
е
.
´
г
а
з
о
в
.
´
´
*
*
*
у
с
р
а
й
а
л
у
ч
с
в
е´
т
а
-
,
´
*
*
у
с
с
а
н
а
в
ā
п
о
д
н
и
м
а
т
ь
п
о
в
ы
.
´
ш
а
т
ь
.
´
´
.
*
*
у
с
с
ā
м
1
)
к
о
р
ш
*
у
н
;
2
)
я
с
т
р
е
б
.
´
*
*
у
с
с
ā
в
а
р
о
с
а
.
.
*
*
у
х
а
с
м
*
*
.
´
*
*
у
х
а
л
в
ы
с
о
к
и
й
.
´
´
´
*
*
у
х
а
в
к
а
м
а
в
ы
с
о
т
а
,
в
ы
ш
и
н
а
.
´
´
л
´
.
л
~
у
х
а
л
ā
м
в
ы
с
о
к
и
й
ч
е
о
в
е´
к
හ ලා


සථාක усастхāника небе´´сньй, бп

ж´е´´ ственный.

සාව усāва уси´´лие, напряже´´ние.

සාය усāвийа зда´ние или зал суда´;

රැ ~ арбитра´ж.

 ගවනවා уси ганванавā провоци´´-

ровать, пюдстрека´ть.

ත усита см. සාව.

රණය усираṅайа магни´´т.

කාරය усукāрайа м. ма´стер по из-

тотовле´´нию стрел.

ස усун отре´´занный.

 усунмул искоренённый; ~ කර

නවා искореня´ть.

රැව усурува выраже´´ние, произнесе´´-

ние; заявле´´ние.

සලනවා усуланавā подде´р живать,

подпира´ть;´ ප ළ වැ ථානය ~ занима´ть

пе´´рвое ме´´сто; තවය ~ занима´ть по-

ложе´´ние.

සල усулувисулу мн. парн. со-

чет. глу´пости и неле´´пости.

වනවා усуванавā поднима´ть; повы-

ша´ть.

සාළ ය усплийа уси´´лие, напряже´´-

ние.

 ус высо´кий; по´днптый; ~ කරනවා

пюднима´ть;´ повыша´ть; ~ වනවා повыша´-

ться поднима´ться´ ~ හඩ гро´мкий звук´;

~ හ тро´мко.

කම ускама высота´, вышина´; воз-

вы´ шен ость.

කාත уск та 1) высо´к´ая ба´шня;´

2) колоко´льня.

. තැන устäнна плоского´рье, плато´.

~රැතාව усмурутāва мед. скопле´´ние

га´зов .

රය´ усрайа луч све´´та.

සනවා уссанавā поднима´ть, повы-

ша´ть.

සා уссā м. 1) ко´ршун; 2) я´стреб.

සාව уссāва роса´.

හ уха см. ස.

හ ухал высо´кий.

හකම ухавк´ама высота´, вышина´.

~හලා ухаллā м. высо´кий челове´´к´.