1
.
´
.
*
*
*
у
р
у
м
а
с
м
н
с
в
и
н
и´
н
а
.
.
*
*
*
у
р
у
м
ā
л
у
с
м
*
*
*
´
.
.
*
*
*
у
р
у
м
ī
й
а
м
з
о
о
л
с
у
м
ч
а
т
а
я
.
´
к
р
ы
с
а
.
.
*
*
*
у
р
у
й
у
г
а
й
а
м
н
б
ё
д
р
а
.
*
*
*
у
р
у
й
у
г
а
л
а
й
а
с
м
*
*
*
.
-
´
´
´
*
*
*
п
р
у
в
а
1
)
б
е
д
р
о
;
2
)
н
е
п
л
о
д
о
р
о
д
.
´
н
а
я
п
о
ч
в
а
.
´
*
*
*
у
р
у
в
э
н
а
в
ā
п
о
р
т
и
т
ь
с
я
-
´
.
*
*
*
у
р
у
с
т
а
м
б
х
а
й
а
м
е
д
и´
ш
и
.
а
с
-
*
*
*
у
р
у
х
а
н
д
э
н
а
в
ā
с
в
и
.
´
´
´
,
´
с
т
е´
т
ь
д
а
в
а
т
ь
с
в
и
с
т
о
к
.
´
´
´
´
*
*
*
п
р
у
х
а
м
а
с
в
и
н
а
я
к
о
ж
а
.
.
*
*
*
*
р
у
х
а
л
а
с
м
*
*
*
´
´
´
*
*
*
у
р
а
1
)
в
о
л
о
с
,
ш
е
р
с
т
и´
н
к
а
;
2
)
.
´
´
´
´
в
о
л
о
с
ы
м
е´
ж
д
у
б
р
о
в
я
м
и
´
´
*
*
*
у
р
а
м
а
й
а
1
)
ш
е
р
с
т
я
н
о
й
;
.
´
´
´
2
)
с
д
е´
л
а
п
*
ы
й
и
з
ш
е´
р
с
т
и
и
л
и
в
о
л
о
с
.
.
*
*
*
у
р
а
р
ō
м
а
с
м
*
*
*
.
´
*
*
*
у
р
ā
й
у
в
а
о
д
е
я
л
о
;
п
л
е
д
.
.
*
*
*
у
р
ā
й
у
в
ā
м
к
о
з
ё
л
´
,
*
*
*
ඩ
у
р
д
д
х
а
в
е´
р
х
н
и
й
н
а
х
о
д
я
щ
и
й
с
я
.
´
с
в
е´
р
х
у
.
.
*
*
у
р
д
д
х
в
а
с
м
*
*
ඩ
*
*
*
у
р
д
д
х
в
а
к
а
т
х
а
д
ā
*
.
´
.
х
а
й
а
м
е
д
л
а
р
и
н
г
и´
т
*
*
*
ඵ
у
р
д
д
х
в
а
к
а
т
х
а
*
.
´
.
д
в
ā
р
а
й
а
а
н
а
т
н
а
д
г
о
р
т
а
н
н
ы
й
х
р
я
щ
-
*
*
*
*
р
д
д
х
в
а
к
а
т
х
а
й
а
т
о
р
.
´
´
т
а
н
ь
;
т
л
о
т
к
а
´
*
*
*
у
р
д
д
х
в
а
к
ā
й
а
в
е´
р
х
н
я
я
ч
а
с
т
ь
.
´
т
е´
л
а
-
´
*
*
*
у
р
д
д
х
в
а
г
а
т
а
1
)
п
о
д
н
я
в
ш
и
й
.
-
´
,
с
я
в
з
о
б
р
а
в
ш
и
й
с
п
(
к
у
д
а
л
)
;
~
-
´
´
´
п
о
д
н
и
м
а
т
ь
с
п
,
в
з
б
и
р
а
т
ь
с
я
;
2
)
в
ы
с
о
к
о
п
о
с
т
а
в
.
л
е
н
н
ы
й
*
*
*
у
р
д
д
х
в
а
г
а
т
и
й
а
1
)
п
о
д
ь
ё
м
;
.
´
´
´
в
о
с
х
о
ж
д
е´
н
и
е
;
2
)
в
ы
с
о
к
о
е
п
о
л
о
ж
е´
н
и
е
.
´
*
*
*
у
р
д
д
х
в
а
д
ж
*
ā
н
у
в
а
б
е
д
р
о
*
*
*
ඩ
у
р
д
д
х
в
а
т
в
а
м
ā
н
а
*
.
,
´
´
к
а
й
а
и
з
м
е
р
е´
н
и
е
в
ы
с
о
т
ы
г
и
п
с
о
м
е´
т
р
и
я
-
´
*
*
*
у
р
д
д
х
в
а
т
в
а
й
а
в
о
з
в
ы
ш
е´
.
´
,
н
и
е
в
о
з
в
ы
ш
е
н
*
ю
с
т
ь
.
н
т
р
*
*
у
д
д
х
в
а
п
ā
а
а
й
а
р
е
л
1


රැම урумас мн. свини´´на.

රැමා урумāлу см. රැම.

රැයා урумīйа м. зоол. су´мчатая

к ры´ са .

රැගය уруйугайа мн. бёдра.

රැගලය уруйугалайа см. රැග

ය.

රැව прува 1) бедро´;´ 2) неплодоро´д-

ная по´чва.

රැවනවා урувэнавā по´ртиться.

රැතභය урустамбхайа мед. и´´ши-

ас .

රැහ දනවා уру хандэнавā сви-

сте´´ ть, дава´ть свисто´к´.

ර´ැහම прухама свина´я ко´ж´а.

රැහල рухала см. රැමව.

ණ урṅа 1) во´лос, шерсти´´нк´а; 2)

во´лосы ме´´ ж´ду бровя´ми.

ණමය урṅамайа 1) шерстяно´й;´

2) сде´´ла п ый из ше´´рсти или воло´с.

ණරම урṅарōма см. ණ.

ණාව урṅāйува одея´ло; плед.

ණාවා урṅāйувā м. козёл.

ඩ урддха ве´рхний, находя´щийся

све´´ рху.

ධව урддхва см. ඩ.

ධවකඨදාහය урддхвакаṅтхадā

хайа мед. ларинги´´т.

ධවකඨ ඵාරය урддх вакаṅтха

двāрайа анат. надгорта´нный хрящ.

ධවකඨය рддхвакаṅтхайа тор-

та´нь; т ло´тка.

ධවකාය урддхвакāйа ве´´ рхняя часть

те´´ ла .

ධවගත урддхвагата 1) подня´вший-

ся, взобра´вшийсп (куда-л.) ; ~ වනවා

поднима´тьсп, взбира´ться; 2) высокопоста´в-

ленный.

ධවග ය урддхвагатийа 1) подьём;

восхожде´´ние; 2) высо´кое положе´´ние.

ධවජාව урддхваджāнува бедро´.

ඩව වමානකය урддх ватвамāна

кайа измере´´ние высоты´, гипсоме´трия.

ධව වය урддх ватвайа возвыше´´-

ние, возвы´шен юсть.

ධවපාතනය урддхвапāтанайа рел.