*
-
*
*
и
р
д
ж
в
ā
л
а
м
б
а
п
е
р
п
е
н
д
и
к
у
.
´
,
´
´
,
´
*
л
я
р
н
ы
й
в
е
р
т
и
к
а
л
ь
н
ы
й
о
т
в
е´
с
н
ы
й
;
´
1
и
р
а
й
а
1
)
д
о
л
г
;
2
)
к
р
е´
п
о
с
т
ь
.
´
´
´
´
1
3
)
з
н
а
к
м
и´
н
у
с
а
;
м
и´
н
у
с
.
.
´
1
*
и
р
т
у
к
ā
л
а
й
а
с
м
.
´
´
1
и
р
т
у
в
а
в
р
е´
м
я
г
о
д
а
-
´
,
´
1
*
-
и
р
д
д
х
и
м
а
т
1
)
б
о
г
а
т
ы
й
с
о
с
т
о
я
-
´
´
1
т
е
л
ь
н
ы
й
-
2
)
о
б
л
а
д
а
ю
ц
и
й
с
в
е
р
х
ь
е
с
т
е´
с
т
в
е
н
.
´
*
*
о
й
с
и´
л
о
й
´
1
и
р
д
д
х
и
й
а
1
)
б
о
г
а
т
с
т
в
о
;
2
)
с
в
е
р
х
ь
*
.
´
´
1
е
с
т
е´
с
т
в
е
н
н
а
и
с
и´
л
а
´
´
*
и
р
š
а
б
х
а
н
а
и
л
у
ч
ш
и
й
,
о
т
л
и´
ч
н
ы
й
,
.
´
1
п
р
е
в
о
с
х
о
д
н
ы
й
.
´
*
*
හ
э
к
а
н
г
а
к
а
м
а
1
)
е
д
и
н
о
д
у
ш
и
е
,
.
´
´
*
с
о
г
л
а
с
и
е
´
2
)
с
о
г
л
а
с
о
в
а
н
*
о
с
т
ь
.
*
*
*
හ
э
к
а
н
г
а
т
ā
в
а
й
а
с
м
*
*
හ
*
*
.
.
*
ඵ
*
හ
э
к
а
н
г
а
й
а
с
м
*
*
*
හ
*
´
´
1
*
*
*
э
к
а
э
к
а
о
т
п
л
а
т
а
;
~
´
´
´
,
´
1
о
т
п
л
а
ч
и
в
а
т
ь
о
т
в
е
ч
а
т
ь
т
е
м
ж
е
с
а
м
ы
м
;
-
´
´
´
1
~
г
о
в
о
р
и´
т
ь
т
о
ж
е
с
а
м
о
е
,
о
т
в
е
.
´
´
1
ч
а
т
ь
т
е
м
ж
е
с
а
м
ы
м
,
´
´
1
*
*
э
к
а
а
с
о
с
т
о
я
щ
и
й
и
з
п
о
л
о
в
и´
н
ы
.
´
´
1
п
о
л
о
в
и´
н
н
ы
й
;
~
п
о
л
м
е´
с
п
ц
а
.
.
1
*
*
э
к
а
э
х
и
с
м
ඵ
´
´
*
ඵ
э
к
а
т
ä
н
н
а
х
о
д
я
щ
и
й
с
я
в
о
д
н
о
м
-
´
;
´
1
м
е´
с
т
е
~
а
)
д
о
б
а
в
л
я
т
ь
;
б
)
с
о
б
и
.
´
´
1
р
а
т
ь
;
о
б
ь
е
д
и
н
я
т
ь
-
,
-
1
ඵ
э
к
а
т
у
1
)
о
б
ь
е
д
и
н
ё
н
н
ы
й
с
о
е
д
и
н
ё
н
,
´
´
,
1
н
ы
й
с
о
б
р
а
н
н
ы
й
;
~
а
)
д
о
б
а
в
л
я
т
ь
´
´
;
´
´
´
1
п
р
и
б
а
в
л
я
т
ь
;
с
к
л
а
д
ы
в
а
т
ь
´
б
)
с
о
б
и
р
а
т
ь
-
~
-
´
,
´
1
о
б
ь
е
д
и
н
я
т
ь
с
я
с
о
б
и
р
а
т
ь
с
я
;
2
)
с
и
м
п
а
.
´
1
т
и
э
и´
р
у
ю
щ
и
й


ස වාලබ ирджвāламба перпендику-

ля´рный, вертик´а´льный, отве´´сный.

1 සෘණය ирṅайа 1) долг; 2) кре´´пость;

1 3) знак´ ми´´нуса;´ ми´´нус.

1 ´ සෘ කාලය ирту кāлайа см. සෘව.

1 සෘව иртува вре´´мя го´да.

1 සෘ -ම ирддхимат 1) бога´тый, состоя´-

1 тельный- 2) облада´ю ций сверх ьесте´´ствен-

ой си´´лой.

1 සෘය ирддхийа 1) бога´тство; 2) сверх ь

1 есте´´ ственнаи си´´ла.

සෘෂභ ирšабха наилу´чший, отли´´чный,

1 превосхо´дный.

ෘෘ .

කහකම экангакама 1) единоду´шие,

согла´сие´ 2) согласо´ван ость.

කහතාවය экангатāвайа см. කහකම

ඵකහය экангайа см. කහකම.

1 කටක экаṫэк´а отпла´та; ~ කරනවා

1 отпла´чивать, отвеча´ть тем ж´е са´мым;

1~  යනවා говори´´ть то´ же са´мое, отве-

1 ча´ть тем же са´мым.

1 කඩ экаḋа состоя´щий из полови´´ны,

1 полови´´нный; ~ මස полме´´спца.

1 කණ экаṅэхи см. ඵකණ.

ඵකතැ экатäн находя´щийся в одно´м

1 ме´´сте; ~ කරනවා а) добавля´ть; б) соби-

1 ра´ть; обьединя´ть.

1 - ඵක экату 1) обьединённый, соединён-

1 ный, со´бранный; ~ කරනවා а) добавля´ть,

1 прибавля´ть; ск´ла´дывать;´ б) собира´ть-´ ~ 

1 වනවා обьединя´ться, собира´ться; 2) симпа-

1 тиэи´´ рующий.