*
1
*
.
-
´
.
´
*
*
*
э
к
а
т
у
к
ā
р
а
и
ā
м
с
о
у
ч
а
с
т
.
´
´
,
´
н
и
к
с
о
ю
з
н
и
к
´
*
*
*
*
э
к
а
т
у
*
к
и
р
и
м
а
1
)
д
о
б
а
в
л
е´
н
и
е
,
.
´
´
.
п
р
и
б
а
в
л
е´
н
и
е
´
2
)
м
а
т
с
л
ю
ж
е´
н
и
е
.
´
´
.
ඵ
э
к
а
т
у
*
в
с
х
о
д
н
ь
й
,
п
о
х
о
ж
и
й
´
´
´
*
*
1
э
к
а
т
1
)
и
м
е´
ю
ш
и
й
о
д
н
о
з
н
а
ч
е´
-
.
´
´
´
´
´
н
и
е
-
о
д
н
о
з
н
а
ч
н
ы
й
;
2
)
п
о
л
ю
ж
и
т
е
л
ь
н
ы
й
´
.
*
*
1
1
э
к
а
т
н
а
р
е
ч
1
)
в
с
т
о
р
о
н
е´
-
2
)
в
.
´
с
т
о
р
о
н
у
.
.
´
ඵ
э
к
а
д
э
х
а
с
м
*
*
-
´
´
*
*
*
э
к
а
н
и
н
н
ā
д
а
и
а
н
е
п
р
е
р
ы
в
.
н
ы
й
ш
у
м
´
´
*
*
*
*
э
к
а
п
а
м
а
а
о
д
и
н
а
к
о
в
о
й
с
т
е
п
е
-
.
´
,
н
и
р
а
в
н
ы
й
ඵ
*
э
к
а
п
а
х
а
р
а
*
а
с
м
.
*
*
*
*
.
´
´
ඵ
э
к
а
п
а
о
д
ю
н
о
г
и
й
-
´
.
*
(
)
э
к
а
п
ā
р
а
а
(
м
а
)
н
а
р
е
ч
е
д
и
.
´
´
´
,
´
н
ы
м
у
д
а
р
о
м
с
р
а
з
у
ж
е
,
н
е
м
е´
д
л
е
н
н
о
.
.
ඵ
э
к
а
п
ä
х
ä
р
а
а
с
м
*
*
´
.
*
*
*
э
к
а
п
и
й
а
н
з
о
о
л
о
д
н
о
с
т
в
о
р
ч
а
-
т
ы
й
ඵ
э
к
а
п
и
и
а
н
с
и
п
п
и
й
а
о
д
н
ю
*
.
´
´
с
т
в
о
р
ч
а
т
а
я
р
а
к
о
в
и
н
а
´
´
*
*
э
к
а
б
а
н
д
у
п
о
д
о
б
н
ы
й
,
п
ю
х
о
ж
и
й
,
.
´
с
х
о
ж
и
й
´
*
*
э
к
а
б
а
с
а
г
р
а
м
*
е
д
и´
н
с
т
в
е
н
*
ю
е
.
´
ч
и
с
л
ю
´
´
´
*
*
э
к
а
м
а
1
)
е
д
и
н
с
т
в
е
н
н
ы
й
´
2
)
т
о
т
ж
е
.
´
с
а
м
ы
й
-
´
´
´
*
*
э
к
а
м
а
к
а
м
а
е
д
и
н
с
т
в
о
-
т
о
ж
д
е
с
т
.
в
о
.
.
*
*
ද
э
к
а
м
а
к
у
д
у
с
м
*
*
´
*
*
*
э
к
а
м
а
т
и
к
а
е
д
и
н
о
д
у
ш
н
ы
й
´
~
.
´
´
е
д
и
н
о
д
у
ш
ю
е
м
н
е´
н
и
е
*
*
э
к
а
м
а
т
и
к
а
т
в
а
и
а
е
д
и
п
ю
*
.
´
´
д
у
ш
и
е
;
с
о
л
и
д
а
р
н
о
с
т
ь
´
-
*
*
э
к
а
м
у
т
у
е
д
и
*
ю
д
у
ш
н
ы
й
,
с
о
г
л
а
*
-
´
´
,
´
ш
а
ю
ш
и
й
с
я
с
о
*
л
а
с
н
ы
й
-
~
*
*
о
б
ь
е
д
и
´
´
-
´
н
я
т
ь
п
р
и
м
и
р
я
т
ь
*
~
с
п
г
л
а
ш
*
а
т
ь
с
п
,
.
´
д
а
в
а
т
ь
с
о
г
л
´
с
и
е
´
*
*
э
к
а
м
у
т
у
к
а
м
а
е
д
и
*
ю
д
у
ш
и
е
,
.
´
с
о
г
л
а
с
и
е
.
´
´
.
*
*
э
к
а
*
а
н
а
р
е
ч
в
т
о
в
р
е´
м
*
,
т
о
г
д
а
´
ඵ
э
к
а
*
а
с
а
с
о
б
р
а
н
н
ы
й
,
п
р
и
в
е
д
ё
н
*
.
´
´
н
ы
й
в
п
о
р
я
д
о
к
.
´
´
´
*
*
э
к
а
*
ā
о
д
и
н
ю
к
и
й
-
е
д
и
н
с
т
в
е
н
н
ы
й
-
1
п
*
*
к
в
г
*
*
с
к
*
р
*
с
с
к
*
с
*
*
1


කකාරය´ා экатукāраиā м. соуча´ст-.

ник´, сою´ зник´.

කම экатукирима 1) добавле´´ние,

прибавле´ние´ 2) мат. слюж´е´´ние.

. ඵක экатув схо´днь й, похо´жий.

ක 1 экат 1) име´´юший одно´ значе´´-

ние-´ однозна´чный;´ 2) полюж´и´тельный.

ක 11 экат нареч. 1) в стороне´´- 2) в

сто´рону .

ඵකදහ эк´адэха см. කහ.

කනාදය´ эканиннāдаиа непреры´ в-

ный шум.

කපමණ экапамаṅа одина´ковой сте´пе-

ни, ра´вный.

ඵකපහරට экапахараṫа см. කපාරට

ඵකපා эк´апа од юно´гий.

කපාරට(ම) экапāраṫа(ма) нареч. еди´-

ным уда´ром, сра´зу ж´е, неме´´дленно.

ඵකපැහැරට экапäхäраṫа см. කපාරට.

කය экапийан зоол. одноство´рча-

тый

ඵකයය экапииансиппийа одню

ство´рчатая ра´ковина.

කබ экабанду подо´бный, пюхо´жий,

схо´жий.

කබස экабаса грам еди´´нствен юе

числю´.

කම экама 1) еди´нственный´ 2) то´т ж´е

са´мый.

කමකම экамакама еди´нство- то´ж´дест-

во .

කමද экамакуду см. කම.

කමක экаматика единоду´шный´ ~

අනමතය единоду´ш юе мне´´ние.

කමකවය экаматикатваиа едипю

ду´шие; солида´рность.

- කම экамуту едиюду´шный, согла

ша´юшийся, со ла´сный-´ ~ කරනවා обьеди-

ня´ть- примиря´ть ~ වනවා спглаша´тьсп,

дава´ть согл´сие.

කමකම экамутукама еди юду´шие,

согла´сие.

කල эка а нареч. в то вре´´м , тогда´.

ඵකලස эка аса со´бранный, приведён

ный в поря´док´.

කලා эка ā одиню´кий-´ еди´нственный.

1п квгෘ ск -р сск с