*
*
*
*
*
*
-
1
*
-
´
´
*
*
э
к
у
н
н
а
о
д
и´
н
м
ё
н
ь
ш
е
,
б
е
з
о
д
н
о
.
´
´
´
´
т
о
;
~
д
в
а
д
ц
а
т
ь
м
и´
н
у
с
о
д
и´
н
.
.
´
ඵ
э
к
у
р
у
т
у
п
а
а
с
м
*
-
´
´
*
*
э
к
у
р
у
т
у
в
а
к
а
р
м
а
н
(
о
б
р
а
з
у
е
.
м
ы
й
с
к
л
а
д
к
о
й
о
д
е
ж
д
ы
н
а
п
о
я
с
е
)
-
.
*
*
(
)
э
к
э
э
х
и
(
м
а
)
н
а
р
е
ч
н
е
.
´
´
м
е
д
л
е
н
*
о
,
с
р
а
з
у
ж
е
,
´
.
*
*
э
к
э
л
*
Ə
н
а
р
е
ч
п
р
я
м
о
п
ю
.
´
´
п
р
п
м
о
й
л
и´
н
и
и
.
´
.
-
ඵ
*
э
к
п
л
а
с
а
ч
и
с
л
о
д
и´
н
н
а
д
ц
а
т
ь
.
.
*
*
*
э
к
п
л
п
с
о
с
н
о
т
*
*
*
-
´
*
*
э
к
п
*
п
с
в
э
н
и
о
д
и´
н
н
а
д
.
ц
а
т
ы
й
-
~
;
´
.
´
*
э
к
ч
и
с
л
о
д
и´
н
*
а
)
о
б
ь
е
´
´
´
´
,
´
д
и
н
я
т
ь
с
о
е
д
и
н
я
т
ь
,
с
в
я
з
ы
в
а
т
ь
;
б
)
с
о
б
и
р
а
т
ь
-
,
´
;
´
в
м
е´
с
т
е
~
с
о
е
д
и
н
я
т
ь
с
я
о
б
ь
е
д
и
.
´
н
я
т
ь
с
п
.
´
*
*
*
э
к
к
а
п
о
с
л
е
л
о
г
с
,
в
м
е´
с
т
е
с
´
´
.
*
*
э
к
к
а
л
а
1
в
р
е´
м
я
и
л
и
п
е
р
ч
о
д
в
.
´
´
.
´
п
р
о
ш
л
о
м
;
2
*
н
а
р
е
ч
о
д
н
а
ж
д
ы
´
-
ඵ
э
к
к
ā
с
у
с
о
б
р
а
н
н
ы
й
;
~
.
´
с
о
б
и
р
а
т
ь
-
´
.
*
*
э
к
к
э
н
ā
м
е
с
т
о
д
и´
н
(
о
ч
е
л
о
-
´
´
´
в
е
к
е
)
;
~
*
*
к
а
ж
д
ы
й
,
о
д
и
н
з
а
д
р
у
.
´
г
и
м
-
*
*
*
э
к
к
э
*
и
п
и
а
п
о
с
л
е
л
о
г
н
а
.
´
п
р
о
т
и
в
.
*
*
э
к
к
п
м
а
м
е
с
т
в
с
е
,
в
е
с
ь
,
в
с
я
,
.
в
с
ё
.
´
ඵ
э
к
к
ō
с
о
ю
з
и´
л
и
.
*
*
э
к
т
а
р
ā
о
п
р
е
д
е
л
ё
н
н
ы
й
-
´
*
э
к
т
а
л
а
й
а
1
)
о
д
п
о
с
т
о
р
о
н
н
и
й
б
а
.
´
.
´
р
а
б
а
н
;
2
)
п
е
р
е
н
с
о
г
л
а
с
и
е
´
´
´
´
-
*
*
э
к
д
э
т
а
с
и
с
т
е´
м
а
,
у
с
т
р
о
й
с
т
в
о
;
.
´
м
е´
т
о
д
.
´
´
*
э
к
б
а
н
д
у
с
х
о
д
н
ы
й
,
п
о
х
о
ж
и
й
-
´
*
*
*
*
э
к
б
ä
н
д
и
с
о
е
д
и
н
ё
н
н
ы
й
,
с
в
я
з
а
н
.
н
ы
й
-
´
´
*
*
*
*
э
к
р
ä
с
с
о
б
р
а
н
н
ы
й
;
~
с
о
-
´
´
,
´
б
и
р
а
т
ь
к
о
н
ц
е
н
т
р
и´
р
о
в
а
т
ь
;
~
с
о
б
и
.
´
´
р
а
т
ь
с
я
;
~
к
о
н
ц
е
н
т
р
а
ц
и
я
.
.
-
*
э
к
р
п
к
с
м
*
*
´
´
´
.
.
ඵ
э
к
в
а
1
н
а
р
е
ч
в
м
е´
с
т
е
,
с
о
в
м
е´
с
т
*
ю
;
.
.
2
п
о
с
л
е
л
о
г
с
,
в
м
´
с
т
е
с
.
а
´
д
*
э
к
в
а
а
о
и´
н
р
з
-
´
*
1
э
к
в
а
н
1
н
е
п
р
е
р
ы
в
н
ы
й
-
п
ю
ක - 1


 экун на оди´´н мё´ньше, без одно-

то´; ~ ස два´дцать ми´´нус оди´´н.

ඵරැපට эк´урутупаṫа см. රැව.

කරැව экуруту ва к´арма´н (образуе-

мый складкой одежды на поясе).

කණ(ම) экэṅэхи(ма) нареч. не-

ме´длен о, сра´зу же.

ක экэл Ə нареч. пря´мо, пю

прпмо´й ли´´нии.

-ඵකා ළ ස экпласа числ. оди´´ннадцать.

කා ළා экплпс осн. от කා ළ ස.

කා ළාව экп псвэни оди´´ннад-

цатый.

 эк´ числ. оди´´н; ~ කරනවා а) обье-

диня´ть, соединя´ть, свя´зывать;´ б) собира´ть

вме´´сте; ~ වනවා соединя´ться, обьеди-

ня´тьсп.

ක экка послелог с, вме´´сте с.

කල эккала 1. вре´´ мя или перч´од в

про´шлом; 2 нареч. одна´ж´ды.

-ඵකා эккāсу со´бранный; ~ කරනවා

собира´ть.

කනා эккэнā мест. оди´´н (о чело-

веке); ~ කනා ка´ж´дый, оди´н за дру-

ги´ м.

කළ ට эккэ ипиṫа послелог на-

про´тив.

කාම эккпма мест. все, весь, вся,

всё.

ඵක эккō союз и´´ли.

තරා эктарā определённый.

ංතලය экталайа 1) одпосторо´нний ба-

раба´н; 2) перен. согла´сие.

- දත эк´дэта систе´´ма, устро´йство;´

ме´´ тод.

බ экбанду схо´дный, похо´жий.

බැ экбäнди соединённый, свя´зан-

ный.

  экрäс со´бранный;´ ~ කරනවා со-

бира´ть, концентри´´ровать;´ ~ වනවා соби-

ра´ться; ~  ම концентра´ция.

- රා экрпк см.  .

ඵව эква 1. нареч. вме´´сте, совме´´ст ю;´

2. послелог с, вм´сте с.

වට экваṫа оди´´н раз.

ව 1 экван 1 непреры´вный- пю-