4
о
*
*
*
*
*
*
*
*
-
´
´
.
ඵ
э
х
э
й
и
н
с
о
е
д
п
о
э
т
о
м
у
,
с
л
е´
д
о
.
в
а
т
е
л
ь
н
о
.
´
,
.
*
*
හ
э
х
Ə
н
а
р
е
ч
т
а
м
в
т
о
м
м
е´
с
т
е
´
ч
´
*
*
*
э
*
а
б
е´
л
ы
й
;
с
в
е´
т
л
ы
й
;
~
*
´
´
´
´
,
´
а
)
б
е
л
и´
т
ь
о
т
б
е´
л
и
в
а
т
ь
;
б
)
о
ч
и
щ
а
т
ь
з
е
р
н
о
.
´
т
о
´
ш
е
л
у
х
и´
.
´
.
*
*
*
э
л
а
д
э
н
а
ж
к
о
р
о
в
а
´
,
´
*
*
э
*
а
н
а
в
а
1
)
б
р
о
с
а
т
ь
к
и
д
а
т
ь
,
.
.
´
´
ш
в
ы
р
я
т
ь
-
2
)
р
а
с
с
т
и
л
а
т
ь
(
с
к
а
т
е
р
т
ь
и
т
п
.
)
.
´
´
*
*
*
э
л
а
м
б
а
в
а
н
а
в
ā
п
ю
б
у
ж
д
а
т
ь
´
*
*
*
*
*
э
*
а
м
б
э
н
а
в
ā
п
о
д
х
о
д
и´
т
ь
,
п
р
и
*
.
´
´
´
б
л
и
ж
а
т
ь
с
я
,
д
о
с
т
и
г
а
т
ь
.
´
-
´
ඵ
*
э
л
а
л
и
с
в
е´
т
л
о
к
о
р
и´
ч
н
е
в
ы
й
´
´
´
.
*
*
*
э
л
а
л
ī
ж
ж
е´
н
*
ц
и
н
а
с
о
с
в
е´
т
л
ю
й
.
´
к
о
ж
е
й
,
*
*
э
л
а
в
а
н
а
в
ā
1
)
г
н
а
т
ь
п
р
о
г
о
*
´
,
´
´
н
я
т
ь
*
2
)
в
ы
з
ы
в
а
т
ь
п
р
и
ч
и
н
я
т
ь
´
3
)
в
ы
д
в
и
*
´
и
´
г
а
т
ь
п
р
´
в
о
д
и´
т
ь
(
д
о
к
а
з
а
т
е
л
ь
с
т
в
а
)
-
#
´
´
´
~
п
р
е
с
л
е´
д
о
в
а
т
ь
;
~
п
о
б
у
ж
д
а
т
ь
,
.
´
´
´
с
к
л
о
н
я
т
ь
*
~
п
р
и
х
о
д
и´
т
ь
в
с
о
з
н
а
н
и
е
´
´
´
´
-
´
*
*
э
л
а
в
у
р
ā
с
в
е´
т
л
о
к
р
а
с
н
ы
й
;
р
о
з
о
-
.
в
ы
й
.
´
.
*
*
*
э
*
а
х
а
р
а
к
а
м
б
ы
к
.
´
.
*
*
*
э
л
а
х
а
р
а
к
ī
ж
к
о
р
о
в
а
-
.
*
*
*
(
)
э
л
а
х
а
р
а
к
(
м
а
с
)
м
н
г
о
.
´
в
я
д
и
н
а
´
*
*
*
э
*
ā
д
а
м
а
н
а
в
ā
б
р
о
с
а
т
ь
,
ш
в
ы
.
´
р
я
т
ь
.
´
´
.
.
-
*
*
*
1
э
*
и
м
н
п
о
э
т
с
п
л
о
ш
н
а
я
р
и
ф
м
а
´
´
*
*
*
1
1
э
*
и
о
т
к
р
ы
т
ы
й
,
д
о
с
т
у
п
н
*
й
-
~
-
´
´
´
а
)
о
ч
и
щ
а
т
ь
,
р
а
с
ч
и
щ
а
т
ь
-
б
*
в
ь
п
в
-
´
,
´
´
´
´
л
я
т
ь
в
ы
я
с
н
я
т
ь
-
п
ю
к
а
з
ы
в
а
т
ь
о
б
н
а
р
у
ж
и
´
´
в
а
т
ь
-
~
а
)
с
в
е
т
а
т
ь
;
б
)
с
т
а
н
о
в
и´
т
ь
с
п
.
´
´
и
з
в
е´
с
т
н
ы
м
,
п
б
н
а
р
у
ж
и
в
а
т
ь
с
я
´
´
*
*
*
э
*
*
и
д
а
р
а
в
о
б
н
а
р
у
ж
и
в
ш
и
й
с
я
,
´
´
´
´
с
т
а
в
*
и
й
я
в
н
ы
м
-
~
о
б
н
а
р
у
ж
и
в
а
т
ь
,
´
,
´
р
а
з
о
б
л
а
ч
а
т
ь
р
а
с
к
р
ы
в
а
т
ь
;
~
с
т
а
*
.
´
´
´
´
-
п
в
и
т
ь
с
п
и
з
в
е´
с
т
н
ы
м
,
р
а
с
к
р
ы
в
а
т
ь
с
я
.
´
´
´
*
*
*
э
*
и
п
т
а
п
о
р
о
г
;
с
т
у
п
е´
н
ь
к
а
.
.
т
п
*
э
л
и
а
т
а
с
м
ඵ
´
´
´
´
*
*
*
*
э
л
и
п
а
х
а
л
и
о
т
к
р
ы
т
ы
й
;
н
а
р
у
ж
*
.
н
ы
й
*
*
*
*
э
л
и
п
а
х
а
в
и
и
а
1
)
с
в
е
г
;
2
)
ч
и
с
*
.
´
´
´
т
о
т
а
;
п
о
р
я
д
о
к
.
´
*
*
*
э
л
и
п
а
н
а
д
н
е
в
*
о
й
с
в
е
т
.
т
´
,
´
.
*
~
э
*
и
п
и
а
н
а
р
е
ч
п
р
я
м
о
о
т
к
р
ы
о
4о ළ ප


ඵහ эхэйин соед. поэ´тому, сле´´до-

вательно.

හ эхƏ нареч. там, в том ме´´сте.

ළ э а бе´´лчый; све´´тлый; ~ කරනවා

а) бели´´ть, отбе´´ливать;´ б) очища´ть зерно´

от´ шелухи´´.

ළ දන эладэна ж. коро´ва.

ළනවා э анава 1) броса´ть, кида´ть,

швыря´ть- 2) расстила´ть (скатерть и т. п.).

ළඩවනවා эламбаванавā пюбуж´да´ть.

ළ නවා э амбэнавā подходи´´ть, при

ближ´а´ться, достига´ть.

ඵ ළ  элали све´´тло-кори´´чневый.

ළ элалī ж. ж´е´´нцина со све´´тлюй

ко´ жей .

ළ වනවා элаванавā 1) гнать, прого

ня´ть 2) вызыва´ть, причиня´ть´ 3) выдви

га´ть при´ води´´ть (доказательства)- # ප

 ~ пресле´´довать; ත ~ побуж´да´ть,

склоня´ть  ~ приходи´´ть в созна´ние.

ළවරා элавурā све´´тло-к´ра´сный;´ ро´зо-

вый.

ළ හරකා э ахарака м. бык´.

ළහර элахаракī ж. коро´ва.

ළහර (ම) элахарак(мас) мн. го-

вя´дина.

ළ ාදමනවා э āдаманавā броса´ть, швы

ря´ть.

- ළ 1 э и мн. поэт. сплошна´я ри´фма.

ළ 11 э и откры´тый, досту´пн й- ~

කරනවා а) очища´ть, расчища´ть-´ б вьпв-

ля´ть выясня´ть-´ пюка´зывать, обнару´жи-

вать- ~ වනවා а) света´ть; б) станови´´тьсп

изве´´ стным, пбнару´живаться.

ළ දර э идарав обнару´ж´ившийся,

ста´в ий я´вным-´ ~ කරනවා обнару´живать,

разоблача´ть, раскрыва´ть; ~ වනවා ста

- пви´тьсп изве´´стным, раск´рыва´ться.

ළ පත э ипта поро´г; ступе´´ньк´а.

ළ පත элипатта см. ඵ ළ පත.

ළ පහ ළ элипахали отк´ры´тый; нару´ж´

ный .

ළ පහ ළ ය элипахавииа 1) свег; 2) чис

тота´ ; поря´док´.

ළ පාන элипана днев о´й свет.

~ට э ипиṫа нареч. пря´мо, откры´то.