1
5
*
)
*
-
.
.
*
э
л
и
с
а
м
а
и
а
с
м
*
.
*
*
*
ද
э
л
и
х
а
н
д
а
й
ā
м
в
и
д
м
о
р
с
к
о
й
.
р
ы
б
ы
´
*
*
*
э
л
э
н
а
в
ā
1
)
п
р
и
л
а
ж
и
в
а
т
ь
с
я
;
.
´
´
п
р
и
с
о
е
д
и
н
я
т
ь
с
я
;
2
)
о
б
в
и
в
а
т
ь
с
п
.
´
´
.
*
*
ඵ
*
*
*
*
э
л
у
э
Ə
р
ā
м
к
о
з
и
й
п
а
с
т
у
х
.
´
.
*
*
ඵ
э
л
у
д
э
н
а
ж
*
к
о
з
а
л
´
,
´
п
*
ඵ
э
л
у
а
и
й
а
з
а
г
о
н
м
е
с
т
о
д
я
.
к
о
з
.
.
ඵ
ඵ
э
л
у
п
ā
л
а
и
ā
с
м
*
ඵ
ඵ
*
.
´
.
ඵ
ඵ
э
л
у
п
ä
и
й
ā
м
к
о
з
л
ё
*
о
к
.
´
.
*
*
ඵ
э
л
у
м
а
с
м
н
к
о
з
л
я
т
и
н
а
.
´
.
ඵ
ඵ
*
*
э
л
у
р
ä
с
а
а
с
т
р
*
*
в
е´
н
(
с
о
з
в
е
з
д
и
е
)
-
´
*
*
ඵ
э
*
у
в
а
1
)
э
л
у
(
д
р
е
в
н
и
й
с
и
н
г
а
л
ь
с
´
´
´
´
к
и
й
я
з
ы
к
)
;
2
)
к
о
р
н
и
э
л
у
в
с
о
в
р
е
м
е´
н
н
о
м
.
´
´
с
и
н
г
а
л
ь
с
к
о
м
я
з
ы
к
е´
.
.
ඵ
ඵ
э
л
у
в
ā
м
к
о
з
ё
л
.
´
*
*
ඵ
э
л
у
с
а
н
б
л
е´
я
н
и
е
к
о
з
.
.
*
э
л
э
м
б
а
с
м
*
.
´
.
*
*
*
э
л
э
м
б
ī
ж
*
к
о
б
ы
л
а
*
*
-
´
´
´
*
*
Ə
к
а
т
в
а
й
а
е
д
и´
н
с
т
в
о
;
т
о
ж
д
е
с
т
.
в
о
-
*
*
Ə
к
а
д
Ə
в
а
д
р
у
š
и
м
о
н
о
т
е
.
´
и
с
т
и´
ч
е
с
к
и
й
-
*
*
Ə
к
а
д
Ə
в
а
д
р
у
š
и
й
а
м
о
н
о
.
´
,
´
т
е
и´
з
м
е
д
и
*
о
б
б
ж
и
е
.
*
*
Ə
к
а
д
Ə
в
а
д
р
у
š
т
и
й
ā
м
.
´
м
о
н
о
т
е
и´
с
т
-
´
´
*
*
Ə
к
а
д
э
х
а
1
)
е
д
и´
н
с
т
в
е
н
н
ы
й
,
е
д
и´
´
´
´
´
´
н
ы
й
;
о
д
и
п
о
ч
н
ы
й
-
2
)
и
м
е´
ю
щ
и
й
к
р
а
с
и´
в
у
ю
.
´
ф
о
р
м
у
-
´
.
*
*
Ə
к
а
п
а
к
ш
а
й
ā
м
1
)
т
о
в
а
.
´
,
´
´
´
р
и
щ
,
к
о
л
л
е´
г
а
;
2
)
с
о
у
ч
а
с
т
н
и
к
с
о
ю
з
н
и
к
-
*
*
Ə
к
а
п
а
д
и
к
а
м
ā
р
г
а
й
а
т
р
о
.
´
п
а
.
.
с
п
*
Ə
к
а
а
м
*
.
´
´
*
*
Ə
к
а
п
ā
д
и
к
а
о
д
н
о
н
о
г
и
й
.
´
*
*
Ə
к
а
п
и
а
р
о
д
с
т
в
е
н
н
ы
й
.
´
*
*
*
Ə
к
а
п
и
а
т
ā
в
а
р
о
д
с
т
в
о
-
´
.
*
*
ඩ
Ə
к
а
п
и
д
х
ā
н
а
з
о
о
л
о
д
*
о
с
т
в
о
р
.
ч
а
т
ы
й
1 5 ) -


ළ සමය элисамаиа см. ළ සමකම.

ළ හදයා элихандайā м. вид морской

рыбы.

 ළ නවා элэнавā 1) прила´живаться;

присоединя´ться; 2) обвива´тьсп.

ඵ  රා элуэṅḋƏрā м. ко´зий пасту´х.

ඵදන элудэна ж. коза´.

ඵපය элупаṫṫийа заго´н, ме´сто для

коз .

ඵඵපාලයා элупāлаиā см. ඵඵ රා.

ඵඵපැයා элупäṫийā м. козлё ок´.

ඵම элумас мн. козля´тина.

ඵඵ ස элурäса астр. ве´´н (созвездие).

ඵව э ува 1) э´лу (древний сингальс-

кий язык); 2) ко´рни э´лу´ в совреме´´нном

синга´льском языке´´ .

ඵඵවා элувā м. козёл.

ඵස элусан бле´´яние коз.

 ළබ элэмба см.  ළ.

 ළ элэмбī ж. кобы´ла.


කවය Əкатвайа еди´´нство; то´ж´дест-

во .

කවදෘ ƏкадƏвадруšṫи моноте-

исти´´ ческий.

කවදෘය ƏкадƏвадруšṫийа моно-

теи´´зм, еди обб´жие.

කවදෘයා ƏкадƏвадруšтийā м.

монотеи´´ст.

කහ Əкадэха 1) еди´´нственный, еди´´-

ный;´ одипо´чный-´ 2) име´´ющий краси´´вую

фо´р му.

කපෂයා Əкапакшайā м. 1) това´-

рищ, колле´´га; 2) соуча´стник´, сою´ зник.

කපකමාගය Əкападикамāргайа тро-

па´ .

කපා Əкапа см. කපාක.

කපාක Əкапāдик´а одноно´гий.

කඩ Əкапиṅḋа ро´дственный.

කඩතාව Əкапиṅḋатāва родство´.

කඩාන Əкапидхāна зоол. од оство´р-

чатый.