.
´
*
*
*
Ə
н
и
с
ā
с
о
ю
з
п
о
э
т
о
м
у
.
´
´
*
*
*
ද
Ə
р
а
к
а
н
д
а
о
г
л
о
б
л
я
;
д
ы
ш
л
о
´
´
1
*
*
*
Ə
р
а
а
т
а
й
л
а
к
а
с
т
о
р
о
в
о
е
.
´
1
м
а
с
л
о
.
1
*
*
ද
Ə
р
ā
к
а
н
д
а
к
и
л
ь
(
с
у
д
н
а
)
.
.
1
*
*
ද
Ə
р
и
й
а
к
а
н
д
а
с
м
*
ද
´
´
-
*
*
*
Ə
р
и
й
а
л
1
о
т
н
о
с
я
щ
и
й
с
я
к
а
н
*
.
´
.
´
*
т
е´
н
н
а
м
-
2
а
н
т
е´
н
н
а
´
´
*
*
*
Ə
р
у
в
э
н
а
в
а
1
)
о
б
и
ж
а
т
ь
с
я
*
.
´
*
2
)
б
р
а
н
и
т
ь
с
я
´
.
*
*
*
Ə
в
ā
м
е
с
п
*
о
н
и
*
1
*
*
а
й
х
и
к
а
д
р
у
š
и
и
а
с
м
*
.
1
*
.
´
1
*
*
а
и
х
и
к
а
в
ā
д
а
и
а
с
е
к
у
л
я
р
ч
з
м
.
´
´
1
*
*
*
а
и
с
л
а
н
т
а
и
с
л
а
н
д
с
к
и
й
.
т
с
1
*
а
й
л
а
н
и
к
а
с
м
ඵ
.
1
´
.
*
*
*
а
й
с
л
а
н
т
и
к
а
й
ā
м
и
с
л
а
н
*
.
*
д
е
ц
´
´
´
´
в
о
л
н
о
в
а
т
ь
с
я
;
с
у
е
т
и
т
ь
с
я
*
2
)
в
ь
д
е
л
е´
н
и
е
и
з
.
´
´
в
и
с
к
о
в
с
л
о
н
а
.
´
*
д
ж
а
р
а
й
а
б
о
л
е´
з
н
ь
.
´
´
´
´
*
а
1
)
т
у
б
а
-
2
)
в
н
и
м
а
н
и
е
,
з
а
б
о
т
а
.
*
у
н
у
о
с
н
о
т
-
~
.
´
ද
(
ද
)
к
о
р
о
н
о
в
а
т
ь
´
-
*
*
у
н
у
п
ä
л
а
н
д
ī
м
а
к
о
р
о
н
а
-
.
ц
и
п
.
´
´
п
у
н
н
а
к
о
р
о
н
а
-
д
и
а
д
е´
м
а
.
´
.
п
у
м
ā
н
ā
м
п
е
л
и
к
а
н
.
´
.
*
у
в
ā
м
в
е
р
б
л
ю
д
-
.
с
п
у
о
н
о
т
~
.
´
´
,
(
)
д
е
р
ж
а
т
ь
п
а
р
и´
.
´
´
п
у
к
а
н
ч
и
й
а
п
о
д
п
р
у
т
а
,
´
´
´
п
у
в
а
1
)
п
а
р
и´
;
2
)
с
т
а
в
к
а
з
а
-
.
´
´
к
л
а
д
.
´
ඩ
(
)
*
а
(
п
а
н
а
й
а
)
с
м

සා Əнисā союз поэ´тому.

රකද Əраканда огло´бля; ды´шло.

1 රඩතල Əраṅḋатайла к´асто´ровое

1 ма´сло.

1 රාකද Əрāканда киль (судна).

1 යකද Əрийаканда см. රකද.

ය -Əрийал 1 относя´щийся к´ ан

те´´ннам- 2. анте´´нна.

රැවනවා Əрувэнава 1) обиж´а´ться

2) брани´ться.

වා Əвā месп . они´

1  කදෘය айхикадруšṫииа см

1  කවාදය.

1  කවාදය аихикавāдаиа секулярч´зм.

1  ලත аисланта исла´ндск´ий.

1  ලක айслантика см. ඵ

1 ලත.

 ලකයා айслантикайā м. исла´н

дец.

волнова´ться;´ суети´ться 2) вь деле´´ние из

виско´в слона´.

ඩජරය джарайа боле´´знь.

ඩට ṫа 1) туба´-´ 2) внима´ние, забо´та.

ඩ ṫуну осн. от ඩන- ~

පලදනවා (පලදවනවා) коронова´ть.

ඩපැල ම - ṫунупäландīма корона´-

цип .

ඩන пṫунна коро´на- диаде´´ма.

ඩමානා пṫумāнā м. пелика´н.

ඩවා ṫувā м. верблю´ д.

ඩ пṫṫу осн. от ඩව- ~ කරනවා

(අලනව, තබනවා) держа´ть пари´´.

ඩකය пṫ´ṫуканчийа подпру´та.

ඩව пṫṫува 1) пари´´; 2) ста´вк´а, за-

к´ла´ д.

ඩඩ (පනය´) ḋа (панайа) см. මව