*
*
*
*
1
´
п
б
и
н
а
к
а
м
а
п
р
а
в
и
л
ь
н
о
с
т
ь
,
.
´
у
м
е´
с
т
н
о
с
т
ь
.
,
.
п
б
б
а
н
а
р
е
ч
т
а
м
в
о
н
т
а
м
´
.
ඩ
п
б
б
а
а
н
а
р
е
ч
д
а
л
ь
ш
е
;
п
о
т
у
.
´
с
т
о
р
о
н
у
,
з
а
-
´
´
´
п
б
б
а
н
а
в
ā
1
)
в
с
т
а
в
л
я
т
ь
;
в
д
е´
.
´
´
л
ы
в
а
т
ь
;
2
)
у
п
а
к
о
в
ы
в
а
т
ь
(
в
я
и
*
и
к
)
.
.
э
п
б
б
х
и
с
м
´
.
п
м
а
р
и
о
с
н
о
т
-
~
.
´
´
´
´
с
т
р
о
и
т
ь
г
л
а
з
к
и
;
з
а
и´
г
р
ы
в
а
т
ь
.
´
п
м
а
р
и
й
а
з
а
и´
г
р
ы
в
а
н
и
е
.
´
п
м
п
ā
в
а
н
а
м
ё
к
.
´
´
´
1
п
й
а
р
у
ч
е´
й
;
п
о
т
о
к
.
´
.
1
1
п
й
а
м
е
с
т
т
о
т
;
т
а
;
т
о
-
´
п
й
а
н
а
в
ā
о
ч
и
щ
а
т
ь
(
с
н
и
м
а
я
к
о
.
.
.
,
ж
у
р
у
*
и
е
л
у
х
у
и
т
п
)
.
.
п
й
ā
м
е
с
т
т
о
т
(
о
ч
е
л
о
в
е
к
е
)
.
´
п
й
ā
к
ā
р
а
п
о
д
о
б
н
ы
й
.
.
п
й
а
с
м
-
;
´
´
п
р
а
й
а
1
)
с
е´
р
д
ц
е
;
2
)
т
р
у
д
ь
´
3
)
к
о
.
´
л
е´
н
и
.
´
´
п
р
а
л
а
б
о
л
ь
ш
о
й
;
о
г
р
о
м
н
ы
й
-
.
п
р
а
л
ō
с
у
к
а
р
у
в
а
м
ч
а
.
´
´
с
о
в
щ
и´
к
-
ඩ
п
р
а
л
ō
с
у
м
а
н
а
л
а
ц
и
ф
е
р
.
´
б
л
а
т
.
´
п
р
а
л
ō
с
у
в
а
ч
а
с
ы
-
´
п
р
а
в
а
н
а
в
ā
1
)
г
л
а
з
е´
т
ь
;
2
)
в
ы
.
´
с
о
в
ы
в
а
т
ь
.
´
п
р
а
в
а
б
а
л
а
н
а
в
ā
г
л
а
з
е´
т
ь
´
´
*
*
*
п
р
ä
н
д
и
б
л
е
с
т
я
ш
и
й
,
с
в
е
р
к
а
ю
щ
и
й
;
.
´
в
е
л
и
к
о
л
е´
п
н
ы
й
.
´
п
р
у
л
о
д
о
ч
н
ь
й
´
´
п
р
у
к
а
х
а
в
е´
р
х
н
и
й
к
р
а
й
б
о
р
т
а
.
´
л
о
д
к
и
.
´
´
.
п
р
у
к
ā
р
а
й
ā
м
л
о
д
о
ч
н
и
к
.
´
´
´
п
р
у
д
а
а
к
о
р
о
т
к
о
е
в
е
с
л
о
´
ඩ
п
р
у
п
и
л
а
в
а
1
)
п
о
д
в
е
с
н
а
я
.
´
´
´
´
;
´
´
´
к
о
й
к
а
2
)
к
о
р
о
т
к
о
е
в
е
с
л
о
;
к
о
р
м
о
в
о
е
в
е
с
л
о
.
´
´
п
р
у
в
а
л
о
д
к
а
.
.
ඩ
п
р
л
ō
с
у
в
а
с
м
.
´
´
´
,
´
п
л
а
г
у
в
а
к
о
ш
е
л
ё
к
б
у
м
а
ж
н
и
к
.
.
л
п
а
м
б
а
с
м
*
.
´
*
*
п
л
а
м
б
а
н
а
в
а
р
а
з
в
е
в
а
т
ь
с
я
´
,
´
*
*
п
л
а
м
б
у
в
и
с
я
щ
и
й
с
в
и
с
а
ю
щ
и
й
;
.
´
п
о
д
в
е´
ш
е
н
н
ы
й
ඩනා 1


ඩනාකම пбинакама пра´ вильность,

уме´´стность.

මබ пбба нареч. там, вон там.

ඩබට пббаṫа нареч. да´льше; по ту

сто´рону, за.

මබනවා пббанавā 1) вставля´ть;´ вде´´-

лывать;´ 2) упако´вывать (в яи ик).

මබ пббэхи см. මබ.

මම пмари осн. от මමය-´ ~ කරනවා

стро´ить гла´зк´и; заи´´грывать.

මමය пмарийа заи´´грывание.

මපාව пмпāва намёк´.

මය 1 пйа руче´´й; пото´к´.

මය 11 пйа мест. тот;´ та; то.

මයනවා пйанавā очища´ть (снимая ко-

журу, иелуху и т. п.).

මයා пйā мест. тот (о человеке).

මයාකාර пйāкāра подо´бный.

මයෑ пйа см. මයා.

මරය прайа 1) се´´рдце;´ 2) трудь;´ 3) ко-

ле´´ни.

මරල прала большо´й; огро´мный.

මරලකරැවා пралōсукарува м. ча-

совщи´´к´.

මරලමඩල пралōсуманḋала цифер-

бла´т .

මරලව пралōсува часы´ .

මරවනවා праванавā 1) глазе´´ть; 2) вы-

со´ вывать .

මරවාබලනවා правабаланавā глазе´´ть.

ම прäнди блестя´ший, сверка´ющий ;

великоле´´ пный .

මරැ пру ло´дочнь й.

මරැකහ прукаха ве´´рхний край бо´рта

ло´дки.

මරැකාරයා прукāрайā м. ло´дочник´.

මරැදඩ прудаṅḋа к´оро´ткое весло´.

ඩරැලාව прупила ва 1 ) подвесна´я

к´о´й к´а; 2) коро´ткое весло´ ; кормово´е весло´.

මරැව прува ло´дк´а.

ඩලව прлōсува см. මරලව.

මලව плагува кошелёк´, бума´ж´ник´.

මලබ пламба см. මල .

මල නවා пламбанава развева´ться.

මල пламбу вися´щий, свиса´ющий ;

подве´´ шенный.