.
.
л
п
и
м
п
и
й
ā
н
у
с
м
.
´
´
п
л
и
м
п
и
й
а
о
л
и
м
п
и´
й
с
к
и
й
.
´
п
л
ī
в
а
о
л
и´
в
к
о
в
ы
й
.
.
п
л
у
г
э
и
й
а
м
з
о
о
л
г
о
л
о
-
.
´
´
в
а
с
т
и
к
.
´
п
л
у
в
а
г
о
л
о
в
а
´
´
.
.
п
л
э
й
и
й
ā
м
з
о
о
л
р
ж
а
н
к
а
,
.
´
з
у
ё
к
.
´
п
л
м
ā
д
а
с
у
м
а
с
ш
ё
д
ш
и
й
-
.
п
л
м
ā
д
а
к
ā
р
а
й
а
м
с
у
м
а
.
´
с
ш
е´
д
ш
и
й
-
,
´
п
л
м
ā
д
а
й
а
с
у
м
а
с
ш
е´
с
т
в
и
е
б
е
.
´
з
у
м
и
е
.
.
п
л
в
а
р
а
с
а
н
а
с
м
ඩ
´
´
ඩ
ඩ
п
л
в
а
р
а
х
а
н
а
в
о
с
т
о
р
ж
е
н
н
ы
й
´
;
´
к
р
и
к
~
(
)
к
р
и
ч
а
т
ь
.
´
´
´
´
´
,
´
у
р
а
п
р
и
в
е´
т
с
т
в
о
в
а
т
ь
р
а
д
о
с
т
н
ы
м
и
к
р
и´
к
а
м
и
.
´
-
п
в
а
д
а
н
а
с
о
в
е´
т
-
´
п
в
а
н
а
в
ā
1
)
н
а
л
и
в
а
т
ь
;
н
а
п
о
л
.
´
´
´
н
я
т
ь
;
2
)
о
д
е
в
а
т
ь
.
´
п
в
а
п
а
л
у
ч
с
в
е´
т
а
´
´
´
*
п
в
а
с
п
и
й
э
с
а
о
г
о
р
о
ж
е
н
н
ы
й
.
´
´
у
ч
а
с
т
о
к
;
д
в
о
р
´
.
п
в
ā
о
с
н
о
т
;
~
с
о
-
.
´
в
е´
т
о
в
а
т
ь
´
п
в
ā
г
а
н
н
а
в
ā
о
д
е
в
а
т
ь
;
н
а
-
.
´
д
е
в
а
т
ь
.
.
п
в
ā
б
а
с
а
с
м
ඩ
.
´
п
в
ā
в
а
с
о
в
е´
т
-
´
п
в
ä
д
и
р
а
с
с
е´
я
н
н
ы
й
,
р
а
с
п
р
о
с
т
р
а
.
н
ё
н
н
ы
й
.
´
´
п
в
и
н
а
р
а
т
а
к
м
н
о
г
о
.
.
п
в
и
т
а
р
а
с
м
.
´
´
.
*
п
в
и
н
н
а
ж
в
е´
д
ь
м
а
,
к
о
л
д
у
н
ь
я
.
п
в
у
у
т
в
д
а
*
.
.
п
в
у
н
с
м
හ
.
п
в
у
н
п
в
у
н
м
е
с
т
д
р
у
г
.
´
д
р
у
г
а
-
.
´
.
හ
п
в
у
х
у
м
е
с
т
о
н
и´
(
т
к
о
б
о
д
у
.
*
и
е
в
л
ё
н
н
ы
х
п
р
е
д
м
е
т
а
х
)
.
.
п
в
с
м
.
´
´
п
с
а
д
а
л
е
к
а
р
с
т
в
о
-
´
.
п
с
а
д
а
в
а
у
в
ā
м
1
)
а
п
т
е´
.
,
´
´
´
к
а
р
ь
;
2
)
д
о
к
т
о
р
в
р
а
ч
´
п
с
а
д
а
в
а
ō
р
у
в
а
р
е
ц
е´
п
т
.
´
´
л
е
к
а
р
с
т
в
а

මයා плимпийāну см. මය.

මය плимпийа олимпи´´йск´ий.

මව плī ва оли´´вковый.

මගයා плугэḋийа м. зоол. голо-

ва´ стик´.

මව плува голова´.

මලයා плэйийā м. зоол. ржа´нк´а,

зуёк´ .

මමාද плмāда сумасшё´дший.

මමාදකාරයා плмāдакāрайа м. сума-

сше´´ дший .

මමාදය плмāдайа сумасше´´ствие, бе-

з у´ мие.

මවරසන плварасана см. මවරහඩ.

ඩවරහඩ плвараханḋа восто´рж´енный

крик´; ~ දනවා (පවවනවා) крича´ть

ура´, приве´´тствовать ра´достными к´ри´´к´ами.

- මවදන пвадана сове´´т.

මවනවා пванавā 1) налива´ть; напол-

ня´ть;´ 2) одева´ть.

මවප пвапа луч све´´та.

මවය´ ස пваспийэса огоро´ж´енный

уча´сток´; двор.

මවා пвā осн. от මවාව;´ ~ දනවා со-

ве´´ товать .

මවාගනවා пвāганнавā одева´ть; на-

дева´ть .

මවාබස пвāбаса см. ඩවාව.

මවාව пвāва сове´´т.

මවැ пвäди рассе´´янный, распростра-

нённый .

මවර пвинара так´ мно´го.

මතර пвитара см. මවර.

මන пвинна ж. ве´´дьма, колду´нья.

මව пву утв. да

මව пвун см. මවහ.

මවනාව пвунпвун мест. друг

др у´га .

මවහ пвуху мест. они´´ (тк. об оду-

иевлённых предметах) .

ම пв см. මව.

මසද псада лек´а´рство.

මසදවවා псадаваṫувā м. 1) апте´´-

к´арь;´ 2) до´ктор, врач.

මසදවටරැව псадаваṫṫōру ва реце´´пт

л ек´а´ рства .