1
.
´
´
´
*
к
а
у
п
а
л
а
з
а
г
о
н
д
л
я
с
к
о
т
а
.
´
,
к
а
у
в
а
с
т
о
л
б
к
о
л
о
н
н
а
-
´
,
к
а
а
к
а
й
а
1
)
ш
*
и
п
к
о
л
ю
ч
-
´
´
´
´
´
´
ч
´
´
´
к
а
;
2
)
к
о
н
ч
и
к
и
г
л
ы
;
3
)
б
у
л
а
в
к
а
;
4
)
о
ш
и´
б
.
´
,
´
´
,
´
к
а
н
е
д
о
с
т
а
т
о
к
д
е
ф
е´
к
т
´
´
к
а
х
а
г
о
р
л
о
в
о
й
;
г
о
р
т
а
н
н
ы
й
;
~
´
´
´
(
)
п
о
в
о
д
,
н
е
д
о
у
з
д
о
к
(
д
л
я
,
п
р
и
в
я
з
ы
в
а
н
и
я
л
о
*
и
а
д
и
с
л
о
н
а
)
;
~
හ
.
´
о
ж
е
р
е´
л
ь
е
.
´
к
а
х
а
д
ж
а
г
о
р
т
а
н
н
ы
й
-
.
к
а
х
а
м
ā
л
а
й
а
м
е
д
з
о
л
о
.
´
т
у
х
а
к
а
х
а
м
ā
л
а
р
ō
г
а
*
.
.
к
а
р
а
с
м
*
.
*
к
а
х
а
м
ā
л
ā
к
ā
р
а
м
е
д
.
.
ч
´
з
о
л
о
т
у
ш
н
ы
й
.
´
´
*
к
а
х
а
й
а
1
)
г
о
р
л
о
;
2
)
ш
е´
я
.
к
а
х
а
в
и
в
а
р
а
й
а
а
н
а
т
.
´
´
т
л
о
т
к
а
´
*
к
а
х
а
с
т
х
а
1
)
р
а
с
п
о
л
о
ж
е
н
-
´
´
´
н
ы
й
в
г
о
р
л
е
,
г
о
р
л
о
в
о
й
;
т
о
р
т
а
н
н
ы
й
;
2
)
.
´
б
р
п
н
х
и
а
л
ь
н
ы
й
-
´
.
к
а
х
ī
р
а
в
а
й
ā
м
1
)
к
р
и
.
´
´
´
´
к
у
н
,
г
о
р
л
ю
п
а
н
;
2
)
л
е
в
´
3
)
г
о
л
у
б
ь
´
´
к
а
а
н
а
й
а
1
)
м
о
л
о
т
ь
б
а
;
.
´
2
)
в
е´
я
н
и
е
.
к
а
а
м
ā
л
а
и
а
с
м
.
.
´
´
к
а
а
р
а
и
а
с
у
х
о
ж
и´
л
и
е
´
´
к
а
а
л
а
в
а
а
к
а
м
е
н
н
а
я
.
с
о
л
ь
-
´
´
к
а
а
и
а
м
а
1
)
п
а
р
т
и
я
,
г
р
у
п
´
´
´
´
п
а
;
2
)
к
о
м
п
а
н
и
я
;
3
)
о
т
р
я
д
;
к
о
м
а
н
д
а
;
´
´
´
´
~
о
т
р
я
д
с
о
л
д
а
т
-
~
о
р
к
е´
с
т
р
;
4
)
´
´
´
´
ф
р
а
к
ц
и
я
;
5
)
о
б
щ
и´
н
а
;
~
р
п
д
о
в
а
я
-
´
´
´
о
б
щ
и´
н
а
;
6
)
т
р
у
п
п
а
;
~
т
а
н
ц
е
в
а
л
ь
-
.
´
н
а
я
т
р
у
п
п
а
-
´
к
а
ā
й
а
м
в
ā
д
а
й
а
ф
р
а
к
.
´
´
ц
и
о
н
н
о
с
т
ь
,
т
р
у
п
п
о
в
щ
и´
н
а
-
´
ඩ
к
а
а
й
а
м
в
ā
д
и
ф
р
а
к
ц
и
о
н
.
´
,
н
ы
й
г
р
у
п
п
о
в
о
й
.
´
´
,
´
´
к
а
и
й
а
х
о
л
м
и
к
б
у
г
о
р
о
к
.
´
´
к
а
у
т
и
й
а
з
у
д
,
ч
е
с
о
т
к
а
.
*
к
а
у
й
а
н
а
й
а
с
м
.
.
.
к
а
у
в
а
с
м
.
.
-
1
1
*
ч
н
г
*
*
с
к
*
р
*
с
с
к
с
*
*
1


කප ළ каṅупала заго´н для ск´ота´.

කව каṅува столб, коло´нна.

කටකය каṅṫакайа 1) шип, колю´ч-

к´а; 2) ко´нчик´ иглчы´ ;´ 3) була´вк´а;´ 4) оши´´б-

к´а, недоста´ток´, дефе´´ кт.

කණඨ каṅṫха горлово´й; горта´нный; ~

පාශකය(පාශය) по´вод, недоу´здок´ (для

привязывания ло иади, слона); ~ හෂාව

о жере´´ лье.

කණ ඨජ каṅṫхаджа горта´нный.

කඨමාලය каṅṫхамāлайа мед. золо-

ту´х а .

කණ ඨමාලරගකාර каṅṫхамāларōга

кара см. කඨමාලාකාර.

කඨමාලාකාර каṅṫхамāлāкāра мед.

золоту´шнчый . .

කඨය каṅṫхайа 1) го´рло; 2) ше´´я.

කඨවරය каṅṫхави варайа анат.

тло´тк´а.

කඨථ каṅṫхастха 1) располо´жен-

ный в го´рле, горлово´й; торта´нный; 2)

брпнх иа´льный.

කරවයා каṅṫхīравайā м. 1) к´ри-

к´у´н, горлюпа´н; 2) лев´ 3) го´лубь.

කඩනය каṅḋанайа 1) молотьба´ ;´

2) ве´´яние.

කඩමාලය каṅḋамāлаиа см. කණඨ

මාලය.

කණඩරය каṅḋараиа сухож´и´´лие.

කඩලවණ каṅḋалаваṅа к´а´менная

соль.

කඩායම каṅḋаиама 1) па´ртия, гру´п-

па; 2) компа´ния;´ 3) отря´д; кома´нда; හට

~ отря´д солда´т-´ වාදක ~ орке´´стр; 4)

фра´кция; 5) общи´´на;´ ග ~ рпдова´я

общи´´на; 6) тру´ппа; නැ ~ танцева´ль-

ная тру´ппа. -

කඩායවාදය каṅḋāйамвāдайа фрак´-

цио´н ность, трупповщи´´на.

කඩායවා каṅḋайамвāди фракцио´н-

ный , группово´й.

කය каṅḋийа хо´лмик´, бугоро´к´.

කණය каṅḋутийа зуд, чесо´тк´а.

කයනය каṅḋуйанайа см. ක

ය.

කව каṅḋува см. කය.

1 1 чнгෘ ск -р сск. с .