-
-
1
.
හ
к
а
ā
и
п
п
л
а
н
г
ā
м
.
´
,
´
´
о
ч
к
о
в
а
я
з
м
е
я
к
о
б
р
а
-
´
´
*
к
а
ā
и
й
а
1
)
о
ч
к
и´
;
2
)
з
е´
р
.
´
к
а
л
о
-
´
,
´
´
´
´
1
к
а
т
а
1
)
ж
е´
н
щ
и
н
а
;
2
)
б
л
е
с
к
г
л
я
.
н
е
ц
;
3
)
л
у
ч
.
.
.
1
1
к
а
т
а
п
р
и
ч
п
р
о
и
*
о
т
.
´
.
´
к
а
т
а
м
а
д
а
м
е
с
т
к
о
т
о
р
ы
й
´
´
к
а
т
а
р
а
1
)
у
х
а
б
и
с
т
а
я
д
о
р
´
г
а
;
2
)
.
´
,
´
т
р
у
д
н
а
я
т
я
ж
ё
л
а
я
д
о
р
о
г
а
´
к
а
т
а
р
а
г
а
м
а
д
Ə
в
и
й
ō
.
´
.
.
.
м
с
о
б
с
т
в
м
и
ф
1
*
а
р
т
и
к
е´
я
(
о
о
г
в
о
й
н
ы
)
;
.
а
к
т
ā
с
м
~
(
ඵ
)
.
´
´
´
´
с
б
о
р
н
и
к
р
а
с
с
к
а
з
о
в
´
´
к
а
т
ā
п
э
и
й
а
п
а
т
е
ф
о
н
-
.
´
г
р
а
м
м
о
ф
о
н
´
к
а
т
ā
б
а
х
а
п
е
р
е
г
о
в
о
р
ы
;
~
.
´
´
п
е
р
е
г
о
в
о
р
ы
о
м
и´
р
е
.
´
к
а
т
ā
в
а
с
т
у
в
а
с
ц
е
н
а
р
и
й
-
´
´
´
к
а
т
и
к
ā
в
а
с
о
г
л
а
с
и
е
,
с
о
г
л
а
ш
е´
.
н
и
е
-
´
´
´
к
а
т
и
к
ā
в
а
т
а
к
а
т
и
к
а
в
а
т
а
(
с
б
о
р
.
´
н
и
к
п
р
а
в
и
л
д
л
я
о
у
д
д
и
й
с
к
и
х
м
о
н
а
х
о
в
)
.
´
,
´
к
а
т
и
р
а
й
а
к
р
е
с
т
к
р
е
с
т
о
в
и´
н
а
,
´
´
к
а
т
у
1
)
д
е´
я
т
е
л
ь
*
2
)
и
с
п
о
л
н
и´
т
е
л
ь
.
´
а
в
т
о
р
.
´
к
а
т
у
б
у
д
ж
*
а
б
о
г
.
´
´
к
а
т
у
р
а
н
о
ж
н
и
ц
ы
.
´
.
к
а
т
у
р
у
п
ä
н
н
ā
м
р
ы
б
а
-
´
´
к
а
т
у
р
у
й
а
и
й
а
п
о
с
о
х
,
п
а
л
.
´
к
а
´
´
,
.
к
а
т
у
р
у
в
ā
м
1
)
в
р
а
ч
д
о
к
т
о
р
-
.
´
´
2
)
и
с
п
о
л
н
и´
т
е
л
ь
,
а
в
т
о
р
-
´
´
к
а
т
у
р
у
в
ä
а
р
е
ш
ё
т
к
а
,
о
г
р
а
д
а
.
´
´
.
к
а
т
у
в
а
р
а
й
ā
м
1
)
а
в
т
о
р
;
.
´
2
)
и
з
д
а
т
е
л
ь
.
.
т
к
а
у
с
м
а
с
м
හ
´
´
´
к
а
т
ō
л
и
к
а
к
а
т
о
л
и´
ч
е
с
к
и
й
;
~
.
´
´
к
а
т
о
л
и´
ч
е
с
т
в
о
.
´
´
´
.
´
´
.
*
к
а
т
ō
л
и
к
а
й
ā
м
к
а
т
о
л
и
к
.
к
а
т
о
с
н
о
т
;
~
(
)
.
´
´
в
е
р
ё
в
к
а
я
р
м
а
.
.
к
а
т
т
а
р
и
й
а
с
м
.
.
´
к
а
т
т
и
р
и
к
а
в
а
с
м
.
.
с
л
к
а
т
т
у
м
а
л
и
й
а
м
1 - - ක


කණාපා ළ හා каṅṅāḋипплангā м.

очко´вая змея´, ко´бра.

කණාය каṅṅāḋийа 1) очки´´; 2) зе´´р-

к´ало .

කත 1 к´ата 1) ж´е´´нщина; 2) блеск´, гля´-

нец; 3) луч.

කත 11 ката прич. прои . от කරනවා.

කතමද к´атамада мест. кото´рый.

කතර к´атара 1) уха´бистая дор´га; 2)

тру´дная, тяжёлая доро´га.

කතරගම ය к´атарагама дƏвийō

м. собств. миф. 1 артике´´я (оог войны).

කතා катā см. කථා ; ~ සංහය (ඵකව)

сбо´рник´ расск´а´зов.

කතාප ය катāпэṫṫийа патефо´н-´

граммофо´н.

කතාබහ катāбаха перегово´ры; සාම ~

перегово´ры о ми´´ре.

කතාවව катāвастува сцена´рий.

ක කාව к´атикāва согла´сие, соглаше´´-

ние.

කකාවත катикāвата к´атик´а´вата (сбор-

ник правил для оуддийских´ монахов).

කරය катирайа к´рест, крестови´´на.

ක кату 1) де´´ятель 2) исполни´´тель,

а´ втор.

කජ´ катубуджа бог.

කර катура но´ж´ницы.

කරැපැනා катурупäннā м. ры´ба.

කරැයය катуруйаṫийа по´сох, па´л-

к´а .

කරැවා катурувā м. 1) врач, до´ктор-´

2) исполни´´тель, а´втор.

කරැවැට катурувäṫа решётк´а, огра´-

да.

කවරයා катуварайā м. 1) а´втор;´

2) изда´тель.

කම катусма см. කහම.

කතක катōлика к´атоли´´ческ´ий; ~

අාගම к´атоли´´чество.

. කතකය´ ා к´атōликайā м. к´ато´лик´.

ක кат осн. от කද; ~ ලව (වැල)

верёвк´а ярма´.

කතය каттарийа см. කර.

කකාව к´аттирикава см. කර.

ක මය каттумаллийа см. ක ව.