*
2
*
*
*
.
к
а
т
х
ā
л
Ə
к
х
а
к
а
й
ā
м
и
с
т
о
-
.
´
р
и
о
г
р
а
ф
к
а
т
х
а
л
Ə
к
х
а
н
а
й
а
и
с
т
о
р
и
о
-
.
´
т
р
а
ф
и
я
´
´
к
а
т
х
ā
в
а
1
)
б
е
с
е´
д
а
,
р
а
з
г
о
в
о
р
-
´
´
´
2
*
п
о
в
е
с
т
в
о
в
а
н
и
е
,
р
а
с
с
к
а
з
,
и
с
т
о
р
и
я
;
3
)
.
´
,
р
е
ч
ь
в
ы
с
т
у
п
л
е´
н
и
е
´
к
а
т
х
ā
в
и
в
ч
х
Ə
д
а
й
а
1
)
о
п
р
о
*
.
´
´
´
´
в
е
р
ж
е´
н
и
е
;
2
)
д
о
в
о
д
,
а
р
г
у
м
е´
н
т
´
к
а
т
х
ā
в
и
р
а
к
т
а
1
)
м
о
л
ч
а
л
и´
*
.
´
´
в
ы
й
;
2
)
б
е
з
м
о
л
в
н
ы
й
,
н
е
м
о
й
к
а
т
х
ā
в
и
р
а
к
т
а
т
ā
в
а
м
о
л
-
.
´
´
ч
а
н
и
е
,
б
е
з
м
о
л
в
и
е
´
к
а
т
х
ā
ш
ā
л
ā
в
а
а
у
д
и
т
о
р
и
п
,
.
з
а
л
.
к
а
т
х
ā
ш
*
Ə
š
а
о
с
н
о
т
.
´
´
~
у
м
и
р
а
т
ь
.
к
а
т
х
ā
ш
Ə
š
а
й
а
с
м
е
р
т
ь
к
а
т
х
ā
ш
*
Ə
š
б
х
ā
в
ō
*
.
´
´
п
а
г
а
т
а
1
)
у
ш
е´
д
ш
и
й
;
2
)
у
м
е´
р
ш
и
й
.
к
а
т
х
а
с
а
л
л
ā
п
а
о
с
н
о
т
*
´
´
-
~
р
а
з
г
о
в
а
р
и
в
а
т
ь
,
.
б
е
с
е´
д
о
в
а
т
ь
-
к
а
т
х
ā
с
а
л
л
ā
п
а
й
а
р
а
з
.
´
´
т
о
в
о
р
,
б
е
с
е´
д
а
´
к
а
т
х
и
к
а
б
х
у
м
и
й
а
т
р
и
б
у
*
.
´
´
н
а
,
к
а
ф
е
д
р
а
´
´
´
.
к
а
т
х
и
к
а
и
а
м
1
)
р
а
с
с
к
а
з
ч
и
к
*
.
´
р
)
2
о
а
т
о
р
´
,
´
к
а
т
х
и
к
ā
в
а
1
)
р
а
з
г
о
в
о
р
б
е
с
е´
*
.
´
´
´
д
а
-
2
)
и
з
р
е
ч
е´
н
и
е
,
в
ы
с
к
а
з
ы
в
а
н
и
е
´
к
а
т
х
и
к
ā
с
а
н
а
й
а
т
р
и
б
у
н
а
*
.
´
´
к
а
ф
е
д
р
а
´
´
к
а
т
х
и
т
а
1
)
с
к
а
з
а
н
н
ы
й
,
п
р
п
и
з
н
е
*
.
´
´
´
´
с
ё
н
н
ы
й
,
н
а
з
в
а
н
н
ы
й
;
2
)
р
а
с
с
к
а
з
а
н
н
ы
й
.
´
.
к
а
т
х
и
й
а
м
о
р
а
т
о
р
к
а
т
х
ō
п
а
к
а
т
х
а
н
а
й
а
1
*
.
´
´
´
д
и
а
л
о
г
-
2
)
с
п
о
р
,
д
и
с
п
у
т
к
а
т
х
ō
п
а
к
х
й
ā
н
а
и
а
1
)
п
о
*
´
´
´
в
е
с
т
в
о
в
а
н
и
е
-
2
)
д
е
к
л
а
м
а
ц
и
п
.
´
к
а
д
а
п
р
м
о
.
´
к
а
д
а
м
а
т
р
п
з
ь
,
с
л
я
к
о
т
ь
´
´
к
а
д
а
м
б
а
й
а
1
)
б
о
л
ь
ш
о
е
к
о
л
и´
*
.
´
´
´
ч
е
с
т
в
о
-
2
)
т
о
л
п
а
;
3
)
л
у
ч
.
´
´
´
к
а
д
а
р
и
ж
а
д
н
ы
й
,
с
к
у
п
о
й
.
.
к
а
д
а
р
й
а
с
м
2


කාඛකයා катхāлƏкхакайā м. исто-

рио´граф .

කථාඛනය катхалƏкханайа историо-

тра´фия.

කථාව катхāва 1) бесе´´да, разгово´р-

2 повествова´ние, расска´з, исто´рия; 3)

речь, выступле´´ние.

කථාදය к´атхāвивчхƏдайа 1) опро

верже´´ние;´ 2) до´вод, аргуме´´нт.

කථාරත катхāвиракта 1) молчали´´

вый; 2) безмо´лвный, немо´й.

කථාරතතාව катхāвирактатāва мол-

ча´ние, безмо´лвие.

කථාශාලාව катхāшāлā ва аудито´рип,

зал.

කථාෂ катхāшƏšа осн. от කථා

ෂය´ ~ වනවා умира´ть.

කථාෂය катхāшƏšайа смерть.

කථාභාවපගත катхāшƏšбхā вō

пагата 1) уше´´дший; 2) уме´´рший.

කථාසලාප катхасаллāпа осн. от ක ංා

සලාපය-´ ~ කරනවා разгова´ривать,

бесе´довать.

කථා සලාපය катхā саллāпайа раз-

тово´р, бесе´´да.

කක ය катхика бхумийа трибу´

на, к´а´федра.

කකයා катхикаиа м. 1) расск´а´зчик´

2) ора´тор.

කකාව катхикāва 1) разгово´р, бесе´´

да- 2) изрече´´ние, выск´а´зывание.

කකාසනය катхикāсанайа трибу´на

к´а´федра.

කත катхита 1) ск´а´занный, прпизне

сённый, на´званный;´ 2) расск´а´занный.

කය катхийа м. ора´тор.

කථපකථනය катхōпакатханайа 1

диало´г-´ 2) спор, ди´спут.

කථපඛානය катхōпакхйāнаиа 1) по

вествова´ние- 2) дек´лама´цип

කද када прмо´.

කදම кадама трпзь, сля´коть.

කදබය кадамбайа 1) большо´е коли´´

чество-´ 2) толпа´;´ 3) луч.

කද кадари ж´а´дный, скупо´й.

කදය кадарйа см. කද.