-
*
5
-
´
´
.
и
н
д
*
а
н
у
м
а
н
(
п
р
е
д
в
о
д
и
т
е
л
ь
о
б
е
з
ь
я
н
)
´
.
к
а
п
у
1
1
)
х
л
о
п
к
о
в
ы
й
;
~
ඵ
´
´
´
´
х
л
о
п
к
о
в
о
е
в
о
л
о
к
н
о
;
~
ඵ
х
л
о
п
к
о
в
а
я
´
´
´
´
к
о
р
о
б
к
ч
к
а
;
2
)
х
л
о
п
ч
а
т
о
б
у
м
а
ж
н
ы
й
;
~
*
-
´
´
´
´
(
)
а
)
х
л
о
п
ч
а
т
о
б
у
м
а
ж
н
а
я
т
к
а
н
ь
;
б
)
о
д
е´
ж
´
´
´
´
д
а
и
з
х
л
о
п
ч
а
т
о
б
у
м
а
ж
н
о
й
т
к
а
н
и
;
~
´
´
´
´
х
л
о
п
ч
а
т
о
б
у
м
а
ж
н
а
я
ф
а
б
р
и
к
а
;
~
.
´
´
´
´
´
´
о
д
е´
ж
д
а
и
з
х
л
о
п
ч
а
т
о
б
у
м
а
ж
н
о
й
т
к
а
н
и
;
2
.
´
´
х
л
о
п
о
к
´
´
.
к
а
п
у
ā
м
в
о
р
о
н
а
;
#
හ
~
,
´
´
´
.
ද
ඵ
п
о
с
л
л
у
ч
ш
е
в
о
р
ю
н
а
в
б
л
и
з
и´
ч
е
м
.
´
´
п
а
в
л
и´
н
в
д
а
л
и´
.
´
.
к
а
п
у
ī
ж
в
о
р
о
н
а
.
.
к
а
п
у
у
в
ā
с
м
.
.
к
а
п
у
п
а
т
т
и
н
ī
й
ā
м
и
н
д
.
´
´
с
в
я
щ
е
н
н
о
с
л
у
ж
и´
т
е
л
ь
.
*
к
а
п
у
б
а
т
а
н
а
й
ā
с
м
.
.
´
*
к
а
п
у
п
ä
л
а
х
л
о
п
о
к
(
р
а
е
т
е
н
и
е
)
.
*
к
а
п
у
р
ā
л
а
и
н
д
с
в
я
щ
е
н
н
о
с
л
у
*
.
´
ж
и´
т
е
л
ь
.
´
´
к
а
п
у
р
у
к
а
м
ф
а
р
а
´
´
.
*
к
а
п
у
в
ā
м
1
)
с
в
а
т
;
2
)
п
а
р
и
к
м
а
-
.
.
´
´
´
,
х
е
р
ц
и
р
о
л
ь
н
и
к
;
3
)
с
м
´
´
´
к
а
п
п
л
у
п
а
р
а
1
)
у
з
к
а
я
д
о
р
о
-
.
´
´
´
´
´
´
´
г
а
,
т
р
о
п
и´
н
к
а
;
2
)
п
р
о
х
о
д
;
3
)
п
е
р
е
у
л
о
к
´
´
к
а
п
п
л
л
а
1
)
щ
е
л
ь
,
т
р
е´
щ
и
н
а
,
.
´
´
´
п
р
о
л
о
м
;
2
)
б
а
р
р
и
к
а
д
а
к
а
п
ō
т
а
п
ā
л
и
к
ā
в
а
г
о
л
у
-
.
´
б
я
т
н
я
.
к
а
п
ō
т
а
п
ā
л
и
й
а
с
м
.
´
.
к
а
п
ō
т
а
й
ā
м
г
о
л
у
б
ь
*
.
´
´
к
а
п
ō
л
а
й
а
щ
е
к
а
.
´
к
а
п
ō
л
а
р
ō
м
а
б
а
к
е
н
б
а
р
д
ы
.
´
´
к
а
п
ō
л
а
с
т
х
а
л
а
й
а
щ
е
к
а
.
к
а
п
к
э
л
а
в
а
р
а
м
и
ф
и
л
и
´
´
.
и
н
д
к
о
н
е´
ц
м
и´
р
а
(
в
п
р
о
с
т
р
а
н
е
т
в
е
н
н
о
м
.
о
т
н
о
и
*
е
н
и
и
)
.
´
,
к
а
п
п
а
м
а
д
а
н
ь
п
о
д
н
о
ш
е´
н
и
е
.
´
´
´
*
к
а
п
п
а
р
а
й
а
с
у
д
н
о
;
ш
х
у
н
а
.
к
а
п
п
а
в
а
н
а
в
ā
п
о
н
у
д
о
т
.
´
´
к
а
п
п
а
д
у
1
)
к
а
с
т
р
и´
р
о
в
а
н
н
ы
й
*
´
´
´
2
)
и
з
у
в
е´
ч
е
н
н
ы
й
,
и
з
у
р
о
д
о
в
а
н
н
ы
й
;
~
5 - කපා


инд. ´а нума´н (предводитель обезьян) -

කප капу 1. 1) хло´пковый; ~ ඵ

хло´пковое волок´но´; ~ ඵලය хло´пковая

коро´бк чк´а; 2) хлопчатобума´ж´ный; ~  ළ

(ර) а) хлопчатобума´ жная тк´ань;б) оде´´ ж´-

да из хлопчатобума´ж´ной тк´а´ни; ~ මල

хлопчатобума´ж´ная фа´брик´а; ~ වරැ

оде´´ж´да из хлопчатобума´ж´ной тк´а´ни; 2.

хло´по к´.

කපට ා капуṫā м. воро´на ;´ # අෑත බන

මානරා මහට වඩා ළහ බන ~ මහ

හාදඵ посл. лу´чше ворю´на вблизи´´, чем

павли´´н вдали´´.

ක капуṫī ж. воро´на.

කපවා капуṫувā см. කපටා.

කපයා капупаттинīйā м. инд.

священнослу ж´и´´тель.

කබතනයා капубатанайā см. කප

යා.

කපැ ළ капупäла хло´пок (раетение).

කරා ළ капурāла инд. священнослу

жи´´тель.

කරැ капуру к´амфара´.

කවා капувā м. 1) сват; 2) парик´ма´-

хер, циро´льник´;´ 3) см. කරා ළ .

කපාපාර капплупара 1) у´зк´ая доро´-

га, тропи´´нк´а;´ 2) прохо´д;´ 3) переу´лок´.

කපාල к´апплла 1) щель, тре´´щина,

проло´м; 2) баррик´а´да.

කපතපාකාව капōтапāликāва голу-

бя´тня.

කපතපාය капōтапāлийа см. කපත

පාකාව.

කපතයා капōтайā м. го´лубь

කපලය капōлайа щек´а´.

කපලරම капōларōма бакенба´рды.

කපලථලය капōластхалайа щек´а´.

කක ළ වර капкэлавара миф. или

инд. коне´´ц ми´´ра (в пространетвенном

отнои ении) .

කපම каппама дань, подноше´´ние.

කපරය каппарайа су´дно;´ шху´на.

ක පවනවා каппаванавā понуд. от

කපනවා.

ක පා каппаду 1) к´астри´´рованный

2) изуве´´ченный, изуро´дованный;´ ~ කර