-
1
-
´
´
´
´
а
)
к
а
с
т
р
и´
р
о
в
а
т
ь
;
б
)
у
в
е´
ч
и
т
ь
,
у
р
о
д
о
.
´
´
в
а
т
ь
-
3
)
п
о
д
р
е
з
а
т
ь
(
д
е
р
е
в
ь
я
)
.
´
´
´
.
к
а
п
п
ā
д
у
в
ā
м
к
а
с
т
р
а
т
,
е´
в
н
у
х
.
´
´
к
а
п
п
ā
с
и
х
л
о
п
о
к
.
´
´
´
к
а
п
п
и
1
)
о
т
р
у
б
и
;
2
)
о
п
и´
л
к
и
.
.
´
к
а
п
п
и
т
и
й
ā
с
м
.
´
´
.
к
а
п
п
и
т
т
а
м
к
а
п
и
т
а
н
(
в
р
а
з
н
.
.
з
н
а
ч
)
.
´
´
ч
*
к
а
п
п
и
й
а
ш
к
и
в
,
б
л
о
к
,
в
о
р
о
т
.
к
а
п
п
и
й
а
к
ā
р
а
й
ā
с
м
.
-
´
к
а
п
п
и
й
а
б
х
ā
а
п
о
д
.
,
´
н
о
ш
е´
н
и
е
д
а
р
´
´
´
к
а
п
п
и
л
а
1
)
у
к
р
а
ш
ё
н
и
е
;
2
)
п
е
р
ю
.
´
п
а
в
л
и´
н
а
.
´
´
к
а
п
л
и
й
а
в
е´
т
к
а
,
в
е
т
в
ь
.
.
ඵ
к
а
п
х
а
с
м
ඵ
.
´
ඵ
к
а
п
х
а
к
а
р
а
ф
л
е
г
м
а
т
и´
ч
н
ы
й
-
´
´
.
ඵ
к
а
п
х
а
н
ā
ш
*
а
в
а
м
е
д
о
т
х
а
р
к
и
.
в
а
ю
щ
и
й
(
о
с
р
е
д
с
т
в
е
)
-
´
´
ඵ
*
к
а
п
х
а
й
а
1
)
м
о
к
р
´
т
а
,
с
л
и
з
ь
;
2
)
п
е´
.
´
´
н
а
;
3
)
ф
л
е
г
м
а
т
и´
ч
н
о
с
т
ь
,
б
е
с
с
т
р
а
с
т
и
е
.
´
к
а
б
а
с
л
и
з
ь
(
г
л
а
з
а
)
.
´
´
ඩ
к
а
б
а
н
а
к
о
р
о
в
и
й
н
а
в
о
з
´
´
´
ද
к
а
б
а
н
д
а
й
а
1
)
з
а
л
о
г
,
з
а
к
л
а
д
;
.
´
´
´
´
´
2
)
о
б
е´
т
,
з
а
р
о
к
-
3
)
о
б
е
щ
а
н
и
е
.
´
´
´
к
а
б
а
н
д
у
в
а
1
)
в
о
д
а
;
2
)
ж
и
в
о
т
´
к
а
б
а
н
д
х
а
о
б
е
з
г
л
а
в
л
е
н
н
ы
й
,
б
е
з
-
.
´
г
о
л
о
в
ы
й
.
.
к
а
б
а
н
д
х
а
й
а
с
м
.
´
´
к
а
б
а
п
и
л
л
а
п
е
р
о
п
а
в
л
и´
н
а
.
´
´
.
к
а
б
а
б
а
й
ā
м
ч
е
р
в
я
к
,
ч
е
р
в
ь
´
´
к
а
б
а
р
а
1
)
п
п
т
н
о
д
е
п
и
г
м
е
н
т
а
ц
и
и
;
.
´
´
´
´
2
)
п
а
р
ш
а
-
ч
е
с
о
т
к
а
;
к
о
р
´
с
т
а
.
к
а
б
а
р
а
г
п
и
ā
м
в
и
д
о
о
л
ь
и
*
о
й
.
я
щ
е
р
и
ц
ы
1
1
у
а
*
о
*
а
и
*
и
з
*
а
1
о
а
*
о
*
.
හ
к
а
б
а
р
а
н
г
а
й
ā
м
з
в
е
р
ь
с
п
я
т
-
.
.
´
´
ч
´
н
и
с
т
о
й
ш
к
у
р
о
й
(
н
а
п
р
п
а
н
т
е
р
а
,
л
е
о
п
а
р
д
)
к
а
б
а
р
а
с
ā
н
т
и
й
а
л
е
б
ё
д
к
а
,
.
´
в
о
р
о
т
.
.
к
а
б
а
р
ā
с
м
.
.
к
а
б
а
р
и
ж
о
т
´
1
к
а
б
а
л
а
1
)
п
а
н
ц
и
р
ь
;
2
)
с
к
о
р
л
у
*
´
´
´
´
´
´
´
´
п
а
;
3
)
о
с
к
о
л
о
к
,
ч
е
р
е
п
о
к
-
4
)
к
у
с
о
ч
е
к
´
.
´
´
*
ц
е
п
ю
т
к
а
.
´
´
1
1
к
а
б
а
л
а
с
и´
л
а
,
э
н
е´
р
г
и
я
කපා - 1


නවා а) к´астри´´ровать; б) уве´´чить, уро´до-

вать-´ 3) подреза´ть (деревья).

කපාවා каппāдувā м. к´астра´т, е´´внух.

කපා каппāси хло´пок´.

ක каппи 1) о´труби;´ 2) опи´´лки.

කය´ ා каппитийā см. කතා.

කතා каппитта м. к´апита´н (в разн.

знач .).

කය каппийа шчкив, блок´, во´рот.

කයකාරයා каппийакāрайā см. කැප

කරැවා.

කය හාඩ к´аппийа бхāṅḋа под-

ноше´´ние, дар.

කල каппила 1) украшё´ние;´ 2) перю´

павли´´ на.

කය каплийа ве´´тк´а, ветвь.

කඵ капха см. කඵය.

කඵකර капхакара флегмати´´чный.

කඵනාශන капханāшава мед. отха´рк´и-

вающий (о средстве).

කඵය´ капхайа 1) мокр´та, слизь; 2) пе´´-

на; 3) флегмати´´чность, бесстра´стие.

කබ каба слизь (гла´за) .

කබඩා кабанḋа коро´вий наво´з.

කබදය кабандайа 1) зало´г, зак´ла´д;

2) обе´´т, заро´к´-´ 3) обеща´ние.

කබව кабандува 1) вода´;´ 2) живо´т.

කබධ кабандха обезгла´вленный, без-

голо´вый.

කබධය кабандхайа см. කබව.

කබල кабапилла перо´ павли´´на.

කබබයා кабабайā м. червя´к´, червь.

කබර кабара 1) пптно´ депигмента´ции;

2) парша´-´ чесо´тк´а; кор´ста.

කබරගායා кабарагпиā м. вид оольи ой

ящерицы 11уа о аи из а1оа о .

කබරහයා кабарангайā м. зверь с пят-

ни´стой шчк´у´рой (напр. пантера, леопард).

කබරසෘය кабарасāнтийа лебёдка,

в о´рот.

කබරා кабарā см. කබරගායා.

කබ кабари ж. от කබරා.

කබල 1 кабала 1) па´нцирь; 2) скорлу

па´;´ 3) оско´лок´, черепо´к´- 4) кусо´чек´´

цепю´тк´а.

කබල 11 кабала си´´ла, эне´´ргия.