1
6
п
-
.
´
´
´
к
а
р
а
д
и
й
а
м
о
р
с
к
а
п
в
о
д
а
-
.
к
а
р
а
д
и
й
а
б
а
л
л
ā
м
к
а
.
´
´
´
,
´
л
а
н
м
о
р
с
к
а
я
в
ы
д
р
а
´
´
´
к
а
р
а
н
а
в
ā
д
е´
л
а
т
ь
;
с
о
в
е
р
ш
а
т
ь
;
.
´
´
´
в
ы
п
о
л
н
я
т
ь
;
и
з
г
о
т
о
в
л
я
т
ь
,
´
´
.
к
а
р
а
н
ä
м
и
й
ā
м
ц
и
р
о
л
ь
н
и
к
.
´
п
а
р
и
к
м
а
х
е
р
´
к
а
р
а
н
ä
в
а
м
и
1
)
б
р
и´
т
в
е
н
н
ы
й
;
.
´
2
)
б
р
и´
т
ы
й
.
к
а
р
а
н
ä
в
а
м
и
й
ā
с
м
.
.
.
*
к
а
р
а
п
а
с
м
1
1
´
´
´
к
а
р
а
п
а
и
й
а
1
)
в
о
р
п
т
н
и´
к
-
.
р
)
2
ш
а
ф
.
´
*
к
а
р
а
п
а
т
а
п
и
л
а
-
´
к
а
р
а
п
а
т
р
а
п
р
а
н
т
а
з
у
б
ч
а
.
т
ы
й
(
о
л
и
с
т
е
)
.
.
к
а
р
а
п
а
т
р
а
й
а
с
м
-
´
к
а
р
а
п
а
т
р
ā
к
а
р
а
й
а
з
у
б
ч
а
.
т
о
с
т
ь
.
´
к
а
р
а
п
а
л
л
а
в
а
й
а
п
а
л
е
ц
-
´
,
´
´
к
а
р
а
п
а
х
а
а
о
с
е
л
ю
к
т
о
ч
и´
л
ь
.
´
н
ы
й
к
а
м
е
н
ь
.
´
*
к
а
р
а
п
ā
л
а
й
а
м
е
ч
-
с
а
б
л
я
.
´
´
к
а
р
а
п
а
л
и
к
а
в
а
д
у
б
и´
н
к
а
-
к
а
р
а
п
и
ñ
н
а
в
и
д
р
а
с
т
е
н
и
я
*
*
у
*
.
*
а
у
а
*
´
о
е
п
*
*
*
*
-
.
*
к
а
р
а
п
и
ñ
н
а
к
п
л
а
м
н
а
р
о
´
´
м
а
т
и´
ч
н
ы
е
л
и´
с
т
ь
я
(
р
а
с
т
е
н
и
я
,
.
и
с
п
о
л
ь
з
у
ю
т
с
я
д
л
я
п
р
и
г
о
т
о
в
л
е
н
и
я
к
а
р
и
)
.
´
´
к
а
р
а
п
и
а
и
з
н
а
н
к
а
-
´
´
´
*
к
а
р
а
п
ī
а
н
а
й
а
б
р
а
к
;
ж
е
н
и´
т
ь
.
б
а
-
´
´
´
*
к
а
р
а
п
у
а
й
а
1
)
р
у
к
и
,
с
л
о
ж
е
н
,
´
´
н
ы
е
л
а
д
о
н
я
м
и
в
м
е´
с
т
е
(
д
л
я
п
р
и
в
е
т
о
т
в
и
я
.
´
´
п
р
о
с
ь
б
ы
)
;
2
)
л
а
д
о
н
ь
´
1
к
а
р
а
п
э
а
л
а
д
о
н
ь
.
´
1
1
к
а
р
а
п
э
а
п
е´
н
а
(
м
о
р
с
к
а
я
)
.
.
к
а
р
а
п
э
т
а
с
м
1
-
´
´
´
*
к
а
р
а
п
п
а
н
к
о
ж
н
о
е
з
а
б
о
л
е
в
а
.
н
и
е
;
с
ы
п
ь
.
´
.
к
а
р
а
б
а
у
в
ā
с
м
-
´
´
.
к
а
р
а
б
а
й
а
м
1
)
в
е
р
б
л
ю
д
;
2
)
в
е
р
б
.
´
´
´
л
ю
ж
о
н
о
к
;
3
)
с
л
о
н
ё
н
о
к
к
а
р
а
б
ä
х
ä
м
а
1
)
ж
ё
с
т
к
о
с
т
ь
,
.
´
´
т
в
ё
р
д
о
с
т
ь
;
2
)
с
у
р
ю
в
о
с
т
ь
16п - කරබ ැ


කරය карадийа морск´а´п вода´.

කරය බලා карадийа баллā м. ка-

ла´н, морск´а´я вы´дра.

කරනවා каранавā де´´лать;´ соверша´ть;

выполня´ть;´ изготовля´ть.

කරනැයා каранäмийā м. циро´льник´,

парик ма´ хер.

කරනැවෑ каранäвами 1) бри´´твенный;

2) бри´´тый.

කරනැවෑයා каранäвамийā см. කරනැ

යා.

කරප карапа см. කරකය 11.

කරප ය карапаṫийа 1) ворптни´´к´-´

2) шарф.

කරපත карапата пила´.

කරපතාත карапатрапранта зубча´-

тый (о листе).

කරපය карапатрайа см. කරපත.

කරපාකාරය карапатрāкарайа зубча´-

тость.

කරපලවය карапаллавайа па´лец.

කරපහණ карапахаṅа оселю´к´, точи´´ль-

ный ка´мень.

කරපාලය карапāлайа меч- са´бля.

කරපකාව карапаликава дуби´´нк´а.

කරංව карапиñна вид растения у -

ауа ´оеп .

කරංවකා ළ карапиñнакпла мн. аро-

мати´´чные ли´´стья (растения කරංව,

используются для приготовления кари).

කරට карапиṫа изна´нк´а.

කරඩනය карапīḋанайа брак´; ж´ени´´ть-

ба .

කරපටය карапуṫайа 1) ру´ к´и, сло´жен-

ные ладо´нями вме´´сте (для приветотвия,

просьбы) ;´ 2) ладо´нь.

කරපණ 1 карапэṅа ладо´нь

කරපණ 11 карапэṅа пе´´на (морская).

කරපත карапэта см. කරපණ 1.

කරප караппан ко´ж´ное заболева´-

ние; сыпь.

කරබවා карабаṫувā см. කරබය´ ා.

කරබයා карабайа м. 1) верблю´ д;´ 2) верб-

люжо´нок;´ 3) слонёнок´.

කරබැහැම карабäхäма 1) жёсткость,

твёрдость;´ 2) сурю´вость.