-
7
1
,
´
1
к
а
р
а
й
а
1
*
у
х
о
;
2
)
р
у
л
ь
.
´
1
ш
т
у
р
в
а
л
-
´
1
к
а
р
а
р
а
с
ā
й
а
н
а
м
е
л
о
д
и´
ч
.
´
´
,
1
н
ы
й
б
л
а
г
о
з
в
у
ч
н
ы
й
,
п
р
и
я
т
н
ы
й
н
а
с
л
у
х
1
к
а
р
а
р
а
с
ā
й
а
*
.
´
.
1
н
ā
к
а
р
а
и
э
н
н
а
р
е
ч
м
е
л
о
д
и´
ч
н
о
-
´
,
´
1
к
а
р
а
ш
р
а
в
а
с
л
ы
ш
н
ы
й
с
л
ы
.
´
´
1
ш
и
м
ы
й
-
в
н
я
т
н
ы
й
1
к
а
р
а
ш
*
р
а
в
ā
к
ā
р
а
*
.
´
,
´
.
1
й
э
н
н
а
р
е
ч
с
л
ы
ш
н
о
в
н
я
т
н
о
´
´
1
к
а
р
ā
к
ā
р
а
п
о
д
о
б
н
ы
й
у
х
у
,
.
´
´
´
1
и
м
е´
ю
щ
и
й
ф
о
р
м
у
у
х
а
.
´
1
к
а
р
ā
б
х
а
р
а
а
й
а
с
е
р
ь
г
а
´
1
к
а
р
ā
м
р
у
т
а
б
л
а
г
о
з
в
у
ч
н
ы
й
,
.
´
1
п
р
и
я
т
н
ы
й
н
а
с
л
у
х
.
1
к
а
р
ā
в
а
т
а
ñ
ш
*
а
й
а
с
м
.
1
´
´
1
*
к
а
р
и
к
ā
в
а
1
)
с
е
р
ь
г
а
;
´
´
´
´
´
.
1
2
)
о
о
т
п
е
с
т
и
к
-
о
к
о
л
о
п
л
о
д
н
и
к
;
3
)
к
о
н
-
.
´
´
´
1
ч
и
к
х
о
б
о
т
а
´
4
)
с
р
е´
д
н
и
й
п
а
л
е
ц
(
р
у
к
´
*
-
´
,
´
1
к
а
р
т
а
н
а
й
а
р
е´
з
а
н
и
е
р
а
з
р
е
з
а
.
1
н
и
е
-
´
´
1
к
а
р
т
а
р
и
к
ā
в
а
1
)
н
о
ж
´
2
)
н
о
ж
.
1
н
и
ц
ы
.
´
1
к
а
р
т
а
р
и
й
а
н
о
ж
н
и
ц
ы
´
´
.
*
к
а
р
т
а
в
й
а
1
д
о
л
ж
е
н
с
т
в
у
ю
щ
и
й
´
´
´
*
б
ы
т
ь
с
д
е´
л
а
н
н
ы
м
;
*
1
)
д
о
л
г
,
о
б
я
з
а
н
н
о
с
т
ь
-
.
´
2
)
п
о
в
е´
с
т
к
а
д
н
п
-
´
´
´
.
к
а
р
т
р
у
1
р
е
д
а
к
т
о
р
с
к
и
й
-
р
е
д
а
к
´
´
ц
и
о
н
н
ы
й
-
~
р
е
д
а
к
ц
и
о
н
н
а
я
-
´
´
´
с
т
а
т
ь
я
´
~
*
*
р
е
д
а
к
ц
и
о
н
н
а
я
к
о
л
-
´
´
.
.
´
´
´
л
е´
г
и
п
,
р
е
д
а
к
ц
и
я
-
2
г
р
а
м
1
)
п
о
д
л
е
ж
а
.
´
щ
е
е
-
2
)
с
у
щ
е
с
т
в
и
т
е
л
ь
н
о
е
.
´
.
´
к
а
р
т
р
у
к
а
м
д
е´
я
т
е
л
ь
´
´
*
к
а
р
т
р
у
к
а
т
в
а
й
а
д
е
й
с
т
в
и
е
,
´
д
е´
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
´
´
к
а
р
т
р
у
к
а
м
а
1
)
а
в
т
о
р
с
т
в
о
;
.
´
´
´
2
)
р
е
д
а
к
ц
и
п
-
р
е
д
а
к
т
о
р
с
т
в
о
к
а
р
т
р
у
к
ā
р
а
й
ā
с
м
.
-
´
.
к
а
р
т
р
у
к
ā
р
ī
ж
1
*
р
а
б
к
т
н
и
-
´
´
´
´
´
ц
а
;
2
)
д
е´
п
т
е
л
ь
н
и
ц
а
-
3
)
а
в
т
о
р
;
4
)
р
е
д
а
к
.
т
о
р
.
.
*
к
а
р
т
р
у
т
в
а
й
а
с
м
-
´
.
к
а
р
т
р
у
в
а
р
а
й
ā
м
1
)
р
а
б
о
т
.
´
´
´
´
н
и
к
,
д
´
я
т
е
л
ь
-
2
)
а
в
т
о
р
;
3
)
р
е
д
а
к
т
о
р
71 - ක තෘ


1 කණය карṅайа 1 у´хо; 2) руль,

1 штурва´л.

1 කණරසායන карṅарасāйана мелоди´´ч-

1 ный, благозву´чный, прия´тный на слух.

1 කණරසායනාකාරය карṅарасāйа

1 нāкараиэн нареч. мелоди´´чно.

1 කණව карṅашрава слы´шный, слы´-

1 шимый-´ вня´тный.

1 කණවාකාරය карṅашравāкāра

1 йэн нареч. слы´шно, вня´тно.

1 කණාකාර карṅāкāра подо´бный у´ху,

1 име´´ющий фо´рму у´ха.

1 කණාභරණය карṅāбхараṅайа серьга´.

1 කණාමෘත карṅāмрута благозву´чный,

1 прия´тный на слух.

1 කණාවතංශය карṅāватаñшайа см.

1 කණාභරණය.

1 කකාව карṅṅикāва 1) серьга´;´

1 2) оот. пе´стик´- околопло´дник´; 3) ко´н-

1 чик хо´бота´ 4) сре´´дний па´лец (рук ´ .

1 කතනය картанайа ре´´зание, разреза´-

1 ние.

1 කතකාව картарикāва 1) нож´ 2) но´ж´-

1 ницы.

1 කතය картарийа но´жницы.

කතව картавйа 1. долж´енству´ющий

быть сде´´ланным; 1) долг, обя´занность-´

2) пове´´стка днп.

කතෘ картру 1. реда´кторск´ий- редак´-

цио´нный- ~ වාකය редакцио´нная

статья´´ ~ මඩලය´ редакцио´нная кол-

ле´´гип, реда´кция-´ 2. грам. 1) подлеж´а´-

щее- 2) существи´тельное.

කතෘක к´артрука м. де´´ятель.

කතෘකවය´ картрукатвайа де´йствие,

де´´ ятельность

කතෘකම картрук´ама 1) а´ вторство ;

2) реда´кцип-´ реда´кторство.

කතෘකාරයා картрукāрайā см කතෘ

වරයා.

කතෘකා картрукāрī ж. 1 рабк´тни-

ца; 2) де´´птельница-´ 3) а´втор; 4) реда´к´-

тор.

කතෘවය картрутвайа см. කතෘකම.

කතෘවරයා картруварайā м. 1) рабо´т-

ник´, д´ятель-´ 2) а´втор; 3) реда´ктор.