7
4
*
*
*
´
,
´
1
к
а
л
ā
т
у
р
а
с
л
у
ч
а
й
н
ы
й
н
е
о
б
ы
ч
*
.
´
1
н
ы
й
;
р
е´
д
к
и
й
.
1
*
к
а
л
ā
т
у
р
а
к
и
н
н
а
р
е
ч
с
л
у
-
.
´
´
´
,
´
1
ч
а
й
н
о
н
е
о
б
ы
ч
н
о
;
р
е´
д
к
о
.
.
1
к
а
л
ā
н
д
у
р
ā
с
м
´
1
к
а
л
ā
н
д
у
р
у
1
)
у
ш
н
а
я
с
е´
р
а
´
.
´
1
2
)
р
а
с
т
е´
н
и
е
.
1
к
а
л
ā
н
д
у
р
у
в
ā
м
в
и
д
с
в
е
т
*
.
1
л
я
ч
к
а
.
´
1
к
а
л
ā
н
и
д
х
и
л
у
н
а
´
´
´
´
*
к
а
л
ā
п
а
й
а
1
)
т
р
у
п
п
а
;
2
)
п
у
ч
о
к
,
´
´
´
´
´
1
т
р
о
з
д
ь
;
3
)
у
з
е
л
,
с
в
я
з
к
а
;
в
я
з
а
н
к
а
;
4
)
т
о
м
;
´
´
,
*
5
)
у
к
р
а
ш
´
н
и
е
о
р
н
а
м
е
н
т
;
6
)
к
о
л
ч
а
н
;
.
´
1
7
)
л
у
н
а
´
´
.
1
*
к
а
л
ā
п
и
л
ā
м
н
ш
у
м
и
к
р
и´
к
и
,
.
´
1
в
о
л
н
е´
н
и
*
.
´
´
1
к
а
л
ā
в
а
и
с
к
у
с
с
т
в
о
,
м
а
с
т
е
р
с
т
в
о
.
´
1
к
а
л
ā
ш
*
и
л
п
а
й
а
и
с
к
у
с
с
т
в
о
.
.
1
к
а
л
и
с
м
´
1
к
а
л
и
к
ā
в
а
1
)
б
у
т
о
н
,
н
е
р
а
с
п
у
-
.
´
´
´
´
´
*
с
т
и´
в
ш
и
й
с
я
ц
в
е
т
о
к
;
2
)
п
ю
ч
к
а
-
´
´
.
к
а
*
и
н
н
а
р
е
*
1
)
в
о
в
р
е
м
я
;
2
)
з
а
р
а
.
´
,
´
´
,
н
е
е
з
а
б
л
а
г
о
в
р
е´
м
е
н
н
о
-
3
)
д
а
в
н
о
и´
з
д
а
в
н
а
´
к
а
л
и
м
а
н
1
)
ж
е
л
а
н
и
е
,
с
т
р
а
с
т
ь
*
.
´
´
´
2
)
с
к
у
п
о
с
т
ь
,
ж
а
д
н
о
с
т
ь
´
´
к
а
п
и
й
а
1
)
с
п
о
р
,
р
а
з
д
о
р
,
б
о
р
ь
б
а
;
.
´
2
)
т
р
е
х
;
3
)
п
о
р
а
ж
е´
н
и
е
.
´
к
а
в
и
и
ā
в
а
ж
е
л
а
н
и
е
,
с
т
р
а
с
т
ь
´
´
.
к
а
л
и
й
у
г
а
и
а
и
н
д
к
а
л
и
ю
г
а
*
.
´
´
ж
е
л
е´
з
н
ы
й
в
е
к
.
´
´
к
а
л
и
с
а
м
а
ш
т
а
н
ы
,
б
р
ю
к
и
.
.
к
а
л
и
с
а
м
к
ā
р
а
й
а
м
р
а
з
г
.
.
´
´
´
´
ч
е
л
о
в
е´
к
в
б
р
ю
к
а
х
(
п
р
е
н
е
б
р
н
а
з
в
е
в
р
о
*
.
п
е
й
ц
е
в
)
´
´
к
а
л
и
с
а
м
п
а
и
й
а
п
ю
д
т
я
ж
*
.
´
к
и
´
´
к
а
л
и
п
о
с
л
е
л
о
г
ч
т
о
к
а
с
а
е
т
с
я
,
о
т
*
.
´
´
´
´
н
о
с
и
т
е
л
ь
н
о
-
ч
т
о
к
а
с
а
е
т
с
п
э
т
о
г
о
´
´
к
а
л
у
в
о
с
х
и
т
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
,
о
ч
а
р
о
в
а
*
.
т
е
л
ь
н
ь
й
´
.
*
к
а
л
у
а
ж
1
)
о
ч
а
р
о
в
а
т
е
л
ь
н
а
п
´
´
´
´
ж
´
н
щ
и
н
а
´
к
р
а
с
а
в
и
ц
а
*
2
)
с
ч
а
с
т
л
и
в
а
п
ж
е´
н
*
.
щ
и
н
а
к
а
л
у
р
и
и
а
с
м
е
р
т
ь
*
*
*
.
´
у
м
и
р
а
т
ь
,
´
´
к
а
л
у
š
*
а
1
)
м
у
т
н
ы
й
-
т
р
и
з
н
ы
й
з
а
*
74


1 කලාර калāтура случа´йный, необы´ч

1 ный; ре´´дкий.

1 කලාර  калāтуракин нареч. слу-

1 ча´йно, необы´чно;´ ре´´дко.

1 කලාරා калāндурā см. කලරා.

1 කලාරැ калāндуру 1) ушна´я се´ра´

1 2) расте´´ние.

1 කලාරැවා калāндурувā м. вид свет

1 лячка.

1 කලා калāнидхи луна´.

කලාපය калāпайа 1) тру´ппа;´ 2) пучо´к´,

1троздь; 3) у´зел, свя´зк´а; вяза´нка;´ 4) том;

5) украш´ ние, орна´ мент; 6) колча´н ;

1 7) луна´ .

1 කලාළා калāпилā мн. шум и к´ри´´ки,

1 волне´´ни .

1 කලාව калāва иску´сство, мастерство´.

1 කලාපය калāшилпайа иску´сство.

1 ක кали см. කලාණ.

1 කකාව каликāва 1) буто´н, нераспу-

сти´´вшийся цвето´к´;´ 2) пю´чка.

ක ка ин наре . 1) во´время; 2) зара´-

нее, заблаговре´´менно- 3) давно´, и´´здавна.

කම калиман 1) жела´ние, страсть

2) ску´пость, ж´а´дность.

කය ка пийа 1) спор, раздо´р, борьба´;

2) трех ; 3) пораже´´ние.

කයාව кавииāва жела´ние, страсть.

කගය калийугаиа инд. к´алию´ га

желе´´зный век´.

කසම калисама штаны´, брю´ ки.

කසකාරයා калисамкāрайа м. разг.

челове´´к´ в брю´ к´ах (пренебр. назв. евро

пейцев) .

කස පය калисам паṫийа пюдтя´ж´

к´и.

ක кали послелог что к´аса´ется, от

носи´тельно- වක что к´аса´етсп э´того.

ක калу восхити´´тельный, очарова´

тел ьнь й .

කණ калуṅа ж. 1) очарова´тельнап

ж´нщина´ краса´вица 2) счастли´вап ж´е´´н

щина.

කය калурииа смерть කරනවා

умира´ть.

කලෂ калуšа 1) му´тный- три´зный, за